Οι λειτουργίες της Σύννους

Η Σύννους λειτουργεί ως Κέντρο Αξιολόγησης Επαγγελματικών Προσόντων και Φορέας Πιστοποίησης Προσώπων.

Για τις ανάγκες της πιστοποίησης προσώπων η Σύννους συμμορφώνεται με τις Γενικές Απαιτήσεις για Φορείς Πιστοποίησης Προσώπων του Διεθνούς Προτύπου ISO17024.

Για τον σκοπό αυτό, έχει αναπτύξει Σχήματα Πιστοποίησης και βάσει αυτών διενεργεί εξετάσεις στην βάση (1) Γενικού Κανονισμού Εξετάσεων, (2) Ειδικών Κανονισμών Εξετάσεων για κάθε Σχήμα Πιστοποίησης και (3) Κωδίκων Επαγγελματικές Δεοντολογίας με τους οποίους  δεσμεύονται τα πιστοποιημένα πρόσωπα.