Επιλογή Σελίδας

Επόπτης Εκτέλεσης Εργασίας σε Ύψος (WH)

από | Κανονισμοί Πιστοποίησης

Κανονισμοί Θεωρητικής Εξέτασης

Το Επαγγελματικό Προσόν «Εσωτερικός Επιθεωρητής Εργασίας σε Ύψος» (WH) παρέχεται κατόπιν επιτυχούς εξέτασης (1) σε γραπτό εξεταστικό δοκίμιο και (2) σε πρακτική εξέταση της ικανότητας του υποψηφίου να εντοπίζει λάθη και λανθασμένες ενέργειες ή πρακτικές (i) κατά την συναρμολόγηση, αποσυναρμολόγηση και εκτέλεση εργασίας σε ικριώματα, (ii) μέτρων ασφαλείας κατά την πρόσβαση σε ύψος με σχοινιά, (iii) χρήση Κινητών Ανυψωτικών Εξεδρών Εργασίας (ΚΑΕΕ) και (iv) χρήση φορητών κλιμάκων.

Η βαθμολογία του εξεταστικού δοκιμίου πρέπει να υπερβαίνει το 50% και έχει βαρύτητα 60% επί του συνόλου της βαθμολογίας.
Η βαθμολογία της πρακτικής εξέτασης πρέπει να υπερβαίνει το 50% και έχει βαρύτητα 40% επί του συνόλου.
Επιτυχής αξιολόγηση θεωρείται το 70% της συνολικής βαθμολογίας.

Η διάρκεια της εξέτασης (εξεταστικού δοκιμίου) είναι 75 λεπτά.

Οι ερωτήσεις του εξεταστικού δοκιμίου θα είναι τύπου ορθού – λάθους, πολλαπλής επιλογής, πολλαπλών επιλογών, ερωτήσεις κλειστού και ερωτήσεις ανοικτού τύπου.

Θα πρέπει να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις.

Οι ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών απαιτούν περισσότερες από μία απάντηση. Αυτό θα ορίζεται κατά την εκφώνησή της. Όλες οι ορθές απαντήσεις λαμβάνουν αναλογία του συνόλου της βαθμολογίας. Για παράδειγμα, εάν υπάρχει μόνο μία ορθή απάντηση και το σύνολο της βαθμολογίας της ερώτησης είναι 6 μονάδες, η ορθή απάντηση λαμβάνει 6/1 = 6 μονάδες, εάν υπάρχουν δύο ορθές απαντήσεις στην ερώτηση κάθε ορθή απάντηση λαμβάνει 6/2=3 μονάδες, εάν υπάρχουν τρεις ορθές απαντήσεις στην ερώτηση κάθε ορθή απάντηση λαμβάνει 6/3=2 μονάδες, εάν υπάρχουν τέσσερις ορθές απαντήσεις στην ερώτηση κάθε ορθή απάντηση λαμβάνει 6/4=1,5 μονάδες. Εάν επιλεχθούν μία ή περισσότερες από τις λανθασμένες απαντήσεις, δίδονται μηδέν μονάδες για την ερώτηση ανεξάρτητα από όσες ορθές απαντήσεις έχουν επιλεχθεί.

Η εξέταση μπορεί να είναι κατά πρόσωπο ή ηλεκτρονικά εξ αποστάσεως.

Κατά την διάρκεια της  εξέτασης δεν επιτρέπονται βοηθήματα.

Οι επιτηρητές θα ελέγχουν για την ομαλή διεξαγωγή της εξέτασης και θα επιτηρούν την εικονική ή πραγματική αίθουσα.

Σε περίπτωση που παρατηρηθεί οποιαδήποτε απόσπαση της συγκέντρωσής σας από το δοκίμιο (π.χ. να ομιλείτε με άλλα άτομα, να χρησιμοποιείτε βοηθήματα) ο επιτηρητής έχει το δικαίωμα να προβεί σε παρατήρηση και αν δεν συμμορφωθείτε μπορεί να προβεί και σε άλλα μέτρα έως και μηδενισμού του γραπτού σας.

Στις κατά πρόσωπο εξετάσεις θα πρέπει να ακολουθούνται τα πρωτόκολλα υγιεινής  που έχει ανακοινώσει το υπουργείο υγείας.

Τονίζεται ιδιαίτερα ότι, με βάση τα διατάγματα του Υπουργείου Υγείας, πρέπει να φέρετε και να φοράτε μάσκα καθ’ όλη την διάρκεια της παρουσίας σας στους κλειστούς χώρους.

Στην περίπτωση ηλεκτρονικής εξ αποστάσεως εξέταση, η αξιολόγηση γίνεται μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας Moodle.

Ταυτόχρονα, κατά την διάρκεια της  εξέτασης θα είστε συνδεδεμένοι με την πλατφόρμα ZOOM και θα έχετε τις κάμερες και τα μικρόφωνά σας ανοικτά. 

Δεν θα μπορείτε να έχετε βοηθήματα δίπλα σας ούτε να αποσπάται η προσοχή σας κατά την διάρκεια της εξέτασης.

Οι επιτηρητές μπορούν σε ανύποπτο χρόνο να έχουν πρόσβαση στην οθόνη σας.

Σε περίπτωση που παρατηρηθεί οποιαδήποτε απόσπαση της συγκέντρωσής σας από το δοκίμιο (π.χ. να ομιλείτε με άλλα άτομα, να κοιτάζετε εκτός της οθόνης, να ακούγονται ομιλίες από διάφορα πρόσωπα) ο επιτηρητής έχει το δικαίωμα να προβεί σε παρατήρηση και αν δεν συμμορφωθείτε μπορεί να προβεί και σε άλλα μέτρα έως και μηδενισμού του γραπτού σας.

Κανονισμοί Πρακτικής Εξέτασης

Εξέταση ικανότητας επόπτευσης ασφαλούς εκτέλεσης εργασίας σε ικριώματα

Σε εγκατεστημένο ικρίωμα οι υποψήφιοι καλούνται να αναγνωρίσουν λάθη που έγιναν σκόπιμα κατά την συναρμολόγηση του ικριώματος

Εξέταση ικανότητας επόπτευσης ασφαλούς εκτέλεσης εργασίας σε ύψος με σχοινιά

Οι υποψήφιοι καλούνται να εφαρμόσουν ή/και να εξηγήσουν σε άλλο άτομο να εφαρμόσει την ζώνη πέντε σημείων και να εκτελέσουν ή/και να εξηγήσουν πώς εκτελούνται βασικές ενέργειες πρόσβασης σε ύψος με σχοινιά.

Εξέταση ικανότητας επόπτευσης ασφαλούς εκτέλεσης εργασίας σε ύψος με εξέδρες

Οι υποψήφιοι καλούνται να προσδεθούν ή/και να εξηγήσουν την διαδικασία πρόσδεσης σε Κινητή Ανυψωτική Εξέδρα Εργασίας και να εφαρμόσουν ή/και να εξηγήσουν τις βασικές αρχές επόπτευσης εργασίας με ΚΑΕΕ  άλλο άτομο να εφαρμόσει την ζώνη πέντε σημείων και να εκτελέσουν ή/και να εξηγήσουν πώς εκτελούνται βασικές ενέργειες πρόσβασης σε ύψος με σχοινιά.

Εξέταση ικανότητας επόπτευσης ασφαλούς πρόσβασης σε ύψος με φορητές κλίμακες

Οι υποψήφιοι καλούνται να εφαρμόσουν ή/και να εξηγήσουν βασικές αρχές λειτουργίας και χρήσης φορητής κλίμακας.