Πολιτική Ποιότητας Σύννους

Πολιτική ποιότητας


Ο Φορέας Πιστοποίησης Προσώπων «η Σύννους!» πιστοποιεί την ικανότητα φυσικών προσώπων να διενεργούν συγκεκριμένες δραστηριότητες. Με την έννοια «Ικανότητα» εννοείται η πιστοποίηση της επάρκειας γνώσεων και δεξιοτήτων στο συγκεκριμένο αντικείμενο καθώς επίσης των στάσεων και της συμπεριφοράς του προσώπου ως επαγγελματίας στο αντικείμενο που πιστοποιείται.
Ο ΦΠΠ Σύννους! αξιολογεί την ικανότητα και τα επαγγελματικά προσόντα των υποψηφίων στην βάση καθορισμένων Σχημάτων Πιστοποίησης και κριτηρίων που ρητά ορίζονται στον Γενικό Κανονισμό Πιστοποίησης του Φορέα καθώς και στους Ειδικούς Κανονισμούς Πιστοποίησης των αντιστοίχων Σχημάτων.
Οποτεδήποτε η εκπαίδευση αποτελεί προαπαιτούμενο της συμμετοχής στην διαδικασία της αξιολόγησης, αυτή παρέχεται από αναγνωρισμένους ή/και εγκεκριμένους εκπαιδευτικούς φορείς.
Ο Φορέας αποδέχεται αιτήσεις για αξιολόγηση επαγγελματικών προσόντων από οποιαδήποτε πρόσωπα, ανεξάρτητα του φύλου και του επιπέδου των γνώσεων, δεξιοτήτων ή/και ικανοτήτων που επιθυμεί να πιστοποιήσει.
Κατά την αξιολόγηση της ικανότητας ενός υποψηφίου διασφαλίζεται η εμπιστευτικότητα των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και η εχεμύθεια των επιδόσεών του.
Όλα τα πρόσωπα που εμπλέκονται στην αξιολόγηση της ικανότητας ενός υποψηφίου τεκμηριώνουν κατάλληλη επάρκεια και δεσμεύονται για την αμεροληψία τους και την αποφυγή σύγκρουσης συμφερόντων κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών τους.
Τα πιστοποιητικά των επαγγελματικών προσόντων που παρέχει ο ΦΠΠ Σύννους! κατόπιν επιτυχούς αξιολόγησης των υποψηφίων καταχωρίζονται σε γενικό καθολικό με την τεχνολογία συστοιχιών (Blockchain), προς διασφάλιση της ακεραιότητας και αυθεντικότητάς τους.
Ο ΦΠΠ Σύννους! παρέχει στα πιστοποιημένα πρόσωπα έγκυρο, αδιάβλητο, αξιόπιστο και αναγνωρισμένο επαγγελματικό προσόν βασισμένο σε πρότυπα και πρακτικές διεθνούς κύρους τα οποία προσδίδουν ισχυρό πλεονέκτημα επαγγελματικής ανέλιξης και βελτίωσης της ανταγωνιστικής θέσης των πιστοποιημένων προσώπων στην αγορά εργασίας.
Η αναγνώριση του ΦΠΠ Σύννους! θεμελιώνεται με την ενεργό παρακολούθηση της δραστηριότητάς του από την Μόνιμη Επιτροπή Ενδιαφερομένων Μερών και Αμεροληψίας Σύννους, (ΜΕΕΜΑΣ), η οποία απαρτίζεται από άτομα και οργανισμούς εγνωσμένου κύρους και ισχύος στους τομείς της ακαδημαϊκής εκπαίδευσης, της επαγγελματικής κατάρτισης και της οικονομίας στην Κύπρο και στο εξωτερικό.
Βασική επιδίωξη του Φορέα είναι η πιστοποίηση προσώπων με επαγγελματικά προσόντα απαραίτητα για την ανάπτυξη της οικονομίας και κοινωνικής ευεξίας των πιστοποιημένων προσώπων.
Με την παρούσα Πολιτική Ποιότητας ο ΦΠΠ Σύννους! δηλώνει την συμμόρφωσή του (1) με τις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου ISO 17024, (2) με το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας που έχει αναπτύξει στην βάση των απαιτήσεων του Προτύπου ISO 17024:2012, (3) στα Πρότυπα και στα Σχήματα Πιστοποίησης που διέπουν την πιστοποίηση προσώπων και (4) στις υποδείξεις και καθοδήγηση των μελών της Μόνιμης Επιτροπής Ενδιαφερομένων Μερών και Αμεροληψίας Σύννους.


Ο Διευθύνων Σύμβουλος

Ευσέβιος Χατζηκώστας
Φορέας Πιστοποίησης Προσώπων «η Σύννους!»

V.20231110