Επιλογή Σελίδας

Επιθεωρητής Εργαστηρίων Δοκιμών (LabAudit)

από | Επαγγελματική Δεοντολογία Πιστοποιημένων Προσώπων

ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

Ως πιστοποιημένος επιθεωρητής εργαστηρίων δοκιμών δεσμεύομαι:

 1. Να εκτελώ την εργασία μου ως επιθεωρητής με βάση τον παρόντα κώδικα δεοντολογίας, με ειλικρίνεια και υπευθυνότητα.
 2. Να συμμορφώνομαι με τις διοικητικές, λειτουργικές και τεχνικές απαιτήσεις του τομέα ή της δραστηριότητας που επιθεωρώ ή του εργαστηρίου στο σύνολό του.
 3. Να αναλαμβάνω να επιθεωρώ δραστηριότητες του εργαστηρίου μόνο εάν έχω επάρκεια για αυτές και χωρίς σύγκρουση συμφερόντων.
 4. Να ενεργώ με αμεροληψία και διαφάνεια και θα παραμένω δίκαιος και χωρίς προκατάληψη σε όλες τις συναλλαγές μου.
 5. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων μου να μην αποκαλύπτω οποιεσδήποτε πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία του εργαστηρίου, την επαγγελματική συμπεριφορά των προσώπων του εργαστηρίου που επιθεωρώ ή δεδομένων προσωπικού τους χαρακτήρα.
 6. Να είμαι ευαίσθητος σε τυχόν επιρροές που ενδέχεται να ασκηθούν στην κρίση μου κατά τη διενέργεια μιας επιθεώρησης.
 7. Τα ευρήματα μου κατά τις επιθεωρήσεις μου, τα συμπεράσματα της επιθεώρησης και οι εκθέσεις επιθεώρησης να αντικατοπτρίζουν με αλήθεια και ακρίβεια τις δραστηριότητες της επιθεώρησης.
 8. Να αναφέρω σημαντικά εμπόδια που ενδεχομένως συναντώνται κατά τη διάρκεια της επιθεώρησης και θα αναφέρω οποιεσδήποτε ανεπίλυτες διαφορές μεταξύ της ομάδας επιθεώρησης και του επιθεωρούμενου.
 9. Οι κρίση μου επί θεμάτων της επιθεώρησης να είναι τεκμηριωμένες και να λαμβάνονται με την δέουσα επαγγελματική φροντίδα.
 10. Οι πληροφορίες που αποκτώ κατά την διάρκεια των καθηκόντων μου να χειρίζονται με διακριτικότητα και να μην χρησιμοποιούνται ακατάλληλα για προσωπικό μου όφελος ή κατά τρόπο που βλάπτει τα νόμιμα συμφέροντα του επιθεωρούμενου.
 11. Τα δείγματα που λαμβάνω για την επιθεώρηση να είναι κατά το δυνατόν αντιπροσωπευτικά του συνόλου της δραστηριότητας που επιθεωρώ.
 12. Τα τεκμήρια επιθεώρησης να είναι επαληθεύσιμα.
 13. Να τηρώ το υλικό τεκμηρίωσης που θα λάβω από το εργαστήριο με ασφαλή τρόπο και να το επιστρέφω στο εργαστήριο μετά από την ολοκλήρωση των εργασιών επιθεώρησης.
 14. Σε περίπτωση εξεταζόμενης τυχόν αθέτησης όρου της παρούσας δήλωσης, να συνεργάζομαι πλήρως κατά τη διερεύνηση του θέματος.