Σύμβουλος Επιτήρησης Επαγγελματικής Υγείας (ΕΥ)

από | Σχήματα Πιστοποίησης

Πεδίο του Σχήματος

Το Σχήμα ΕΥ αφορά πρόσωπα τα οποία αναλαμβάνουν την εποπτεία και επιτήρηση της επαγγελματικής υγείας στις επιχειρήσεις και οργανισμούς. Οι Κανονισμοί Κ.Δ.Π. 330/2017 ορίζουν ρητά την υποχρέωση κάθε εργοδότη να διασφαλίζει ότι οι εργοδοτούμενοί του υπόκεινται σε επιτήρηση της υγείας τους όταν εκτίθενται σε παράγοντες κινδύνου του περιβάλλοντος εργασίας τους. Για την επιτήρηση της υγείας των εργοδοτουμένων του ο εργοδότης συμβάλλεται με εξετάζοντα ιατρό. Ο Σύμβουλος Επιτήρησης Υγείας συμβουλεύει τον εργοδότη να διασφαλίζει την σωματική, πνευματική και κοινωνική ευεξία των εργοδοτουμένων του.

Γνωστικό Πλαίσιο

Τα πιστοποιημένα πρόσωπα τεκμηριώνουν την πολύ καλή γνώση τους στην κατανόηση των βλαπτικών παραγόντων οι οποίοι ομαδοποιούνται στις πέντε πιο κάτω κατηγορίες:

Φυσικοί Παράγοντες

Χημικοί Παράγοντες

Βιολογικοί Παράγοντες

Μηχανολογικοί και Εργονομικοί Παράγοντες

Ψυχοκοινωνικοί Παράγοντες

Μεθοδολογία εξέτασης

Εξεταστικό Δοκίμιο: Ερωτήσεις ανοικτού και κλειστού τύπου

Ειδική Εργασία: Υγειονομικό Πρωτόκολλο

Κριτήρια υποψηφίων

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα “Εκπαίδευση Συμβούλων Επιτήρησης Υγείας (ΕΥ)

Η εκπαίδευση να παρέχεται από Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης, εγκεκριμένο από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑνΑΔ).

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα να είναι εγκεκριμένο από την ΑνΑΔ

Ο εκπαιδευτής (1) να είναι Ιατρός Εργασίας και (2) Εκπαιδευτής Επαγγελματικής Κατάρτισης εγκεκριμένος από την ΑνΑΔ.

Κανονισμοί πιστοποίησης

Γενικός Κανονισμός Πιστοποίησης

Ειδικός Κανονισμός ΕΥ

Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας ΕΥ

Αίτηση