Επιλογή Σελίδας

Σύμβουλος Εσωτερικών Υπηρεσιών Προστασίας και Πρόληψης Επαγγελματικών Κινδύνων (ΕΣΥΠΠ)

από | Σχήματα Πιστοποίησης

Πεδίο του Σχήματος

Το Σχήμα ΕΣΥΠΠ αφορά εξειδικευμένους τεχνικούς ασφαλείας στην παροχή συμβουλών  προστασίας και πρόληψης των κινδύνων της επιχείρησης/ Οργανισμού που ασκούν την δραστηριότητά τους.

Το προσόν βασίζεται στις απαιτήσεις των κανονισμών Κ.Δ.Π. 158/2021 και στην υποχρέωση κάθε εργοδότη να εξασφαλίζει Εσωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης κινδύνων.

Γνωστικό Πλαίσιο

Τα πρόσωπα τα οποία λειτουργούν ως σύμβουλοι του εργοδότη τους για να παρέχουν Εσωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης επαγγελματικών κινδύνων (ΕΣΥΠΠ) πρέπει να τεκμηριώνουν κατάλληλη επάρκεια ως προς την ικανότητά τους (1) να αναπτύσσουν και να εφαρμόζουν Σύστημα Διαχείρισης Επαγγελματικής Ασφάλειας και Επαγγελματικής Υγείας κατάλληλο για τις ανάγκες της επιχείρησης/οργανισμού τους και (2) να εκπονούν και να παρακολουθούν μελέτη εκτίμησης των επαγγελματικών κινδύνων.

Γνώσεις

Οι θεματικές ενότητες των γνωστικών αντικειμένων για τα οποία οι ΕΣΥΠΠ πρέπει να τεκμηριώνουν επαρκή γνώση ορίζονται από το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας γνώσεις και είναι οι ακόλουθες:

 1. Αρχές Ασφάλειας και Υγείας στην εργασία (Διατάξεις Νομοθεσίας, Κανονισμοί περί Διαχείρισης Θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία, Επιτροπές Ασφάλειας και Υγείας στους Χώρους Εργασίας)
 2. Διαδικασία Εκτίμησης των Κινδύνων
 3. Βασικές αρχές επιθεώρησης χώρων εργασίας
 4. Τήρηση Αρχείου Ασφάλειας και Υγείας
 5. Ελάχιστες προδιαγραφές χώρων εργασίας
 6. Πυρασφάλεια (μέτρα αποφυγής πυρκαγιών και εκρήξεων, πυρόσβεση, κ.λπ.)
 7. Σχέδια δράσης και αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης – Σήμανση
 8. Εργονομία – Μυοσκελετικές παθήσεις – Κίνδυνοι κατά τη χειρωνακτική διακίνηση φορτίων
 9. Χημικοί και βιολογικοί παράγοντες
 10. Φυσικοί παράγοντες (Θόρυβος, έκθεση σε Θερμικό φορτίο, κραδασμοί, ακτινοβολία, αερισμός, φωτισμός κ.λπ.)
 11. Οθόνες Οπτικής Απεικόνισης
 12. Ψυχοκοινωνικοί κίνδυνοι
 13. Μηχανικοί κίνδυνοι και εξοπλισμός εργασίας (Μηχανήματα – Εργαλεία χειρός – Συντήρηση – Εξοπλισμός υπό πίεση)
 14. Ηλεκτρικοί κίνδυνοι
 15. Ασφάλεια και υγεία στα κατασκευαστικά έργα και εργασίες σε ύψος
 16. Διακίνηση προσώπων και οχημάτων
 17. Μέσα ατομικής προστασίας
 18. Εκτίμηση των κινδύνων- Περιπτωσιακή μελέτη

Δεξιότητες

Η τεκμηρίωση της επάρκειας των προσώπων που παρέχουν Εσωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης επαγγελματικών κινδύνων επιτρέπει στους ΕΣΥΠΠ “να ασχολούνται με τις δραστηριότητες προστασίας και πρόληψης του υποστατικού, της επιχείρησης ή /και της εγκατάστασης του εργοδότη τους και να παρέχουν συμβουλευτική βοήθεια σ’ αυτόν για τη λήψη των προληπτικών και προστατευτικών μέτρων” (Κανονισμός 6, Εδάφιο 1 (α) των Κ.Δ.Π. 158/2021). Ειδικότερα, οι ΕΣΥΠΠ που τεκμηριώνουν την κατάλληλη επάρκεια, είναι σε θέση (1) να προβαίνουν σε “Εκτίμηση των Κινδύνων” (Κανονισμός 4) και (2) να αναπτύσσουν Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας και Υγείας (Κανονισμός 5).

Μεθοδολογία εξέτασης

Εξεταστικό Δοκίμιο: Ερωτήσεις ανοικτού και κλειστού τύπου

Ειδική Εργασία: Γραπτή Μελέτης εκτίμησης κινδύνων

Κριτήρια υποψηφίων

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα “Εκπαίδευση Εσωτερικών Υπηρεσιών Προστασίας και Πρόληψης (ΕΣΥΠΠ)”.

Η εκπαίδευση να παρέχεται από Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης, εγκεκριμένο από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑνΑΔ).

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα να είναι εγκεκριμένο από την ΑνΑΔ

Ο εκπαιδευτής (1) να είναι ΕΞΥΠΠ εγκεκριμένος από το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, και (2) Εκπαιδευτής Επαγγελματικής Κατάρτισης εγκεκριμένος από την ΑνΑΔ.

Κανονισμοί πιστοποίησης

Γενικός Κανονισμός Πιστοποίησης

Ειδικός Κανονισμός ΕΣΥΠΠ

Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας ΕΣΥΠΠ

Αίτηση