ΑΝΑΛΥΤΗ/ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΟΚΙΜΩΝ

από | Κανονισμοί Πιστοποίησης

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΟΣ

ΑΝΑΛΥΤΗ/ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΟΚΙΜΩΝ

Κανονισμοί Εξετάσεων ΑΤΕΔ

 1. Το Επαγγελματικό Προσόν «Τεχνικός Υπεύθυνος Εργαστηρίου» (ΑΤΕΔ) παρέχεται κατόπιν επιτυχούς εξέτασης στα ακόλουθα θέματα:
  (Ι) Γραπτό Εξεταστικό Δοκίμιο
  (ΙΙ) Σύνταξη Ειδικής Εργασίας σε ένα από τα θέματα Α-Ε
  (ΙΙΙ) Δημόσια υποστήριξή της Ειδικής Εργασίας
  (IV) Στατιστική επεξεργασία με το πρόγραμμα EXCEL, Data Analysis, σειράς αποτελεσμάτων για την επικύρωση μιας αναλυτικής μεθόδου.
 2. Θέματα Ειδικής Εργασίας
  Α) Συγγραφή οδηγίας χρήσεως ενός οργάνου μέτρησης (αναλυτικού οργάνου).
  Β) Συγγραφή πρωτοκόλλου και έκθεσης επικύρωσης μεθόδου μιας δοκιμής
  Γ) Ανάπτυξη Πρωτοκόλλου και Υπολογισμός Αβεβαιότητας Μετρήσεων
  Δ) Ανάπτυξη κανόνα λήψεως απόφασης συμμόρφωσης για μια συγκεκριμένη δοκιμή και εφαρμογή του σε παραδείγματα αποτελεσμάτων.
  Ε) (1) Ανάλυση SWOT και (2) Εκτίμηση Διακινδύνευσης Εργαστηρίου
 3. Η βαθμολογία του εξεταστικού δοκιμίου έχει βαρύτητα 40% επί του συνόλου της βαθμολογίας, η βαθμολογία της ειδικής εργασίας 40% και η βαθμολογία για την στατιστική επεξεργασία δεδομένων για την επικύρωση μεθόδου 20%.
 4. Επιτυχής αξιολόγηση θεωρείται το 70% της συνολικής βαθμολογίας.
 5. Η διάρκεια της εξέτασης (εξεταστικού δοκιμίου) είναι καθορίζεται από τον τύπο και τον όγκο της εξέτασης.
 6. Οι ερωτήσεις του εξεταστικού δοκιμίου θα είναι τύπου ορθού – λάθους, πολλαπλής επιλογής, πολλαπλών επιλογών, ερωτήσεις κλειστού και ερωτήσεις ανοικτού τύπου.
 7. Η εξέταση μπορεί να είναι κατά Πρόσωπο ή ηλεκτρονικά εξ αποστάσεως. Κατά τη διάρκεια της εξέτασης δεν θα μπορείτε να έχετε βοηθήματα. Οι επιτηρητές θα ελέγχουν για την ομαλή διεξαγωγή της εξέτασης και θα επιτηρούν την αίθουσα.
 8. Δεν θα μπορείτε να έχετε βοηθήματα δίπλα σας ούτε να αποσπάται η προσοχή σας κατά την διάρκεια της εξέτασης. Σε περίπτωση που παρατηρηθεί οποιαδήποτε απόσπαση της συγκέντρωσής σας από το δοκίμιο (π.χ. να ομιλείτε με άλλα άτομα, να χρησιμοποιείτε βοηθήματα), ο επιτηρητής έχει το δικαίωμα να προβεί σε παρατήρηση και αν δεν συμμορφωθείτε μπορεί να προβεί και σε άλλα μέτρα έως και μηδενισμό του γραπτού σας.
 9. Στην περίπτωση ηλεκτρονικής εξ αποστάσεως εξέτασης, η αξιολόγηση γίνεται μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας Moodle.
 10. Ταυτόχρονα, κατά την διάρκεια της εξέτασης θα είστε συνδεδεμένοι με την πλατφόρμα ZOOM και θα έχετε τις κάμερες και τα μικρόφωνά σας ανοικτά. Οι επιτηρητές μπορούν σε ανύποπτο χρόνο να έχουν πρόσβαση στην οθόνη σας.
 11. Εξεταστέα ύλη
  i. Το Διεθνές Πρότυπο ISO 17025:2017
  ii. Διαδικασίες Λειτουργίας Εργαστηρίου: Εγκαταστάσεις και περιβαλλοντικές συνθήκες, Εξοπλισμός, Μετρολογική ιχνηλασιμότητα, Επιλογή, επαλήθευση/επικύρωση μεθόδων, δειγματοληψία και διαχείριση δειγμάτων, Τεχνικά αρχεία, Αποτίμηση αβεβαιότητας, Διασφάλιση εγκυρότητας αποτελεσμάτων, Έκθεση αποτελεσμάτων, Δήλωση Συμμόρφωσης, Αναφορά γνωμών και ερμηνειών, Μη συμμορφούμενη εργασία, Έλεγχος δεδομένων και διαχείριση πληροφοριών.
  iii. Νομοθεσία, Κανονισμοί, Οδηγίες που αφορούν την επικύρωση/επαλήθευση μεθόδων, υπολογισμό αβεβαιότητας, δήλωση συμμόρφωσης. Μέθοδοι διεξαγωγής χημικών αναλύσεων, στους τομείς ελέγχου ποιότητας: σε τρόφιμα, ζωοτροφές, νερά, περιβαλλοντικά δείγματα, υπολείμματα φυτοφαρμάκων, εδαφών κλπ, αναλόγως της περίπτωσης του εργαστηρίου. Μέθοδοι ελέγχου δομικών υλικών
  iv. Στατιστική επεξεργασία αναλυτικών δεδομένων με EXCEL (περιγραφική στατιστική, Δοκιμασίες σημαντικότητας, κατασκευή καμπυλών αναφοράς με μέθοδο ελαχίστων τετραγώνων, ανάλυση ANOVA)
 12. Σύνταξη Ειδικής Εργασίας και δημόσιας υποστήριξής της σε ένα από τα ακόλουθα θέματα:
  12.1 Συγγραφή οδηγίας χρήσεως ενός αναλυτικού οργάνου
  Να περιλαμβάνονται τα ακόλουθα
  :
  • Αρχή λειτουργίας οργάνου και στάδια προετοιμασίας.
  • Περιβαλλοντικές συνθήκες για την καλή λειτουργία του οργάνου
  • Έλεγχος επίδοσης και έλεγχος καλής λειτουργίας του οργάνου
  • Ιχνηλασιμότητα των μετρήσεων του οργάνου (εσωτερικά πρότυπα ελέγχου)
  • Διακρίβωση του οργάνου
  • Καμπύλη βαθμονόμησης μεθόδου
  • Καθαρισμός / Συντήρηση
  • Συμπλήρωση σχετικών ημερολογίων / αρχείων
  (αφορούν μέθοδο όχι όργανο).
  12.2 Συγγραφή πρωτοκόλλου μεθόδου μιας δοκιμής
  Το Πρωτόκολλο Επικύρωσης Μεθόδου θα πρέπει να αναφέρεται σε συγκεκριμένη μέθοδο της επιλογής σας και να περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα αντικείμενα:
  1. Σκοπός και Πεδίο Εφαρμογής
  2. Αρχή της Μεθόδου
  3. Οδηγίες Ασφάλειας και Υγείας
  4. Αντιδραστήρια, πρότυπα
  5. Διαλύματα εργασίας
  6. Οργανολογία
   a) Εργαστηριακός Εξοπλισμός
   b) Αναλυτικά Όργανα
  7. Διαδικασία Δοκιμής
   a) Πορεία Προετοιμασίας Δείγματος
   b) Πορεία Προσδιορισμού
   c) Υπολογισμός και Έκφραση Αποτελεσμάτων
  8. Διάθεση δειγμάτων και αντιδραστηρίων
  9. Εσωτερικός και εξωτερικός Έλεγχος Ποιότητας
  10. Βιβλιογραφία
   12.3 Εκτίμηση και ανάπτυξη κανόνα λήψεως απόφασης συμμόρφωσης για μια συγκεκριμένη δοκιμή.
   Να περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:
   1) Ανάπτυξη Πρωτοκόλλου και Υπολογισμός Αβεβαιότητας από πειραματικά δεδομένα.
   2) Ανάλυση διακινδύνευσης και καθορισμός του συντελεστή κάλυψης (k).
   3) Ανάπτυξη Κανόνα Λήψεως Απόφασης συμμόρφωσης για μια συγκεκριμένη δοκιμή και εφαρμογή του σε παραδείγματα αποτελεσμάτων.
   4) Εφαρμογή κανόνα απόφασης συμμόρφωσης σε χαρακτηριστικά παραδείγματα.
   12.4 Ανάλυση SWOT

   i. Δημιουργία πίνακα ευρημάτων ανάλυσης SWOT για ένα εργαστήριο για Δυνατά Σημεία, Αδύνατα Σημεία, Ευκαιρίες και Απειλές.
   ii. Δημιουργία πίνακα διακινδυνεύσεων ομαδοποιημένων στους κύριους τομείς του ISO 17025, αναγραφή αντιπροσωπευτικών διακινδυνεύσεων από τα αδύνατα σημεία και τις απειλές της ανάλυσης SWOT και την εμπειρία από Μη Συμμορφώσεις του Εργαστηρίου, ανάλυση διακινδύνευσης (συχνότητα εμφάνισης, κρισιμότητα διακινδύνευσης, επίπεδο διακινδύνευσης, προληπτικά μέτρα, διορθωτικές ενέργειες).
 13. Στατιστική Επεξεργασία Αναλυτικών δεδομένων για την επικύρωση μεθόδου.
  Βαθμολογία Ειδικής Εργασίας
 ΚριτήριαΜονάδες
1Ειδική Εργασία70
ΑΣυγγραφή οδηγίας χρήσεως ενός αναλυτικού οργάνου.
Αρχή λειτουργίας οργάνου και στάδια προετοιμασίας.10
Περιβαλλοντικές συνθήκες για την καλή λειτουργία του οργάνου10
Έλεγχος επίδοσης και έλεγχος καλής λειτουργίας του οργάνου10
Ιχνηλασιμότητα των μετρήσεων του οργάνου (εσωτερικά πρότυπα ελέγχου)5
Διακρίβωση του οργάνου10
Καμπύλη βαθμονόμησης μεθόδου10
Καθαρισμός / Συντήρηση10
Συμπλήρωση σχετικών ημερολογίων / αρχείων5
Σύνολο70
ΒΣυγγραφή πρωτοκόλλου και έκθεσης επικύρωσης μεθόδου μιας  δοκιμής
Σκοπός και Πεδίο Εφαρμογής7
Αρχή της Μεθόδου7
Οδηγίες Ασφάλειας και Υγείας4
Αντιδραστήρια, πρότυπα7
Διαλύματα εργασίας7
Οργανολογία [(1)Εργαστηριακός Εξοπλισμός, (2) Αναλυτικά Όργανα]7
Διαδικασία Δοκιμής [(1) Πορεία Προετοιμασίας Δείγματος, (2) Πορεία Προσδιορισμού, (3) Υπολογισμός και Έκφραση Αποτελεσμάτων]7
Διάθεση δειγμάτων και αντιδραστηρίων7
Εσωτερικός Έλεγχος Ποιότητας7
Εσωτερικός Έλεγχος Ποιότητας7
Βιβλιογραφία3
Σύνολο70
ΓΕκτίμηση και ανάπτυξη κανόνα λήψεως απόφασης συμμόρφωσης για μια συγκεκριμένη  δοκιμή
Ανάπτυξη Πρωτοκόλλου και Υπολογισμός Αβεβαιότητας από πειραματικά δεδομένα.20
Ανάλυση διακινδύνευσης και καθορισμός του συντελεστή κάλυψης (k)15
Εφαρμογή σε χαρακτηριστικά παραδείγματα15
Ανάπτυξη κανόνα λήψεως απόφασης συμμόρφωσης για μια συγκεκριμένη  δοκιμή και εφαρμογή του σε παραδείγματα αποτελεσμάτων.20
Σύνολο70
Δ(1) Ανάλυση SWOT και (2) Εκτίμηση Διακινδύνευσης Εργαστηρίου70
2Στατιστική επεξεργασία εργαστηριακών αποτελεσμάτων για την επικύρωση μεθόδου30
 Σύνολο100

V.20240331