Συντονιστής Ασφάλειας στα Κατασκευαστικά Έργα

από | Κανονισμοί Πιστοποίησης

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΟΣ

Συντονιστής Ασφάλειας στα Κατασκευαστικά Έργα

Αξιολόγηση ΣυνΑΥ

 1. Τα πιστοποιημένα πρόσωπα με το προσόν ΣυνΑΥ αναμένεται να είναι σε θέση να αναλαμβάνουν τις υποχρεώσεις του κυρίου του έργου ή του μελετητή ολόκληρου του έργου όπως ορίζονται στον Κανονισμό 4 των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμοί του 2015, «Υποχρέωση Απασχόλησης Συντονιστών».
 2. Η πιστοποίηση του επαγγελματικού προσόντος παρέχεται κατόπιν αξιολόγησης (1) της επάρκειας των γνώσεων των υποψηφίων για την νομοθεσία περί Ασφάλειας και Υγείας στα κατασκευαστικά έργα και (2) της ικανότητάς τους να εκπονούν και να συντάσσουν Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας εργοταξίου
 3. Η αξιολόγηση των γνώσεων γίνεται με εξαταστικό δοκίμιο και η των δεξιοτήτων των υποψηφίων γίνεται με υποβολή Ειδικής Εργασίας.
 1. Το εξεταστικό δοκίμιο περιλαμβάνει ερωτήσεις τύπου ορθού – λάθους, πολλαπλής επιλογής, πολλαπλών επιλογών, ερωτήσεις κλειστού και ερωτήσεις ανοικτού τύπου. Η εξέταση μπορεί να είναι Κατά Πρόσωπο ή Σύγχρονη Ηλεκτρονική εξ αποστάσεως. Η διάρκεια της εξέτασης του Γραπτού Εξεταστικού Δοκιμίου είναι 90 λεπτά.
 2. Κατά την διάρκεια της  εξέτασης δεν επιτρέπεται η χρήση βοηθημάτων. Οι επιτηρητές θα ελέγχουν για την ομαλή διεξαγωγή της εξέτασης και θα επιτηρούν την αίθουσα. Σε περίπτωση που παρατηρηθεί οποιαδήποτε απόσπαση της συγκέντρωσης του υποψηφίου από το δοκίμιο (π.χ. να ομιλεί με άλλα άτομα, να χρησιμοποιεί βοηθήματα), ο επιτηρητής έχει το δικαίωμα να προβεί σε παρατήρηση και αν ο υποψήφιος δεν συμμορφωθεί μπορεί να προβεί και σε άλλα μέτρα έως και σε μηδενισμό του γραπτού του.
 3. Η Ειδική Εργασία αναφέρεται σε Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας το οποίο ετοιμάζει ο υποψήφιος και στην συνέχεια καλείται να το υποστηρίξει ενώπιον του αξιολογητή του. Το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας σε εργοτάξιο της επιλογής του υποψηφίου.
 4. Η βαθμολογία του εξεταστικού δοκιμίου πρέπει να υπερβαίνει το 50% και έχει βαρύτητα 50% επί του συνόλου της βαθμολογίας.
 5. Η βαθμολογία της ειδικής εργασίας περιλαμβανομένης της δημόσιας υποστήριξής της πρέπει να υπερβαίνει το 50% και έχει βαρύτητα 50% επί του συνόλου.
 6. Επιτυχής αξιολόγηση θεωρείται το 70% της συνολικής βαθμολογίας.

Κανονισμοί σύνταξης Ειδικής Εργασίας

 1. Ετοιμάζεται Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) το οποίο αναφέρεται στο στάδιο της μελέτης ή στο στάδιο της εκτέλεσης συγκεκριμένου τεχνικού ή οικοδομικού έργου.
 2. Για τους σκοπούς της άσκησης, το ΣΑΥ θα περιλαμβάνει τις Εκτιμήσεις Κινδύνων σε τουλάχιστον τρεις αλλά όχι περισσότερο από πέντε φάσεις του έργου.
 3. Περεταίρω, στο ΣΑΥ-εκτέλεσης αναπτύσσεται μία Μεθοδολογία Ασφαλούς Εκτέλεσης επιλεγμένης εργασίας. Η Μεθοδολογία Ασφαλούς Εκτέλεσης των Εργασιών εκπονείται σύμφωνα με σχετικό έντυπο.
 4. Σύμφωνα με τον Οδηγό για το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας στα κατασκευαστικά Έργα που εκδόθηκε από το ΤΕΕ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Γ.Τ.Π.256/2006 – 3.000), προτείνεται η πιο κάτω δομή για το περιεχόμενο του ΣΑΥ. Υπογραμμίζεται ότι το κείμενο του Οδηγού για το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας αποτελεί βοήθημα σε σχέση με το περιεχόμενο του ΣΑΥ – Εκτέλεσης. Μερικά από τα σημεία που αναφέρονται πιο κάτω, πιθανόν να μην εφαρμόζονται σε όλα τα Έργα. Ο βαθμός των λεπτομερειών που θα περιέχει το ΣΑΥ- Εκτέλεσης, θα καθοριστεί από την έκταση του έργου, τη φύση, το είδος των εργασιών και το βαθμό της σοβαρότητας των κινδύνων που πιθανόν να αντιμετωπιστούν κατά την εκτέλεση του Έργου.
 5. Το ΣΑΥ-Εκτέλεσης, θα πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα τμήματα, όπως επεξηγούνται αναλυτικά στον προαναφερόμενο οδηγό: 

•        Πληροφορίες για το έργο

•        Οργάνωση και διεύθυνση των εργασιών

•        Οργάνωση του χώρου του Εργοταξίου

•        Πρότυπα

•        Ικριώματα (σκαλωσιές)

•        Επιλογή εργολάβων, υπεργολάβων και αυτοεργοδοτουμένων

•        Πρόγραμμα εργασιών

•        Εκτίμηση των κινδύνων

•        Ειδικά μέτρα: Μεθοδολογία εκτέλεσης των εργασιών, τεχνικά, οργανωτικά μέτρα

•        Αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων και περιστατικών

•        Διαχείριση ατυχημάτων και επικίνδυνων συμβάντων

•        Κανόνες Εργοταξίου

•        Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ)

•        Ενημέρωση και εκπαίδευση των εργαζομένων

•        Διαβούλευση με τους εργαζόμενους

•        Έλεγχοι συμμόρφωσης

 1. Η υπέρβαση του ορίου λέξεων θα τιμωρείται ΑΥΤΟΜΑΤΑ με ποσοστό 1 βαθμού ανά 100 λέξεις ή μέρος αυτού. Το όριο λέξεων είναι 10.000 με ανοχή ±10% (δηλαδή μεταξύ 9000 και 11.000 λέξεων). Η καθυστερημένη υποβολή εργασίας χωρίς προηγουμένως προγραμματισμένη παράταση θα τιμωρείται ΑΥΤΟΜΑΤΑ με 5 μόρια ανά ημέρα ή μέρος αυτής.
 2. Η λογοκλοπή (ανομολόγητος δανεισμός, προσφορά) συμπεριλαμβανομένης της αυτολογοκλοπής είναι αδίκημα εξέτασης και επιφέρει βαριές ποινές. Κατά την υποβολή του δοκιμίου, ο υποψήφιος το αναγνωρίζει ως δική του εργασία που δεν περιέχει λογοκλοπή.
 3. Το ΣΑΥ-Εκτέλεσης θα πρέπει να ετοιμάζεται και να αποστέλλεται στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της ΣΥΝΝΟΥΣ ” ” μέχρι την ημερομηνία που θα ορίζεται κάθε φορά. Μαζί με το ΣΑΥ-Εκτέλεσης πρέπει να ανεβάσετε και φωτογραφίες του χώρου εκτέλεσης των εργασιών και του περιβάλλοντος χώρου, καθώς και σχέδια (όψεις, κατόψεις)
 4. Κριτήρια Αξιολόγησης Τμημάτων Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας
ΚριτήριαΜονάδες
Γενική εικόνα και προσέγγιση του ΣΑΥ Εξετάζεται η δομή του Σχεδίου, η ευκολία πρόσβασης στις πληροφορίες του (π.χ. κατάλογος περιεχομένων, σύνδεσμοι, αναφορές κλπ) η ροή του σχεδιασμού, τα αντικείμενα που παρουσιάζονται και η πληρότητά τους, η σαφής περιγραφή του έργου, τα γενικά κείμενα και ο σκοπός που θα εξυπηρετεί.20
Περιγραφή του περιβάλλοντος χώρου του έργου Αναφερθείτε στον περιβάλλοντα χώρο, στις υπηρεσίες πέριξ αυτού, την προσβασιμότητα, τα γεωλογικά του χαρακτηριστικά5
Μεθοδολογία ασφαλούς εκτέλεσης εργασιών15
Μεθοδολογία εκτίμησης κινδύνων Επεξηγείστε τα τρία επίπεδα κινδύνου (Χαμηλό, Μέσο, Υψηλό), την έννοια που αποδίδεται στο κάθε επίπεδο, την ιεράρχηση των μέτρων ελέγχου και τα μέτρα προστασίας και πρόληψης που αναλαμβάνονται κατά περίπτωση)15
Ετοιμασία διαδικασιών και εντύπου για την έκδοση Άδειας Εργασίας Πρόγραμμα Εργασιών και συσχέτιση του με το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας5 5
Κανόνες Εργοταξίου15
Διοικητική Οργάνωση Εργοταξίου (Οργανόγραμμα, Εισαγωγική εκπαίδευση, σχέδια οργάνωσης εργοταξίου, Εργολάβοι, Υπεργολάβοι)10
Επιθεωρήσεις εργοταξίου Παρουσιάστε κατάλογο με τα σημεία ελέγχου που εκτιμάτε ως σημαντικά για να τυγχάνουν συστηματικής επιθεώρησης5
Σχέδιο αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης Υποδείξετε το σχέδιο που θα ακολουθηθεί σε περίπτωση περιστατικού έκτακτης ανάγκης ή/και αστοχίας των μέτρων προστασίας και πρόληψης των κινδύνων που ορίσατε στο στάδιο της μελέτης εκτίμησης κινδύνων5
 100

19. Απαιτούμενη επαγγελματική επάρκεια

  Τα πρόσωπα που υποβάλλουν αίτηση στον ΦΠΠ να πιστοποιηθούν με το προσόν ΣυνΑΥ υποψήφιοι πρέπει να τεκμηριώνουν κατάλληλη και επαρκή εκπαίδευση στον τομέα της ασφάλειας και της υγείας στα κατασκευαστικά έργα, ήτοι

  • Αρχές Ασφάλειας και Υγείας στο περιβάλλον οικοδομικών κατασκευών και έργων μηχανικών κατασκευών
  • Οργάνωση Ασφάλειας και Υγείας στις επιχειρήσεις εργολάβων και υπεργολάβων
  • Οι Κανονισμοί Κ.Δ.Π. 410/2015 για τις ελάχιστες προδιαγραφές για τα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια
  • Το επαγγελματικό προσόν του Συντονιστή Ασφάλειας και Υγείας στο στάδιο της μελέτης και στο στάδιο της εκτέλεσης έργων: Κριτήρια, Ρόλος, Ευθύνες.
  • Μεθοδολογία εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου
  • Σύνταξη Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας
  • Το περιεχόμενο του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας
  • Σύνταξη μεθοδολογίας ασφαλούς εκτέλεσης εργασιών στο εργοτάξιο
  • Κίνδυνοι στα εργοτάξια: Μηχανικοί και ηλεκτρικοί κίνδυνοι, φυσικοί και χημικοί παράγοντες
  • Εργονομία και Μυοσκελετικές παθήσεις
  • Εξοπλισμός εργασίας και Μέσα Ατομικής Προστασίας στα εργοτάξια
  • Εργασία σε ύψος και εξοπλισμός εκτέλεσης εργασίας σε ύψος: Ικριώματα, ανυψωτικές εξέδρες, φορητές κλίμακες
  • Ειδικοί κίνδυνοι στο εργοτάξιο: Περίκλειστοι χώροι εργασίας, Εργασίες με αμίαντο
  • Διακίνηση Προσώπων και οχημάτων στο εργοτάξιο
  • Διερεύνηση ατυχημάτων και βασικές αρχές επιθεώρησης χώρων εργασίας

  v. 20240331