Συντονιστής Ασφάλειας στα Κατασκευαστικά Έργα (ΣυνΑΥ)

από | Σχήματα Πιστοποίησης

Πεδίο του Σχήματος

Το Σχήμα αφορά εξειδικευμένους τεχνικούς που αναλαμβάνουν ρόλο κατά τις εργασίες εκτέλεσης στον κατασκευαστικό τομέα. Το προσόν βασίζεται στις απαιτήσεις των Κανονισμών Κ.Δ.Π. 410/2015 και στην υποχρέωβση του Κυρίου του Έργου να ορίζει Συντονιστή Ασφάλειας στο στάδιο της μελέτης και στο στάδιο της εκτέλεσης έργων, ο οποίος να κατέχει συγκεκριμένα προσόντα και να αναλαμβάνει καθορισμένα καθήκοντα ως ορίζεται στους σχετικούς κανονισμούς.

Γνωστικό Πλαίσιο

Τα πρόσωπα τα οποία διορίζονται ως Συντονιστές Ασφάλειας στο στάδιο (2) της μελέτης ενός έργου και/ή (2) στο στάδιο της εκτέλεσης του έργου οποιασδήποτε τάξεως σύμφωνα με τις διατάξεις των περί εγγραφής και ελέγχου εργοληπτών οικοδομικών και τεχνικών έργων Νόμων πρέπει, μεταξύ άλλων, να τεκμηριώνουν επαρκείς γνώσεις σε θέματα ασφάλειας και υγείας, όπως αυτές μπορεί να καθορίζονται με διάταγμα του υπουργού” (Κανονισμοί 8, εδάφιο 1(β), ii και 9, εδάφια 1(β), 2(γ) και 3(γ).

Γνώσεις

Οι θεματικές ενότητες των γνωστικών αντικειμένων για τα οποία οι Συντονιστές Ασφάλειας πρέπει να τεκμηριώνουν επαρκή γνώση είναι οι ακόλουθες:

 • Μεθοδολογία εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου
 • Ασφάλεια και υγεία στα κατασκευαστικά έργα και εργασίες σε ύψος
 • Περίκλειστοι χώροι εργασίας
 • Εργασίες με αμίαντο
 • Μηχανικοί κίνδυνοι και εξοπλισμός εργασίας
 • Φυσικοί παράγοντες (θόρυβος, έκθεση σε θερμικό φορτίο, κραδασμοί, οπτική ακτινοβολία)
 • Ηλεκτρικοί κίνδυνοι
 • Εργονομία και Μυοσκελετικές παθήσεις
 • Διακίνηση Προσώπων και οχημάτων
 • Μέσα ατομικής προστασίας
 • Βασικές Αρχές Επιθεώρησης Χώρων Εργασίας
 • Γενικές Αρχές πρόληψης κινδύνων

Δεξιότητες

Τα πρόσωπα τα οποία αιτούνται πιστοποίησης για το προσόν ΣυνΑΥ πρέπει (1) να τεκμηριώνουν ικανότητα στην ανάπτυξη και σύνταξη Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας στο στάδιο της μελέτης και στο στάδιο της εκτέλεσης έργων, και (2) να συμβουλεύουν τον κύριο του έργου ή/και τον μελετητή στα θέματα Ασφάλειας και Υγείας κατά την μελέτη του έργου και (3) να συντονίζουν τα θέματα Ασφάλειας και Υγείας κατά την εκτέλεση του έργου.

Μεθοδολογία εξέτασης

Εξεταστικό Δοκίμιο: Ερωτήσεις ανοικτού και κλειστού τύπου

Ειδική Εργασία: Ανάπτυξη Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας

Κριτήρια υποψηφίων

Οι υποψήφιοι για την απόκτηση του επαγγελματικού προσόντος ΣυνΑΥ πρέπει να έχουν παρακολουθήσει Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα με θέμα “Εκπαίδευση Συντονιστών Ασφάλειας στα Κατασκευαστικά Έργα”, ελάχιστης διάρκειας 49 ωρών.

Η εκπαίδευση να παρέχεται από Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης, εγκεκριμένο από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑνΑΔ) και το εκπαιδευτικό πρόγραμμα να είναι επίσης εγκεκριμένο από την ΑνΑΔ.

Οι εκπαιδευτές (1) να είναι ΕΞΥΠΠ, εγκεκριμένοι από το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας και (2) να είναι πιστοποιημένοι με το προσόν Εκπαιδευτής Επαγγελματικής Κατάρτισης – Επίπεδο ΣΕΠ/CYQF/EQF5.

Κανονισμοί πιστοποίησης

Γενικός Κανονισμός Πιστοποίησης

Ειδικός Κανονισμός ΣυνΑΥ

Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας ΣυνΑΥ

Αίτηση