Πιστοποιημένων Επιθεωρητών Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας Εργαστηρίων Δοκιμών (ΕΕΔ)

από | Επαγγελματική Δεοντολογία Πιστοποιημένων Προσώπων

Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας

Πιστοποιημένων Επιθεωρητών Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας Εργαστηρίων Δοκιμών (ΕΕΔ)

Ως πιστοποιημένο πρόσωπο που επιθεωρώ εργαστήρια δεσμεύομαι ότι:

 1. Θα ενεργώ με επαγγελματισμό και με επαγγελματικό ήθος και θα συμβάλλω στην ενίσχυση του κύρους του επαγγέλματός μου.
 2. Θα συμμορφώνομαι με τις διοικητικές, λειτουργικές και τεχνικές απαιτήσεις του τομέα ή της δραστηριότητας που επιθεωρώ ή του εργαστηρίου στο σύνολό του.
 3. Θα ενημερώνομαι συνεχώς για τις αναθεωρήσεις των προτύπων που με αφορούν (ISO / IEC 17025, ISO 19011), κατευθυντήριες οδηγίες διαπίστευσης και τη σχετική νομοθεσία.
 4. Θα αναλαμβάνω να επιθεωρώ δραστηριότητες του εργαστηρίου μόνο εάν έχω επάρκεια και γραπτή εξουσιοδότηση για αυτές και χωρίς σύγκρουση συμφερόντων.
 5. Θα ενεργώ με αμεροληψία και διαφάνεια και θα παραμένω δίκαιος και χωρίς προκατάληψη σε όλες τις δραστηριότητές μου.
 6. Οι φυσικές ικανότητές του δεν αποτελούν εμπόδιο στη διεξαγωγή των καθηκόντων μου.
 7. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων μου δεν θα ενεργώ ως «αστυνομικός», ως «φιλαράκος», θα είμαι εταίρος στη συζήτηση, θα κατανοώ ότι το προσωπικό που επιθεωρείται συνήθως είναι νευρικό και ανήσυχο για την κατάσταση και θα προσπαθήσω να βοηθήσω και να βελτιώσω το κλίμα και ταυτόχρονα να διατηρήσω ένα λογικό επίπεδο ανεξαρτησίας
 8. Κατά την εκτέλεση της επιθεώρησης θα κρατώ το χρονοδιάγραμμα, και εάν καθυστερώ θα ενημερώνω τα άτομα που περιμένουν.
 9. Θα προσπαθώ οι Μη Συμμορφώσεις που εντοπίζω να γίνουν κατανοητές και αποδεκτές από το επιθεωρούμενο προσωπικό.
 10. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων μου δεν θα αποκαλύπτω οποιεσδήποτε πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία του εργαστηρίου, την επαγγελματική συμπεριφορά των προσώπων του εργαστηρίου που επιθεωρώ ή δεδομένων προσωπικού τους χαρακτήρα.
 11. Θα είμαι ευαίσθητος σε τυχόν επιρροές που ενδέχεται να ασκηθούν στην κρίση μου κατά τη διενέργεια μιας επιθεώρησης.
 12. Τα ευρήματα μου κατά τις επιθεωρήσεις,  τα συμπεράσματα της επιθεώρησης και οι εκθέσεις επιθεώρησης θα αντικατοπτρίζουν με αλήθεια και ακρίβεια τις δραστηριότητες της επιθεώρησης.
 13. Θα αναφέρω σημαντικά εμπόδια που ενδεχομένως συναντώνται κατά τη διάρκεια της επιθεώρησης και οποιεσδήποτε ανεπίλυτες διαφορές μεταξύ μου  και του επιθεωρούμενου.
 14. Οι κρίσεις μου επί θεμάτων της επιθεώρησης θα είναι τεκμηριωμένες και θα λαμβάνονται με τη δέουσα επαγγελματική φροντίδα.
 15. Οι πληροφορίες που αποκτώ κατά τη διάρκεια των καθηκόντων μου θα χειρίζονται με διακριτικότητα και δεν θα χρησιμοποιούνται ακατάλληλα για προσωπικό μου όφελος ή κατά τρόπο που βλάπτει τα νόμιμα συμφέροντα του επιθεωρούμενου.
 16. Τα «δείγματα» που λαμβάνω για την επιθεώρηση θα είναι κατά το δυνατόν αντιπροσωπευτικά του συνόλου της δραστηριότητας που επιθεωρώ.
 17. Τα  τεκμήρια επιθεώρησης θα είναι επαληθεύσιμα.
 18. Θα τηρώ το υλικό τεκμηρίωσης που θα λάβω από το εργαστήριο με ασφαλή τρόπο και θα το επιστρέφω στο εργαστήριο μετά από την ολοκλήρωση των εργασιών επιθεώρησης.
 19. Σε περίπτωση εξεταζόμενης τυχόν αθέτησης όρου της παρούσας δήλωσης, θα συνεργάζομαι πλήρως κατά τη διερεύνηση του θέματος.
 20. Να τηρώ πλήρες και αξιόπιστο αρχείο παραπόνων ή ενστάσεων, σχετικά́ με την παροχή́ υπηρεσίας μου.
 21. Θα χρησιμοποιώ το Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Επάρκειας  για επαγγελματικούς σκοπούς, ως τεκμηρίωση της ικανότητάς μου, για το πεδίο εφαρμογής  που αναγράφεται σε αυτό.
 22. Σε περιπτώσεις μεταβολής κύριων στοιχείων που αφορούν στις δεξιότητες για τις οποίες πιστοποιείται η ικανότητά μου και οι οποίες έχουν επίπτωση στην αξιόπιστη υλοποίηση των επαγγελματικών μου καθηκόντων θα ενημερώνω άμεσα τον ΦΠΠ Σύννους.
 23. Θα ανταποκρίνομαι θετικά σε αιτήματα του ΦΠΠ Σύννους σχετικά με την δημοσιοποίηση πληροφοριών που με αφορούν εφόσον αυτό είναι αιτιολογημένο και δεν βλάπτει τα καλώς νοούμενα συμφέροντά μου.
 24. Δεν θα ενεργώ κατά τρόπο ο οποίος να εκθέτει το κύρος του πιστοποιητικού που θα λάβω από τον ΦΠΠ Σύννους.
 25. Σε περίπτωση που μου διακοπεί η πιστοποίηση δεν θα κάνω καμία αναφορά και χρήση της πιστοποίησης.
 26. Σε περίπτωση που γίνει περιορισμός του πεδίου πιστοποίησής μου δεν θα προβάλω αναφορές σχετικά με το μέρος του πεδίου που μου έχει αφαιρεθεί.
 27. Σε περίπτωση που γίνει αναστολή στο πιστοποιητικό μου και για το διάστημα που θα ισχύει αυτή, δεν θα προβάλλω την πιστοποίησή μου.
 28. Σε περίπτωση παράβασης θα φέρω ακέραιη την ευθύνη έναντι των βλαβών που δυνατόν να προκληθούν στον ΦΠΠ Σύννους.
 29. Αποδέχομαι (χωρίς έξοδα για εμένα) τη δυνατότητα διεξαγωγής, εφόσον χρειαστεί, της εξέτασης, με την παρουσία εκπροσώπων / αξιολογητών του Εθνικού Φορέα Διαπίστευσης (Κυπριακός Οργανισμός Παρώθησης Ποιότητας (ΚΟΠΠ)).

V.20240331