Σύμβουλος Εσωτερικών Υπηρεσιών Προστασίας και Πρόληψης Επαγγελματικών Κινδύνων

από | Κανονισμοί Πιστοποίησης

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΟΣ

Σύμβουλος Εσωτερικών Υπηρεσιών Προστασίας και Πρόληψης Επαγγελματικών Κινδύνων

Αξιολόγηση ΕΣΥΠΠ

 1. Τα πιστοποιημένα πρόσωπα με το προσόν ΕΣΥΠΠ πρέπει να είναι σε θέση να αναλαμβάνουν τις υποχρεώσεις του εργοδότη τους όπως ορίζονται στους Κανονισμούς 4,5 και 6 των περί Διαχείρισης Θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας Κανονισμών Κ.Δ.Π. 158/2021, ήτοι να αποδεικνύουν την ικανότητά τους,

(α) Να διακρίνονται για την πολύ καλή τους γνώση της ευρωπαϊκής και κυπριακής νομοθεσίας περί Ασφάλειας και Υγείας στην εργασία

(β) Να εκπονούν, να συντάσσουν, να παρακολουθούν και να επικαιροποιούν μελέτη εκτίμηση επαγγελματικών κινδύνων και να συμβουλεύουν την εφαρμογή της.

(γ) Να αναπτύσσουν και να εφαρμόζουν Σύστημα Διαχείρισης των Επαγγελματικών Κινδύνων

(δ) Να τηρούν το Ειδικό Αρχείο Ασφάλειας και Υγείας της επιχείρησής τους.

2. Η πιστοποίηση του επαγγελματικού προσόντος παρέχεται κατόπιν αξιολόγησης (1) της επάρκειας των γνώσεων των υποψηφίων για την νομοθεσία περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία και (2) της ικανότητάς τους να εκπονούν και να συντάσσουν μελέτη εκτίμησης των επαγγελματικών κινδύνων στην επιχείρηση-οργανισμό που εργοδοτούνται.

 1. Η αξιολόγηση των γνώσεων των υποψηφίων γίνεται με εξεταστικό δοκίμιο και των δεξιοτήτων τους με υποβολή Ειδικής Εργασίας.
 2. Το εξεταστικό δοκίμιο περιλαμβάνει ερωτήσεις τύπου ορθού – λάθους, πολλαπλής επιλογής, πολλαπλών επιλογών, ερωτήσεις κλειστού και ερωτήσεις ανοικτού τύπου. Η εξέταση μπορεί να είναι Κατά Πρόσωπο ή Σύγχρονη Ηλεκτρονική εξ αποστάσεως. Η διάρκεια της εξέτασης του Γραπτού Εξεταστικού Δοκιμίου είναι 90 λεπτά.
 3. Κατά την διάρκεια της  εξέτασης δεν επιτρέπεται η χρήση βοηθημάτων. Οι επιτηρητές θα ελέγχουν για την ομαλή διεξαγωγή της εξέτασης και θα επιτηρούν την αίθουσα. Σε περίπτωση που παρατηρηθεί οποιαδήποτε απόσπαση της συγκέντρωσης του υποψηφίου από το δοκίμιο (π.χ. να ομιλεί με άλλα άτομα, να χρησιμοποιεί βοηθήματα), ο επιτηρητής έχει το δικαίωμα να προβεί σε παρατήρηση και αν ο υποψήφιος δεν συμμορφωθεί μπορεί να προβεί και σε άλλα μέτρα έως και σε μηδενισμό του γραπτού του.
 4. Η Ειδική Εργασία αναφέρεται σε Γραπτή Μελέτη Εκτίμησης Κινδύνων την οποία ετοιμάζει ο υποψήφιος και στην συνέχεια καλείται να την υποστηρίξει ενώπιον του αξιολογητή του. Η Μελέτη Εκτίμησης Κινδύνων αναφέρεται στην επιχείρηση/οργανισμό που εργοδοτούνται ή σε άλλη επιλεγμένη δραστηριότητα ή διεργασία ή χώρο εργασίας
 5. Η βαθμολογία του εξεταστικού δοκιμίου πρέπει να υπερβαίνει το 50% και έχει βαρύτητα 50% επί του συνόλου της βαθμολογίας.
 6. Η βαθμολογία της ειδικής εργασίας περιλαμβανομένης της δημόσιας υποστήριξής της πρέπει να υπερβαίνει το 50% και έχει βαρύτητα 50% επί του συνόλου.
 7. Επιτυχής αξιολόγηση θεωρείται το 70% της συνολικής βαθμολογίας.

Κανονισμοί σύνταξης Ειδικής Εργασίας

 1. Η Γραπτή Εκτίμηση Κινδύνου θα πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον 10 επικίνδυνες καταστάσεις με μία τουλάχιστον επικίνδυνη κατάσταση ανά κατηγορία βλαπτικών παραγόντων.
  Κατά τη σύνταξη της επικίνδυνης κατάστασης οι υποψήφιοι θα πρέπει:
  α) Να ορίσουν την εγκατάσταση (π.χ. εργοστάσιο παραγωγής αρτοσκευασμάτων, ξυλουργείο, εργοτάξιο ΑΒ Λτδ, τράπεζα κλπ).
  β) Να ορίσουν τους χώρους εργασίας που θα αναφέρονται η υπό μελέτη επικίνδυνες καταστάσεις, διεργασίες, μεθοδολογία εκτέλεσης των συγκεκριμένων δραστηριοτήτων (π.χ. Αποθήκη χημικών, ζυμωτήρι, πρέσα, εκσκαφή, χύτευση σκυροδέματος, λείανση ξύλων, σμυρίλιος, εργασίες ταμείου κλπ).
  γ) Να περιγράψουν τους χώρους εργασίας, δραστηριότητες, διεργασίες που αναφέρονται στο σημείο β.
 2. [«Βήμα 1»] Οι υποψήφιοι καλούνται:

Να απαριθμήσουν τις πηγές κινδύνων για την ασφάλεια (δηλαδή, να ορίσουν τι θα οδηγούσε σε ατυχήματα)

Να απαριθμήσουν τους βλαπτικούς παράγοντες για την υγεία (δηλαδή, ποιοι παράγοντες (φυσικοί, χημικοί, βιολογικοί, εργονομικοί-μηχανολογικοί, ψυχοκοινωνικοί) θα μπορούσε να οδηγήσουν σε πρώιμη φθορά στην υγεία και/ή σε βιολογική αλλοίωση με αποτέλεσμα την εκδήλωση σωματικής ή ψυχικής ασθένειας))

 1. [«Βήμα 2»] Οι υποψήφιοι καλούνται:

Να απαριθμήσουν τους κινδύνους που μπορεί να προκύψουν στην ασφάλεια των εργαζομένων ως εκ της παρουσίας κάθε μιας από τις πηγές κινδύνου που απαριθμήθηκα στο βήμα 1 (δηλαδή, να ορίσουν τι ατυχήματα μπορεί να συμβούν)

Να απαριθμήσουν τους κινδύνους που μπορεί να προκύψουν στην υγεία των εργαζομένων ως εκ της παρουσίας κάθε ενός από τους βλαπτικούς παράγοντες  που απαριθμήθηκα στο βήμα 1 (δηλαδή, να ορίσουν οποιαδήποτε πρώιμη φθορά στην υγεία και οποιαδήποτε βιολογική αλλοίωση με αποτέλεσμα την εκδήλωση σωματικής ή ψυχικής ασθένειας)

 1. [«Βήμα 3»] Οι υποψήφιοι καλούνται:

Να απαριθμήσουν τα υφιστάμενα μέτρα προστασίας και πρόληψης που λαμβάνονται για κάθε μια από τις πηγές κινδύνου που απαριθμήθηκα στο βήμα 1. (Στην περίπτωση των εργοταξίων συνήθως αναφέρονται εξ αρχής τα μέτρα που θα πρέπει να ακολουθηθούν προκειμένου η υπό αναφορά εργασία να εκτελεστεί με ασφάλεια)

Να απαριθμήσουν τα μέτρα προστασίας και πρόληψης που λαμβάνονται για κάθε ένα από τους βλαπτικούς παράγοντες υγείας που απαριθμήθηκαν στο βήμα 1.

Να απαριθμήσουν τις παραμέτρους που εκτιμάται ότι υπερβαίνουν τα όρια επαγγελματικής έκθεσης και απαιτείται διενέργεια μετρήσεων, για παράδειγμα: Θερμοκρασία, Υγρασία, Διορθωμένη ενεργός θερμοκρασία, Ταχύτητα αέρα, Εξαερισμός, Ένταση θορύβου, Δόση θορύβου, Κραδασμοί, Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία, Ιονίζουσα ακτινοβολία, Ένταση φωτισμού, Τριβή, Υδρογονάνθρακες, Φορμαλδεΰδη, Αμμωνία, VOCs, CO, CO2, O2, O3, H2S, SO2, CH4, ΝΟX, PM10, PM2.5, Μυοσκελετικός φόρτος και Μυοσκελετική καταπόνηση, Θερμικός φόρτο και Θερμική καταπόνηση, Ψυχολογικός φόρτος και Ψυχολογική καταπόνηση (εργασιακό άγχος)

Στην βάση των ορίων επαγγελματικής έκθεσης, οι υποψήφιοι να σημειώσουν για κάθε ένα χώρο εργασίας / δραστηριότητα / διεργασία το επίπεδο διακινδύνευσης (Χαμηλό, Μέσο, Υψηλό) που εκτιμούν ότι απειλεί την ασφάλεια και/ή την υγεία των εργαζομένων. (Στην περίπτωση των κατασκευαστικών έργων, είναι δυνατόν να μην υπάρχουν υφιστάμενα μέτρα, οπότε ορίζεται η επικινδυνότητα ως χαμηλή, υψηλή ή μεσαία με βάση του αν εκτελεστεί η υπό αναφορά εργασία χωρίς την λήψη μέτρων προστασίας και πρόληψης).

 1. [«Βήμα 4»] Οι υποψήφιοι καλούνται:

Να απαριθμήσουν τα επιπρόσθετα μέτρα προστασίας και πρόληψης ώστε η εναπομένουσα διακινδύνευση να μειωθεί σε χαμηλό επίπεδο.

 1. [«Βήμα 5»] Οι υποψήφιοι καλούνται:

Να υποδείξουν τον προγραμματισμό επιπρόσθετων μέτρων, αν με τα προτεινόμενα μέτρα, η εναπομένουσα διακινδύνευση εξακολουθεί να είναι μεσαία.

Να ορίσουν τα χρονοδιαγράμματα λήψης και υπεύθυνοι παρακολούθησης της αποτελεσματικής εφαρμογής των μέτρων.

Να παραπέμψουν σε έντυπα, οδηγίες, μεθοδολογίες και άλλες αναφορές αν υπάρχουν ή/και αν απαιτείται.

 1. Η υπέρβαση του ορίου λέξεων θα τιμωρείται ΑΥΤΟΜΑΤΑ με ποσοστό 1 βαθμού ανά 100 λέξεις ή μέρος αυτού. Το όριο λέξεων είναι 10.000 με ανοχή ±10% (δηλαδή μεταξύ 9000 και 11.000 λέξεων). Η καθυστερημένη υποβολή εργασίας χωρίς προηγουμένως προγραμματισμένη παράταση θα τιμωρείται ΑΥΤΟΜΑΤΑ με 5 μόρια ανά ημέρα ή μέρος αυτής.
 2. Η λογοκλοπή (ανομολόγητος δανεισμός, προσφορά) συμπεριλαμβανομένης της αυτολογοκλοπής είναι αδίκημα εξέτασης και επιφέρει βαριές ποινές. Κατά την υποβολή του δοκιμίου, ο υποψήφιος το αναγνωρίζει ως δική του εργασία που δεν περιέχει λογοκλοπή
 3. Βαθμολογία Ειδικής Εργασίας
 ΚριτήριαΜονάδες
1Γενική εικόνα και προσέγγιση της Μελέτης Εξετάζεται η δομή της Μελέτης, η ροή της και η πληρότητά της ως προς την παρουσίαση των θεμάτων διαχείρισης  Α&Υ και των βλαπτικών παραγόντων.20
2Περιγραφή των χώρων εργασίας και των διεργασιών Εξετάζεται η σαφής αποτύπωση (1) των χώρων και (2) των διεργασιών και του σκοπού που εξυπηρετούν10
3[«Βήμα 1»] Πηγή κινδύνων για την ασφάλεια και βλαπτικοί παράγοντες για την υγεία Εξετάζεται η σαφής αναφορά (1) στις πηγές από τις οποίες μπορεί να προκληθεί οποιαδήποτε βλάβη στην ασφάλεια των εργαζομένων και άλλων προσώπων που επηρεάζονται από τις δραστηριότητες της επιχείρησης/οργανισμού και (2) οι βλαπτικοί παράγοντες  που μπορεί να προκαλέσουν πρώιμη φθορά στην υγεία των εργαζομένων ή επαγγελματικές ασθένειες10
4[«Βήμα 2»] Ανάλυση κινδύνων και πρόσωπα που επηρεάζονται Εξετάζεται η πληρότητα της περιγραφής των κινδύνων που μπορεί να εκδηλωθούν από τις πηγές κινδύνου για την ασφάλεια και του βλαπτικούς παράγοντες για την υγεία που εντοπίστηκαν κατά την μελέτη20
5[«Βήμα 3»] Υφιστάμενα μέτρα Γίνεται παρουσίαση των υφιστάμενων μέτρων προστασίας και πρόληψης που εφαρμόζονται στους χώρους που εξετάζονται ή στις διεργασίες που εκτελούνται, Εξετάζεται η αναφορά στους βλαπτικούς παράγοντες που υπερβαίνουν τα όρια επαγγελματικής έκθεσης και για τους οποίους απαιτείται διενέργεια μετρήσεων, Εκτιμάται η διακινδύνευση στην οποία εκτίθεται η επιχείρηση/οργανισμός λαμβανομένων υπόψη των υφιστάμενων μέτρων προστασίας και πρόληψης15
6[«Βήμα 4»] Ορίζονται τα επιπρόσθετα μέτρα που εκτιμάται ότι πρέπει να ληφθούν ώστε να μειωθεί η επικινδυνότητα σε χαμηλό επίπεδο10
7[«Βήμα 5»] Εκτιμάται το επίπεδο της διακινδύνευσης που εναπομένει αφού ληφθούν υπόψη τα προτεινόμενα μέτρα, Γίνεται αναφορά στα άτομα που θα αναλάβουν ή θα διασφαλίσουν για την ανάληψη μέτρων και θα παρακολουθούν την ολοκλήρωση της εφαρμογής τους, Γίνεται αναφορά στο χρονοδιάγραμμα εφαρμογής των μέτρων και διαφαίνεται η εξέταση της αποτελεσματικότητας της εφαρμογής των μέτρων15
 Σύνολο100

Εξεταστέα ύλη

 1. Τα πρόσωπα που υποβάλλουν αίτηση στον ΦΠΠ να πιστοποιηθούν με το προσόν ΕΣΥΠΠ πρέπει να τεκμηριώνουν κατάλληλη και επαρκή εκπαίδευση στον τομέα της ασφάλειας και της υγείας στα αντικείμενα που ορίζονται στο Διάταγμα Κ.Δ.Π. 238/2021, ήτοι,
  i. Αρχές Ασφάλειας και Υγείας στην εργασία (Ο Βασικός Νόμος για την Ασφάλεια και Υγεία, Υποχρεωτική Ασφάλιση Ευθύνης Εργοδότη, Διαχείριση Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία, Οργάνωση Ασφάλειας και Υγείας, Επιτροπές Ασφάλειας και Υγείας στους Χώρους Εργασίας, Εκπαίδευση Προσωπικού)
  ii. Διαδικασία Εκτίμησης Κινδύνων
  iii. Ειδικό Αρχείο Ασφάλειας και Υγείας
  iv. Βασικές Αρχές Επιθεώρησης Εργασίας
  v. Ελάχιστες προδιαγραφές χώρων εργασίας
  vi. Βασικές Αρχές Πυρασφάλειας
  vii. Σχέδια δράσης και αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης – Σήμανση
  viii. Εργονομία – Μυοσκελετικές παθήσεις – Κίνδυνοι κατά τη χειρωνακτική διακίνηση φορτίων
  ix. Χημικοί παράγοντες και βιολογικοί παράγοντες
  x. Φυσικοί παράγοντες (θόρυβος, έκθεση σε θερμική καταπόνηση, κραδασμοί, ακτινοβολίες, αερισμός, φωτισμός κ.λπ.)
  xi. Οθόνες Οπτικής Απεικόνισης
  xii. Ψυχοκοινωνικοί κίνδυνοι
  xiii. Μηχανικοί κίνδυνοι και εξοπλισμός εργασίας (Μηχανήματα – Εργαλεία χειρός – Συντήρηση – Εξοπλισμός υπό πίεση)
  xiv. Ηλεκτρισμός και Ηλεκτρικοί κίνδυνοι
  xv. Ασφάλεια και υγεία στα κατασκευαστικά έργα και εργασίες σε ύψος
  xvi. Διακίνηση προσώπων και οχημάτων
  xvii. Μέσα ατομικής προστασίας
  xviii. Εκτίμηση των κινδύνων – Περιπτωσιακή μελέτη
 2. Τρόπος εξέτασης και μέθοδοι επιβεβαίωσης της αποτελεσματικότητας της εξέτασης
  i. Η διάρκεια της εξέτασης (εξεταστικού δοκιμίου) είναι 90 λεπτά.
  ii. Οι ερωτήσεις του εξεταστικού δοκιμίου θα είναι τύπου ορθού – λάθους, πολλαπλής επιλογής, πολλαπλών επιλογών, ερωτήσεις κλειστού και ερωτήσεις ανοικτού τύπου. Θα πρέπει να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις.
  iii. Η εξέταση μπορεί να είναι κατά Πρόσωπο ή ηλεκτρονικά εξ αποστάσεως. Κατά τη διάρκεια της εξέτασης δεν θα μπορείτε να έχετε βοηθήματα. Οι επιτηρητές θα ελέγχουν για την ομαλή διεξαγωγή της εξέτασης και θα επιτηρούν την αίθουσα.
  iv. Δεν θα μπορείτε να έχετε βοηθήματα δίπλα σας ούτε να αποσπάται η προσοχή σας κατά την διάρκεια της εξέτασης. Σε περίπτωση που παρατηρηθεί οποιαδήποτε απόσπαση της συγκέντρωσής σας από το δοκίμιο (π.χ. να ομιλείτε με άλλα άτομα, να χρησιμοποιείτε βοηθήματα), ο επιτηρητής έχει το δικαίωμα να προβεί σε παρατήρηση και αν δεν συμμορφωθείτε μπορεί να προβεί και σε άλλα μέτρα έως και μηδενισμό του γραπτού σας.
  v. Στην περίπτωση ηλεκτρονικής εξ αποστάσεως εξέτασης, η αξιολόγηση γίνεται μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας Moodle.
  vi. Ταυτόχρονα, κατά την διάρκεια της εξέτασης θα είστε συνδεδεμένοι με την πλατφόρμα ZOOM και θα έχετε τις κάμερες και τα μικρόφωνά σας ανοικτά. Οι επιτηρητές μπορούν σε ανύποπτο χρόνο να έχουν πρόσβαση στην οθόνη σας.

v. 20240331