Επιλογή Σελίδας

Επόπτης Εκτέλεσης Εργασίας σε Ύψος (WH)

από | Σχήματα Πιστοποίησης

 Πεδίο του Σχήματος

Το Σχήμα WH αφορά εξειδικευμένους τεχνικούς ασφαλείας στην παροχή Εσωτερικών Υπηρεσιών Επιθεώρησης Εργασίας σε ύψος.

Το προσόν βασίζεται στις κατευθυντήριες οδηγίες του Κώδικα Πρακτικής για τις Εργασίες Σε Ύψος και στις απαιτήσεις των κανονισμών: (1) Κ.Δ.Π. 410/2015, ελάχιστες προδιαγραφές για προσωρινά ή κινητά εργοτάξια, (2) Κ.Δ.Π.444/2001 και Κ.Δ.Π.497/2004, χρησιμοποιήση για την εργασία εξοπλισμού εργασίας και (3) στον Κώδικα Πρακτικής για την Εκτέλεση Εργασιών σε Υψος, Κ.Δ.Π. 131/2012 και ειδικότερα, στην υποχρέωση του εργοδότη να παρέχει επαρκή σχετική εκπαίδευση και όπου απαιτείται επαρκή σχετική εκπαίδευση κατά τη χρήση εξοπλισμού για την Εκτέλεση Εργασίας σε Ύψος.

Γνωστικό Πλαίσιο

Τα πρόσωπα τα οποία αιτούνται πιστοποίησης με το Επαγγελματικό Προσόν Εσωτερικού Επιθεωρητή Εκτέλεσης Εργασιών σε Ύψος, πρέπει να τεκμηριώνουν επάρκεια ως προς την ικανότητά τους:

(1) να αναγνωρίζουν το θεσμικό πλαίσιο για τον Εξοπλισμό Εργασίας και ειδικότερα τον εξοπλισμό κατά την εκτέλεση Εργασίας σε Ύψος και (2) να διακρίνουν επισφαλείς ενέργειες και επισφαλείς συνθήκες κατά την Εκτέλεση Εργασιών σε (i) ικριώματα, (ii) κινητές ανυψωτικές εξέδρες εργασίας, (iii) σχοινιά και (iv) φορητές κλίμακες.

Γνώσεις:

Οι θεματικές ενότητες για τις οποίες τα πρόσωπα που αιτούνται πιστοποίηση με το προσόν WH, πρέπει να τεκμηριώνουν επαρκή γνώση, είναι οι ακόλουθες:

 1. Αρχές Ασφάλειας και Υγείας στην εργασία
 2. Αρχές πρόληψης κινδύνων και διερεύνηση επαγγελματικών ατυχημάτων και επικίνδυνων συμβάντων
 3. Εκτίμηση των κινδύνων
 4. Οργάνωση και διαχείριση των θεμάτων ασφάλειας και υγείας και εκπαίδευση εκπαιδευτών
 5. Σχέδια δράσης και έκτακτης ανάγκης
 6. Αρχές επαγγελματικής υγείας κατά τις εργασίες σε ύψος
 7. Εργονομία – Μυοσκελετικές παθήσεις κατά τις εργασίες σε ύψος
 8. Φυσικοί παράγοντες
 9. Ασφάλεια και υγεία στα κατασκευαστικά έργα και εργασίες σε ύψος
 10. Μηχανικοί κίνδυνοι και εξοπλισμός εργασίας
 11. Μέσα ατομικής προστασίας
 12. Βασικές αρχές επιθεώρησης χώρων εργασίας

Δεξιότητες:

Τα πρόσωπα τα οποία αιτούνται πιστοποίησης για το προσόν WH πρέπει να τεκμηριώνουν επάρκεια στην επιθεώρηση εργασίας σε ύψος ως προς (1) την ασφάλεια του εξοπλισμού εργασίας και (2) τον τρόπο εκτέλεσης της εργασίας.

Μεθοδολογία εξέτασης

Εξεταστικό Δοκίμιο: Ερωτήσεις ανοικτού και κλειστού τύπου

Πρακτική εξέταση: Επιθεώρηση ικριωμάτων και εργασιών σε ικριώματα, επιθεώρηση εργασιών αναρρίχησης και επιθεώρησης εργασιών σε Κινητές Ανυψωτικές Εξέδρες Εργασίας

Κριτήρια υποψηφίων

Οι υποψήφιοι για την απόκτηση του επαγγελματικού προσόντος WH πρέπει να έχουν παρακολουθήσει Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα με θέμα “Εκτέλεση Εργασιών σε Ύψος: Συναρμολόγηση Ικριωμάτων, Αναρρίχηση με Σχοινιά, Φορητές Κλίμακες, Κινητές Ανυψωτικές Εξέδρες Εργασίας”, ελάχιστης διάρκειας 49 ωρών.

Η εκπαίδευση να παρέχεται από Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης, εγκεκριμένο από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑνΑΔ) και το εκπαιδευτικό πρόγραμμα να είναι επίσης εγκεκριμένο από την ΑνΑΔ.

Οι εκπαιδευτές (1) να τεκμηριώνουν επαρκή ικανότητα ή/και τεχνική επάρκεια στην ασφαλή εκτέλεση εργασιών σε ύψος, και (2) να είναι πιστοποιημένοι με το προσόν Εκπαιδευτής Επαγγελματικής Κατάρτισης – Επίπεδο ΣΕΠ/CYQF/EQF5.

Κανονισμοί πιστοποίησης

Γενικός Κανονισμός Πιστοποίησης

Ειδικός Κανονισμός WH

Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας WH

Αίτηση