Εκπαιδευτής Πρώτων Βοηθειών στην Εργασία

από | Κανονισμοί Πιστοποίησης

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΟΣ

Εκπαιδευτής Πρώτων Βοηθειών στην Εργασία

Κανονισμοί Εξετάσεων FAWΤ

 1. Το Επαγγελματικό Προσόν «Εκπαιδευτής Πρώτων Βοηθειών στην Εργασία» (FAWΤ) παρέχει στα πρόσωπα που το αποκτούν την δυνατότητα να εκπαιδεύουν πρόσωπα ως πρώτους βοηθούς στην εργασία και ως αρμόδια πρόσωπα να ανταποκρίνονται σε επείγοντα περιστατικά.
 2. Η πιστοποίηση του επαγγελματικού προσόντος παρέχεται κατόπιν αξιολόγησης (1) Γνώσεων, με την υποβολή των εξεταζόμενων σε εξεταστικό δοκίμιο, (2) Δεξιοτήτων, (i) με την πρακτική εξέταση στην αντιμετώπιση περιστατικών έκτακτης ανάγκης και στον χειρισμό εκπαιδευτικού Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτη, (ii) με την υποβολή προδιαγραφής εκπαιδευτικού προγράμματος με θέμα την εκπαίδευση πρώτων βοηθών στην εργασία διάρκειας 18 ωρών και (iii) υλοποίησης του εκπαιδευτικού προγράμματος υπό μορφή μικροδιδασκαλίας διάρκειας 30 λεπτών.
 3. Το εξεταστικό δοκίμιο περιλαμβάνει ερωτήσεις τύπου ορθού – λάθους, πολλαπλής επιλογής, πολλαπλών επιλογών, ερωτήσεις κλειστού και ερωτήσεις ανοικτού τύπου. Η εξέταση μπορεί να είναι Κατά Πρόσωπο ή Σύγχρονη Ηλεκτρονική εξ αποστάσεως. Η διάρκεια της εξέτασης του Γραπτού Εξεταστικού Δοκιμίου είναι 90 λεπτά.
 4. Κατά την διάρκεια της εξέτασης δεν επιτρέπεται η χρήση βοηθημάτων. Οι επιτηρητές θα ελέγχουν για την ομαλή διεξαγωγή της εξέτασης και θα επιτηρούν την αίθουσα. Σε περίπτωση που παρατηρηθεί οποιαδήποτε απόσπαση της συγκέντρωσης του υποψηφίου από το δοκίμιο (π.χ. να ομιλεί με άλλα άτομα, να χρησιμοποιεί βοηθήματα), ο επιτηρητής έχει το δικαίωμα να προβεί σε παρατήρηση και αν ο υποψήφιος δεν συμμορφωθεί μπορεί να προβεί και σε άλλα μέτρα έως και σε μηδενισμό του γραπτού του.
 5. Η βαθμολογία σε κάθε ένα από τα τέσσερα αντικείμενα αξιολόγησης πρέπει να υπερβαίνει το 50%
 6. Η βαρύτητα επί του συνόλου για κάθε ένα από τα τέσσερα αντικείμενα αξιολόγησης έχει ως εξής:
  Εξεταστικό δοκίμιο: 20%
  Πρακτική εξέταση: 30%
  Ειδική εργασία: 20%
  Μικροδιδασκαλία 30%
  Επιτυχής αξιολόγηση θεωρείται το 70% της συνολικής βαθμολογίας.
 7. Εξέταση Γνώσεων
  Οι υποψήφιοι πρέπει να αποδείξουν την γνώση τους για τα ακόλουθα:
  i. Να ορίζουν τις απαιτήσεις της νομοθεσίας αναφορικά με τις πρώτες βοήθειες και τις ευθύνες του εργοδότη
  ii. Να προσδιορίζουν τον ρόλο και τις ευθύνες του Πρώτου Βοηθού
  iii. Να απαριθμούν τα είδη του κιβωτίου πρώτων βοηθειών και να αναγνωρίζουν την χρήση τους
  iv. Να διακρίνουν τις έννοιες της πρωτογενούς εξέτασης και δευτερογενούς αξιολόγησης
  v. Να ορίζουν τις βασικές αρχές αναζωογόνησης
  vi. Να αναγνωρίζουν την λειτουργία του Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή
  vii. Να ερμηνεύουν την καρδιοπνευμονική λειτουργία [Αναπνευστικό και Κυκλοφορικό Σύστημα]
  viii. Να εκτιμούν τον βαθμό και την έκταση εγκαυμάτων
  ix. Να ορίζουν την έννοια της πνιγμονής και τις διαταραχές της αναπνοής
  x. Να ορίζουν τις έννοιες υποξείας, λιποθυμίας, καταπληξίας και καταπληκτικού σοκ
  xi. Να ερμηνεύουν την πάθηση της επιληψίας
  Επιπλέον, οι υποψήφιοι πρέπει:
  i. Να αναγνωρίζουν το θεσμικό πλαίσιο αναφορικά με την Ασφάλεια και Υγεία και τους κανονισμούς για τις πρώτες βοήθειες στην εργασία
  ii. Να ενημερώνονται για τις εξελίξεις στη νομοθεσία, τις αλλαγές που έγιναν και τους σχεδιασμούς για επερχόμενες αλλαγές
  iii. Να ορίζουν τα περιστατικά που μπορεί να συμβούν στους χώρους εργασίας τα οποία χρήζουν παροχής πρώτων βοηθειών
 8. Εξέταση Δεξιοτήτων
  i. Οι υποψήφιοι πρέπει να αποδείξουν την ικανότητά τους για τα ακόλουθα:
  ii. Να ανταποκρίνονται σε επείγοντα περιστατικά
  iii. Να παρέχουν φροντίδα στον πάσχοντα
  iv. Να υλοποιούν εκπαιδευτικά προγράμματα παροχής πρώτων βοηθειών στην εργασία
  Επιπλέον, οι υποψήφιοι πρέπει:
  i. Να εφαρμόζουν τις τεχνικές που συστήνονται για την παροχή πρώτων βοηθειών
  ii. Να παρέχουν εκπαίδευση στις τεχνικές παροχής πρώτων βοηθειών σε πάσχοντες από τα περιστατικά που ορίζονται στο γνωστικό πεδίο των πρώτων βοηθών στην εργασία
  iii. Να εφαρμόζουν τις μεθόδους μάθησης που εφαρμόζονται για την κατάρτιση ενηλίκων
  iv. Να εφαρμόζουν εκπαιδευτικές δεξιότητες αναγκαίες για εκπαίδευση ενηλίκων
  v. Να δομούν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης πρώτων βοηθών στην εργασία
  vi. Να εξηγούν την χρήση των υλικών κατάρτισης (κούκλα, απινιδωτής, κιβώτιο πρώτων βοηθειών κλπ)
  vii. Να εφαρμόζουν τεχνικές αλληλεπίδρασης με τους εκπαιδευομένους
  viii. Να αξιολογούν την κατάρτιση που έχουν παράσχει και πόσο αποτελεσματική ήταν στους εκπαιδευόμενους
  ix. Να αξιολογούν το επίπεδο της κατάρτισης των εκπαιδευομένων τους στην βάση κατάλληλων τεχνικών αξιολόγησης
  x. Να οργανώνουν την πρακτική δοκιμασία στην οποία θα υποβάλλουν τους εκπαιδευόμενούς τους
  xi. Να διεξάγουν πρακτική δοκιμασία στην οποία θα υποβάλλουν τους εκπαιδευόμενούς τους
 9. Η διάρκεια της εξέτασης (εξεταστικού δοκιμίου) είναι 90 λεπτά
 10. Οι ερωτήσεις του εξεταστικού δοκιμίου θα είναι τύπου ορθού – λάθους, πολλαπλής επιλογής, πολλαπλών επιλογών, ερωτήσεις κλειστού και ερωτήσεις ανοικτού τύπου. Θα πρέπει να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις.
 11. Η εξέταση μπορεί να είναι κατά Πρόσωπο ή ηλεκτρονικά εξ αποστάσεως. Κατά τη διάρκεια της εξέτασης δεν θα μπορείτε να έχετε βοηθήματα. Οι επιτηρητές θα ελέγχουν για την ομαλή διεξαγωγή της εξέτασης και θα επιτηρούν την αίθουσα.
 12. Δεν θα μπορείτε να έχετε βοηθήματα δίπλα σας ούτε να αποσπάται η προσοχή σας κατά την διάρκεια της εξέτασης. Σε περίπτωση που παρατηρηθεί οποιαδήποτε απόσπαση της συγκέντρωσής σας από το δοκίμιο (π.χ. να ομιλείτε με άλλα άτομα, να χρησιμοποιείτε βοηθήματα), ο επιτηρητής έχει το δικαίωμα να προβεί σε παρατήρηση και αν δεν συμμορφωθείτε μπορεί να προβεί και σε άλλα μέτρα έως και μηδενισμό του γραπτού σας.
 13. Στην περίπτωση ηλεκτρονικής εξ αποστάσεως εξέτασης, η αξιολόγηση γίνεται μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας Moodle.
 14. Ταυτόχρονα, κατά την διάρκεια της εξέτασης θα είστε συνδεδεμένοι με την πλατφόρμα ZOOM και θα έχετε τις κάμερες και τα μικρόφωνά σας ανοικτά. Οι επιτηρητές μπορούν σε ανύποπτο χρόνο να έχουν πρόσβαση στην οθόνη σας.

V.20240331