Εσωτερικός Επιθεωρητής Εκτέλεσης Εργασίας σε Ύψος

από | Κανονισμοί Πιστοποίησης

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΟΣ

Εσωτερικός Επιθεωρητής Εκτέλεσης Εργασίας σε Ύψος

Αξιολόγηση WAH

  1. Το αντικείμενο της πιστοποίησης του Σχήματος WAH είναι η παροχή του επαγγελματικού προσόντος «Επιθεωρητής Εκτέλεσης Εργασίας σε Ύψος (WAH)».

Τα πιστοποιημένα πρόσωπα με το παρόν Σχήμα τεκμηριώνουν ικανότητα ανάληψης καθηκόντων επιθεώρησης εκτέλεσης εργασιών σε ύψος.

  1. Η πιστοποίηση του επαγγελματικού προσόντος παρέχεται κατόπιν αξιολόγησης (1) σε γραπτό εξεταστικό δοκίμιο και (2) σε πρακτική εξέταση της ικανότητας του υποψηφίου να εντοπίζει λάθη και λανθασμένες ενέργειες ή πρακτικές (i) κατά την συναρμολόγηση, αποσυναρμολόγηση και εκτέλεση εργασίας σε ικριώματα, (ii) μέτρων ασφαλείας κατά την πρόσβαση σε ύψος με σχοινιά, (iii) χρήση Κινητών Ανυψωτικών Εξεδρών Εργασίας (ΚΑΕΕ) και (iv) χρήση φορητών κλιμάκων.
  2. Η αξιολόγηση των γνώσεων των υποψηφίων γίνεται με εξεταστικό δοκίμιο και η αξιολόγηση των δεξιοτήτων γίνεται (1) με επιθεώρηση ικριώματος σε πραγματικό ή τεχνητό ή/και (2) με επιθεώρηση εκτέλεσης εργασίας πρόσβασης σε ύψος με σχοινιά σε πραγματικό εργοτάξιο ή σε δομή κατάρτισης πρόσβασης σε ύψος με σχοινιά ή/και (3) επιθεώρηση εκτέλεσης εργασιών ανύψωσης προσώπων σε ύψος με ανυψωτικά μηχανήματα.
  3. Το εξεταστικό δοκίμιο περιλαμβάνει ερωτήσεις τύπου ορθού – λάθους, πολλαπλής επιλογής, πολλαπλών επιλογών, ερωτήσεις κλειστού και ερωτήσεις ανοικτού τύπου. Η εξέταση μπορεί να είναι Κατά Πρόσωπο ή Σύγχρονη Ηλεκτρονική εξ αποστάσεως. Η διάρκεια της εξέτασης του Γραπτού Εξεταστικού Δοκιμίου είναι 90 λεπτά.
  4. Κατά την διάρκεια της  εξέτασης δεν επιτρέπεται η χρήση βοηθημάτων. Οι επιτηρητές θα ελέγχουν για την ομαλή διεξαγωγή της εξέτασης και θα επιτηρούν την αίθουσα. Σε περίπτωση που παρατηρηθεί οποιαδήποτε απόσπαση της συγκέντρωσης του υποψηφίου από το δοκίμιο (π.χ. να ομιλεί με άλλα άτομα, να χρησιμοποιεί βοηθήματα), ο επιτηρητής έχει το δικαίωμα να προβεί σε παρατήρηση και αν ο υποψήφιος δεν συμμορφωθεί μπορεί να προβεί και σε άλλα μέτρα έως και σε μηδενισμό του γραπτού του.
  5. Η βαθμολογία του εξεταστικού δοκιμίου πρέπει να υπερβαίνει το 50% και έχει βαρύτητα 50% επί του συνόλου της βαθμολογίας.
  6. Η βαθμολογία της πρακτικής εξέτασης πρέπει να υπερβαίνει το 50% και έχει βαρύτητα 50% επί του συνόλου.
  7. Επιτυχής αξιολόγηση θεωρείται το 70% της συνολικής βαθμολογίας.
  8. Κανονισμοί Πρακτικής Εξέτασης

Εξέταση ικανότητας επόπτευσης ασφαλούς εκτέλεσης εργασίας σε ικριώματα

Σε εγκατεστημένο ικρίωμα οι υποψήφιοι καλούνται να αναγνωρίσουν λάθη που έγιναν σκόπιμα κατά την συναρμολόγηση του ικριώματος.

Ειδικότερα εξετάζονται:

Κατάλληλη σήμανση αποτροπής πρόσβασης σε χώρους όπου εκτελούνται εργασίες σε ικριώματα.

Κατάλληλη περίφραξη αποτροπής πρόσβασης σε χώρους όπου εκτελούνται εργασίες σε ικριώματα.

Κατάλληλη σήμανση που υποδεικνύει την αποτροπή χρήσης ημιτελών ή ελαττωματικών ικριωμάτων.

Αγκύρωση των ικριωμάτων σε ανθεκτική υποδομή.

Αριθμός αγκυρίων κατά την αγκύρωση των ικριωμάτων: 3, 5 ή 6 αγκυρώσεις ανά 60, 61-100, ή 101-200 cm αντίστοιχα.

Το ύψος του χειρολισθήρα να είναι 110 cm κατ’ ελάχιστον.

Τα πέλματα των ορθοστατών να είναι ανθεκτικά και να έχουν επιφάνεια τουλάχιστον 1000cm2.

Οι ορθοστάτες να πατούν στερεά επί του πέλματος και να μην αιωρούνται.

Να υπάρχουν παραπέτα το ύψος των οποίων να μην είναι μικρότερο από 15cm.

Το κενό μεταξύ των σανίδων του ικριώματος (πόντων) να μην υπερβαίνει τα 20 mm.

Η καταπακτή που ενώνει δύο ορόφους ικριώματος να είναι πάντα κλειστή.

Η κλίμακα (σκάλα) που ενώνει δύο ορόφους ικριώματος να έχει κλίση 75ο (1:4).

Τα ικριώματα είναι γειωμένα

Ικριώματα που χρησιμοποιούνται για εκτέλεση εργασιών σε πλευρικούς τοίχους να εκτείνονται τουλάχιστον 60 cm πέραν από τον πλευρικό τοίχο επί του οποίου εκτελούνται εργασίες.

Κάθε σωλήνα να εξέχει από το σημείο σύνδεσης της με τον σύνδεσμο τουλάχιστον 50 mm.

Στα ικριώματα τύπου “πύργος”, οι τέσσερις ορθοστάτες να έχουν περιστρεφόμενους τροχούς με stoppers και κατά την χρήση τους να είναι πάντα κλειδωμένοι.

Τα διαγώνια να τοποθετούνται σε όλες τις πλευρές καθ’ όλο το ύψος.

Τα διαγώνια στις πλευρές μπαίνουν στην αρχή, στο τέλος και σε κάθε δεύτερη θέση.

Τα διαγώνια στην πρόσοψη μπαίνουν στην αρχή στο τέλος και σε κάθε πέμπτη θέση.

Η απόσταση μεταξύ των οριζόντιων (ledgers) να μην είναι μεγαλύτερη από 46,7 cm

Το πάχος των σωλήνων να είναι τουλάχιστον …. mm.

Τα ledgers να είναι οριζοντιωμένα.

Ικριώματα τύπου “πύργος” ύψους πέραν των ….. να τοποθετούνται διαγώνια στηρίγματα.

Η απόσταση του ικριώματος από τον τοίχο επί του οποίου στηρίζεται να μην υπερβαίνει τα 30 cm

Η σύνδεση μεταξύ ορθοστατών να γίνεται με είσοδο του ανώτερου επί του κατώτερου και όχι με φλάντζες.

Η απόσταση από κάθε σκαλί του κλιμακοστάσιου μέχρι τον χειρολισθήρα να μην είναι χαμηλότερη από 110 cm.

Τα παραπέτα να είναι σταθερά τοποθετημένα και συνδεδεμένα και όχι ελεύθερα.

Εξέταση ικανότητας επόπτευσης ασφαλούς εκτέλεσης εργασίας σε ύψος με σχοινιά

Οι υποψήφιοι καλούνται να εφαρμόσουν ή/και να εξηγήσουν σε άλλο άτομο να εφαρμόσει την ζώνη πέντε σημείων και να εκτελέσουν ή/και να εξηγήσουν πώς εκτελούνται βασικές ενέργειες πρόσβασης σε ύψος με σχοινιά.

Όπου δεν υπάρχει προστατευτικό κιγκλίδωμα στα ικριώματα οι εργαζόμενοι πρέπει να φέρουν ολόσωμη ζώνη προστασίας αγκυρωμένη επί σημείου υψηλότερου από το επίπεδο εργασίας του εργαζόμενου.

Εξέταση ικανότητας επόπτευσης ασφαλούς εκτέλεσης εργασίας σε ύψος με εξέδρες

Οι υποψήφιοι καλούνται να προσδεθούν ή/και να εξηγήσουν την διαδικασία πρόσδεσης σε Κινητή Ανυψωτική Εξέδρα Εργασίας και να εφαρμόσουν ή/και να εξηγήσουν τις βασικές αρχές επόπτευσης εργασίας με ΚΑΕΕ  άλλο άτομο να εφαρμόσει την ζώνη πέντε σημείων και να εκτελέσουν ή/και να εξηγήσουν πώς εκτελούνται βασικές ενέργειες πρόσβασης σε ύψος με σχοινιά.

Εξέταση ικανότητας επόπτευσης ασφαλούς πρόσβασης σε ύψος με φορητές κλίμακες

Οι υποψήφιοι καλούνται να εφαρμόσουν ή/και να εξηγήσουν βασικές αρχές λειτουργίας και χρήσης φορητής κλίμακας.

Κατά τις εργασίες με ΚΑΕΕ

Να υπάρχει πάντα δεύτερο πρόσωπο το οποίο επιβλέπει της εξέλιξη των εργασιών.

Ο εργάτης χειρίζεται την πλατφόρμα  από την θέση εργασίας του.

Ο εργάτες επί της πλατφόρμας φέρουν πάντα ολόσωμη ζώνη ασφαλείας.

  1. Απαιτούμενη επαγγελματική επάρκεια

Τα πρόσωπα που υποβάλλουν αίτηση στον ΦΠΠ να πιστοποιηθούν με το προσόν WAH πρέπει να τεκμηριώνουν κατάλληλη και επαρκή εκπαίδευση στον τομέα της ασφάλειας και της υγείας κατά την εκτέλεση εργασίας σε ύψος, ήτοι:

Σε επίπεδο γνώσεων

Να αναγνωρίζουν το θεσμικό πλαίσιο περί επαγγελματικής ασφάλειας και επαγγελματικής υγείας, περί εργοταξίων και περί της εκτέλεσης εργασιών σε ύψος.

Να αναζητούν σε κατάλληλες πηγές πληροφόρησης και να ανασκοπούν τους νόμους και κανονισμούς, τις κατευθυντήριες οδηγίες εργασίες και τους κώδικες πρακτικής που αναφέρονται στην εργασία σε ύψος

Να αναγνωρίζουν τους κινδύνους που υπάρχουν κατά την εκτέλεση εργασιών σε ύψος

Να επιλέγουν κατάλληλο εξοπλισμό και μέσα πρόσβασης σε ύψος για την εκτέλεση εργασιών σε ύψος.

Να ερμηνεύουν τα πρότυπα για την συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση ικριωμάτων.

Να διαβάζουν τα σχεδιαγράμματα συναρμολόγησης και αποσυναρμολόγησης ικριωμάτων.

Να αναγνωρίζουν τα μέτρα ασφαλείας που λαμβάνονται κατά την εκτέλεση εργασιών με φορητές κλίμακες.

Να αναγνωρίζουν τα σύστημα ανακοπής πτώσης και τα σύστημα πρόληψης πτώσης

Να αναγνωρίζουν την ορθή χρήση του εξοπλισμού εκτέλεσης εργασίας σε ύψος

Να τηρούν κατάλληλα αρχεία επιθεώρησης εκτέλεσης εργασιών σε ύψος

Σε επίπεδο δεξιοτήτων

Να εκπονούν Μελέτη Εκτίμησης Κινδύνων κατά την εκτέλεση εργασιών σε ύψος.

Να εφαρμόζουν τις Γενικές Αρχές Πρόληψης κατά την λήψη μέτρων μείωσης της διακινδύνευσης κατά την εκτέλεση εργασιών σε ύψος

Να επιθεωρούν τις εργασίες συναρμολόγησης και αποσυναρμολόγησης ικριωμάτων.

Να επιθεωρούν τα μέτρα ασφαλείας που λαμβάνονται από τα πρόσωπα που εκτελούν εργασίες πρόσβασης σε ύψος με σχοινιά.

Να επιθεωρούν τα μέτρα ασφαλείας που λαμβάνονται από τα πρόσωπα που εκτελούν εργασίες σε ανυψωτικά μηχανήματα.

Να επιθεωρούν τον εξοπλισμό που χρησιμοποιείται κατά την εκτέλεση εργασιών σε ύψος

Να επιθεωρούν την ορθή χρήση του εξοπλισμού εκτέλεσης εργασίας σε ύψος

Να επιθεωρούν την καλή κατάσταση των φορητών κλιμάκων και τα μέτρα ασφαλείας που λαμβάνονται από τα πρόσωπα που εκτελούν εργασίες με φορητές κλίμακες

Να συντάσσουν οδηγίες πρόσβασης και εκτέλεσης εργασιών επί του ικριώματος.

Να συντάσσουν  αναφορές για τις γενικές απαιτήσεις εκτέλεσης εργασιών σε ύψος ως μέρος του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας και Υγείας του Εργοταξίου.

Να εξηγούν την εφαρμογή της ολόσωμης ζώνης ασφαλείας, του λοιπού εξοπλισμό και Μέσων Ατομικής Προστασίας ασφαλούς εκτέλεσης εργασιών σε ύψος.

Να προτείνουν μέτρα ελέγχου πτώσης κατά την εκτέλεση εργασιών σε ύψος

Να αξιολογούν την κατάσταση των συστημάτων ανακοπής πτώσης και πρόληψης πτώσης.

Να συντονίζουν τις διεργασίες διάσωσης σε περιπτώσεις ατυχημάτων

Να συντάσσουν έκθεση επιθεώρησης εκτέλεσης εργασιών σε ύψος

V.20240331