Επιθεωρητής Εργαστηρίων Δοκιμών (LabAudit)

από | Σχήματα Πιστοποίησης

ΣΧΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

 Πεδίο του Σχήματος

Το Σχήμα Πιστοποίησης  Επιθεωρητής Εργαστηρίων Δοκιμών (ΕΕΔ) αφορά τεχνικούς εργαστηρίων δοκιμών με εξειδικευμένη γνώση στις απαιτήσεις διαπίστευσης εργαστηρίων του Διεθνούς Προτύπου ISO17025 και στις αρχές επιθεώρησης Συστημάτων Διαχείρισης που ορίζει το Διεθνές Πρότυπο ISO 19011.

Γνωστικό Πλαίσιο

Το προσόν πιστοποιεί την ικανότητα των προσώπων που το κατέχουν να διενεργούν επιθεωρήσεις εργαστηρίων δοκιμών τα οποία λειτουργούν με βάση το πρότυπο ISO17025, συμμορφώνονται με τους απαιτήσεις του και τεκμηριώνουν την τεχνική τους επάρκεια να διενεργούν αξιόπιστες εργαστηριακές μετρήσεις.

Απαιτήσεις πιστοποίησης

Η αξιολόγηση των υποψηφίων να πιστοποιηθούν ως Επιθεωρητές Εργαστηρίων Δοκιμών πρέπει να τεκμηριώνουν επαγγελματική κατάρτιση η οποία να τους εφοδιάζει με γνώσεις για τα θέματα των προτύπων ISO 17025 και ISO 19011.

Γνώσεις

Ειδικότερα, ως προς το ISO 17025, οι απαιτούμενες γνώσεις αφορούν:

(1) Σε Διαδικασίες:

Εγκαθίδρυση / συντήρηση / εφαρμογή / τεκμηρίωση ΣΔΠ, Αμεροληψία / Εμπιστευτικότητα, Προσωπικό, Προϊόντα και υπηρεσίες παρεχόμενα από εξωτερικά μέρη, Παράπονα, Μη συμμορφούμενη εργασία, Έλεγχος εγγράφων, Έλεγχος αρχείων, Ενέργειες αντιμετώπισης απειλών και αξιοποίησης ευκαιριών, Βελτίωση, Διορθωτικές ενέργειες, Εσωτερικές επιθεωρήσεις, Ανασκόπηση από τη Διοίκηση.

(2) Σε Νομοθεσία:

Οδηγίες που αφορούν τη λειτουργία εργαστηρίων δοκιμών, και

(3) Οδηγίες και μνημόνια  φορέων διαπίστευσης (ΕΑ, ΚΟΠΠ, ΕΣΥΔ κλπ).

(4) Απαιτούμενα εξωτερικά  έγγραφα εργαστηρίου δοκιμών.

Δεξιότητες

Η επάρκεια των προσώπων που πιστοποιούνται με το προσόν ΕΕΔ τεκμηριώνεται με την ικανότητα τους να διενεργούν επιθεωρήσεις εργαστηρίων δοκιμών με την δέουσα επαγγελματική δεοντολογία που ορίζει ο Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας του συγκεκριμένου Σχήματος.

Μεθοδολογία εξέτασης

Γραπτό Εξεταστικό Δοκίμιο: Ερωτήσεις ανοικτού και κλειστού τύπου

Γραπτή Ειδική Εργασία με θέμα την διενέργεια επιθεώρησης εργαστηρίου δοκιμών

Κριτήρια υποψηφίων

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα ολοκληρωμένης υποστήριξης σύγχρονων εργαστηριακών δοκιμών

Η εκπαίδευση να παρέχεται από Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης, εγκεκριμένο από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑνΑΔ).

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα να είναι εγκεκριμένο από την ΑνΑΔ

Οι εκπαιδευτές πρέπει να κατέχουν προσόντα εναρμονισμένα με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων (EQF)  ή/και με το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων (CyQF) συναφή με το αντικείμενο του εκπαιδευτικού προγράμματος. Συγκεκριμένα, πρέπει να κατέχουν (1) Ακαδημαϊκά προσόντα, τουλάχιστον επιπέδου 7 και (2) Επαγγελματικά προσόντα, τουλάχιστον επιπέδου 5 και επί πλέον, να κατέχει το προσόν εκπαιδευτή επαγγελματικής κατάρτισης επιπέδου 5 με βάση το πρότυπο ΕΕΚ της ΑνΑΔ ή αντίστοιχο και (3) να τεκμηριώνει επαρκή επαγγελματική εμπειρία στον τομέα των εργαστηριακών δοκιμών.

Κανονισμοί πιστοποίησης

Γενικός Κανονισμός Πιστοποίησης

Ειδικός Κανονισμός LabW

Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας LabW

Αίτηση