Νομική Οντότητα της Σύννους

Η Σύννους είναι οργανισμός μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και λειτουργεί ως Φορέας Πιστοποίησης Προσώπων.

Είναι εγγεγραμμένη στον Έφορο Εταιρειών από τις 6.7.2010 με αριθμό εγγραφής ΗΕ270031 ως Ιδιωτική Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης και μη έχουσα μετοχικό κεφάλαιο.

Ιδρυτικά μέλη και Διοικητικό Συμβούλιο της Συννους είναι:

Buckley R. David, Good Manufacturing Practice Consultant, Australia

Michael Koch, Dr Ing. Laboratory Consultant, Germany

Αθανασίου Χρήστος, Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Ελλάδα

Αρβανιτογιάννης  Ιωάννης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Ελλάδα

Γκότζιας Νίκος, Μηχανολόγος Μηχανικός, Ελλάδα

Κουνδουράς  Στέφανος, Καθηγητής Γεωπονικής Σχολής ΑΠΘ, Ελλάδα

Κουππάρης Μιχαήλ, Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών, Ελλάδα

Κωνσταντίνου Πανίκος, Δημοσιογράφος-Αθλητικογράφος, Κύπρος

Παρασκευόπουλος  Ιωάννης, Dr, Ing., Γεωπόνος-Οινολόγος, Ελλάδα

Επιλεγμένα αποσπάσματα από το Ιδρυτικό Έγγραφο της Σύννους σε σχέση με τους σκοπούς δια τους οποίους ιδρύεται η Εταιρεία αναφέρουν συναφώς:

 • Να λειτουργεί ως Εκπαιδευτικός Οργανισμός και ως οργανισμός ανάπτυξης, καλλιέργειας και προαγωγής πνευματικής, καλλιτεχνικής, πολιτιστικής και αθλητικής δραστηριότητας και να εκτελεί όλες τις συναφείς ή παρεμφερείς προς τον σκοπό αυτό εργασίες και δραστηριότητες.*
 • Να παρέχει οποιαδήποτε υπηρεσία μέσω του διαδικτύου ή άλλων ηλεκτρονικών ή συναφών μέσων, περιλαμβανομένου χωρίς περιορισμό υπηρεσίες ηλεκτρονικής εκπαίδευσης ή εκμάθησης, με σύγχρονες (synchronous), ασύγχρονες (asynchronous) ή άλλες μεθόδους ανάλογα με την εξέλιξη της τεχνολογίας.
 • Να διοργανώνει ή/και συντονίζει τη διεξαγωγή εξετάσεων για σπουδαστές, φοιτητές, μαθητές ή άλλες ομάδες και να χορηγεί πιστοποιητικά, τίτλους ή άδειες για επίσημη ή άλλη χρήση.
 • Να ενθαρρύνει, παρακινεί, καλλιεργεί, επισημαίνει φυσικά και νομικά πρόσωπα έμμεσα ή άμεσα, με οποιοδήποτε τρόπο, από μόνη της ή μαζί ή σε συνεργασία με άλλους ως προς τα ακόλουθα:
  • Ανάπτυξη πνεύματος επιχειρηματικότητας, εφευρετικότητας και δημιουργικότητας,
  • Ανάμιξη και ενασχόλησή τους με την έρευνα, την καινοτομικότητα και την επιχειρηματικότητα,
  • Ανάπτυξη πρωτοβουλιών και απεξάρτησή τους από μηχανισμούς στήριξης,
  • Ανάπτυξη μηχανισμών και καλλιέργεια πνεύματος συνεργασίας, συνέργειας και ομαδικότητας,
  • Προαγωγή του ευ αγωνίζεσαι
  • Συνεχή εκπαίδευση, επιμόρφωση και δια βίου μάθηση,
  • Εφαρμογή βέλτιστων διαθέσιμων πρακτικών και επιδίωξη διάκρισης και υπεροχής τους έναντι συναγωνιστικής ή ανταγωνιστικής δραστηριότητας,
  • Αναζήτηση, αναγνώριση και εξωτερίκευση των εγγενών δυνατών και αδύνατων στοιχείων τους και την αναγωγή τους σε πλεονεκτήματα ή τη μετατροπή τους σε ευκαιρίες αντίστοιχα,
  • Να εντοπίζουν τις ευκαιρίες και τις απειλές που παρουσιάζονται στο επαγγελματικό τους ή άλλο περιβάλλον,
  • Να αντιμετωπίζουν τα προβλήματα που εμφανίζονται ως εξαιρετικές ευκαιρίες για βελτίωση ή για καινοτόμες αναζητήσεις,
  • Να αναζητούν τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας της επαγγελματικής και κοινωνικής τους ζωής,
  • Να φροντίζουν για την αειφόρο ανάπτυξη,
  • Να καταστούν αυτάρκεις και να επιβιώνουν με ίδιες δυνάμεις και να καθίστανται ικανοί να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες και να απεξαρτηθούν από οικονομική ή άλλη στήριξη από τρίτους,
  • Να κάνουν χρήση της σκέψης και της εσωτερικής τους δύναμης,
  •  Να είναι ενεργά στελέχη στους ευρύτερους οργανισμούς που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους.

*Οι εργασίες και δραστηριότητες που εκτελεί η Σύννους συναφώς με την ιδιότητά της ως εκπαιδευτικός οργανισμός αναφέρονται στα θέματα των διεργασιών πιστοποίησης προσώπων και ουδόλως επί των τεχνικών θεμάτων επί των οποίων οι αιτητές ή υποψήφιοι αιτούνται πιστοποίησης.