Επιλογή Σελίδας

Συντονιστής Ασφάλειας στα Κατασκευαστικά Έργα (ΣυνΑΥ)

από | Κανονισμοί Πιστοποίησης

Το Επαγγελματικό Προσόν «Συντονιστής Ασφάλειας στα Κατασκευαστικά Έργα» (ΣυνΑΥ) παρέχεται κατόπιν επιτυχούς εξέτασης (1) σε γραπτό εξεταστικό δοκίμιο και (2) σε ειδική εργασία με θέμα Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας.

 Η βαθμολογία του εξεταστικού δοκιμίου πρέπει να υπερβαίνει το 50% και έχει βαρύτητα 75% επί του συνόλου της βαθμολογίας.                    Η βαθμολογία της ειδικής εργασίας πρέπει να υπερβαίνει το 50% και έχει βαρύτητα 25% επί του συνόλου.
Επιτυχής αξιολόγηση θεωρείται το 70% της συνολικής βαθμολογίας.

Η διάρκεια της εξέτασης (εξεταστικού δοκιμίου) είναι 90 λεπτά.

Οι ερωτήσεις του εξεταστικού δοκιμίου θα είναι τύπου ορθού – λάθους, πολλαπλής επιλογής, πολλαπλών επιλογών, ερωτήσεις κλειστού και ερωτήσεις ανοικτού τύπου.

Θα πρέπει να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις.

Οι ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών απαιτούν περισσότερες από μία απάντηση. Αυτό θα ορίζεται κατά την εκφώνησή της. Όλες οι ορθές απαντήσεις λαμβάνουν αναλογία του συνόλου της βαθμολογίας. Για παράδειγμα, εάν υπάρχει μόνο μία ορθή απάντηση και το σύνολο της βαθμολογίας της ερώτησης είναι 6 μονάδες, η ορθή απάντηση λαμβάνει 6/1 = 6 μονάδες, εάν υπάρχουν δύο ορθές απαντήσεις στην ερώτηση κάθε ορθή απάντηση λαμβάνει 6/2=3 μονάδες, εάν υπάρχουν τρεις ορθές απαντήσεις στην ερώτηση κάθε ορθή απάντηση λαμβάνει 6/3=2 μονάδες, εάν υπάρχουν τέσσερις ορθές απαντήσεις στην ερώτηση κάθε ορθή απάντηση λαμβάνει 6/4=1,5 μονάδες. Εάν επιλεχθούν μία ή περισσότερες από τις λανθασμένες απαντήσεις, δίδονται μηδέν μονάδες για την ερώτηση ανεξάρτητα από όσες ορθές απαντήσεις έχουν επιλεχθεί.

Η εξέταση μπορεί να είναι κατά Πρόσωπο ή ηλεκτρονικά εξ αποστάσεως.

Κατά την διάρκεια της  εξέτασης δεν θα μπορείτε να έχετε βοηθήματα.

Οι επιτηρητές θα ελέγχουν για την ομαλή διεξαγωγή της εξέτασης και θα επιτηρούν την αίθουσα.

Σε περίπτωση που παρατηρηθεί οποιαδήποτε απόσπαση της συγκέντρωσής σας από το δοκίμιο (π.χ. να ομιλείτε με άλλα άτομα, να χρησιμοποιείτε βοηθήματα) ο επιτηρητής έχει το δικαίωμα να προβεί σε παρατήρηση και αν δεν συμμορφωθείτε μπορεί να προβεί και σε άλλα μέτρα έως και μηδενισμού του γραπτού σας.

Στις κατά πρόσωπο εξετάσεις θα πρέπει να ακολουθούνται τα πρωτόκολλα υγιεινής  που ανακοινώνει το υπουργείο υγείας.  

Τονίζεται ιδιαίτερα ότι, με βάση τα διατάγματα του Υπουργείου Υγείας, πρέπει να φέρετε και να φοράτε μάσκα καθ’ όλη την διάρκεια της παρουσίας σας στους κλειστούς χώρους.

Στην περίπτωση ηλεκτρονικής εξ αποστάσεως εξέταση, η αξιολόγηση γίνεται μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας Moodle.

Ταυτόχρονα, κατά την διάρκεια της  εξέτασης θα είστε συνδεδεμένοι με την πλατφόρμα ZOOM και θα έχετε τις κάμερες και τα μικρόφωνά σας ανοικτά. 

Δεν θα μπορείτε να έχετε βοηθήματα δίπλα σας ούτε να αποσπάται η προσοχή σας κατά την διάρκεια της εξέτασης.

Οι επιτηρητές μπορούν σε ανύποπτο χρόνο να έχουν πρόσβαση στην οθόνη σας.

Σε περίπτωση που παρατηρηθεί οποιαδήποτε απόσπαση της συγκέντρωσής σας από το δοκίμιο (π.χ. να ομιλείτε με άλλα άτομα, να κοιτάζετε εκτός της οθόνης, να ακούγονται ομιλίες από διάφορα πρόσωπα) ο επιτηρητής έχει το δικαίωμα να προβεί σε παρατήρηση και αν δεν συμμορφωθείτε μπορεί να προβεί και σε άλλα μέτρα έως και μηδενισμού του γραπτού σας.

Κανονισμοί σύνταξης Ειδικής Εργασίας

Για ένα κατασκευαστικό έργο (τεχνικό ή οικοδομικό) που θα επιλέξετε εσείς, ετοιμάστε Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας το οποίο να αναπτυχθεί μέχρι την έναρξη των Εργασιών στο Εργοτάξιο (ΣΑΥ-Εκτέλεσης).

Για τους σκοπούς της άσκησης το ΣΑΥ θα περιλαμβάνει στα περιεχόμενα όλες τις Εκτιμήσεις Κινδύνων κατά φάση. Από τις Εκτιμήσεις Κινδύνων που θα περιλάβετε στα περιεχόμενα, να επιλέξετε μόνο τρεις (3) κατασκευαστικές φάσεις για τις οποίες θα εκπονήσετε Εκτίμηση Κινδύνων.

Στο ΣΑΥ-Εκτέλεσης πρέπει να εκπονήσετε και μία Μεθοδολογία Ασφαλούς Εκτέλεσης των Εργασιών για εργασία την οποία θα επιλέξετε εσείς. Η Μεθοδολογία Ασφαλούς Εκτέλεσης των Εργασιών πρέπει να εκπονηθεί σύμφωνα με το έντυπο που σας έχει δοθεί.

Σύμφωνα με τον Οδηγό για το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας στα κατασκευαστικά Έργα που εκδόθηκε από το ΤΕΕ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Γ.Τ.Π.256/2006 – 3.000), προτείνεται η πιο κάτω δομή για το περιεχόμενο του ΣΑΥ. Υπογραμμίζεται ότι το κείμενο του Οδηγού για το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας αποτελεί βοήθημα σε σχέση με το περιεχόμενο του ΣΑΥ – Εκτέλεσης. Μερικά από τα σημεία που αναφέρονται πιο κάτω, πιθανόν να μην εφαρμόζονται σε όλα τα Έργα. Ο βαθμός των λεπτομερειών που θα περιέχει το ΣΑΥ- Εκτέλεσης, θα καθοριστεί από την έκταση του έργου, τη φύση, το είδος των εργασιών και το βαθμό της σοβαρότητας των κινδύνων που πιθανόν να αντιμετωπιστούν κατά την εκτέλεση του Έργου.

Το ΣΑΥ-Εκτέλεσης, θα πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα τμήματα, όπως επεξηγούνται αναλυτικά στον προαναφερόμενο οδηγό: 

•        Πληροφορίες για το έργο

•        Οργάνωση και διεύθυνση των εργασιών

•        Οργάνωση του χώρου του Εργοταξίου

•        Πρότυπα

•        Ικριώματα (σκαλωσιές)

•        Επιλογή εργολάβων, υπεργολάβων και αυτοεργοδοτουμένων

•        Πρόγραμμα εργασιών

•        Εκτίμηση των κινδύνων

•        Ειδικά μέτρα: Μεθοδολογία εκτέλεσης των εργασιών, τεχνικά, οργανωτικά μέτρα

•        Αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων και περιστατικών

•        Διαχείριση ατυχημάτων και επικίνδυνων συμβάντων

•        Κανόνες Εργοταξίου

•        Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ)

•        Ενημέρωση και εκπαίδευση των εργαζομένων

•        Διαβούλευση με τους εργαζόμενους

•        Έλεγχοι συμμόρφωσης

Το ΣΑΥ-Εκτέλεσης θα πρέπει να ετοιμάζεται και να αποστέλλεται στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της ΣΥΝΝΟΥΣ ” ” μέχρι την ημερομηνία που θα ορίζεται κάθε φορά. Μαζί με το ΣΑΥ-Εκτέλεσης πρέπει να ανεβάσετε και φωτογραφίες του χώρου εκτέλεσης των εργασιών και του περιβάλλοντος χώρου, καθώς και σχέδια (όψεις, κατόψεις)

Η υπέρβαση του ορίου λέξεων θα τιμωρείται ΑΥΤΟΜΑΤΑ με ποσοστό 1 βαθμού ανά 100 λέξεις ή μέρος αυτού. Το όριο λέξεων είναι 10.000 με 1% πάνω από το επιτρεπόμενο (δηλαδή 10.100 απόλυτο μέγιστο). Η καθυστερημένη υποβολή εργασίας χωρίς προηγουμένως προγραμματισμένη παράταση θα τιμωρείται ΑΥΤΟΜΑΤΑ με 5 μόρια ανά ημέρα ή μέρος αυτής.

Η λογοκλοπή (ανομολόγητος δανεισμός, προσφορά) συμπεριλαμβανομένης της αυτολογοκλοπής είναι αδίκημα εξέτασης και επιφέρει βαριές ποινές. Κατά την υποβολή του δοκιμίου, ο υποψήφιος το αναγνωρίζει ως δική του εργασία που δεν περιέχει λογοκλοπή.

Κριτήρια Αξιολόγησης Τμημάτων Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας

ΚριτήριαΜονάδες
Γενική εικόνα και προσέγγιση του ΣΑΥ Εξετάζεται η δομή του Σχεδίου, η ευκολία πρόσβασης στις πληροφορίες του (π.χ. κατάλογος περιεχομένων, σύνδεσμοι, αναφορές κλπ) η ροή του σχεδιασμού, τα αντικείμενα που παρουσιάζονται και η πληρότητά τους, η σαφής περιγραφή του έργου, τα γενικά κείμενα και ο σκοπός που θα εξυπηρετεί.20
Περιγραφή του περιβάλλοντος χώρου του έργου Αναφερθείτε στον περιβάλλοντα χώρο, στις υπηρεσίες πέριξ αυτού, την προσβασιμότητα, τα γεωλογικά του χαρακτηριστικά5
Μεθοδολογία ασφαλούς εκτέλεσης εργασιών15
Μεθοδολογία εκτίμησης κινδύνων Επεξηγείστε τα τρία επίπεδα κινδύνου (Χαμηλό, Μέσο, Υψηλό), την έννοια που αποδίδεται στο κάθε επίπεδο, την ιεράρχηση των μέτρων ελέγχου και τα μέτρα προστασίας και πρόληψης που αναλαμβάνονται κατά περίπτωση)15
Ετοιμασία διαδικασιών και εντύπου για την έκδοση Άδειας Εργασίας Πρόγραμμα Εργασιών και συσχέτιση του με το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας5 5
Κανόνες Εργοταξίου15
Διοικητική Οργάνωση Εργοταξίου (Οργανόγραμμα, Εισαγωγική εκπαίδευση, σχέδια οργάνωσης εργοταξίου, Εργολάβοι, Υπεργολάβοι)10
Επιθεωρήσεις εργοταξίου Παρουσιάστε κατάλογο με τα σημεία ελέγχου που εκτιμάτε ως σημαντικά για να τυγχάνουν συστηματικής επιθεώρησης5
Σχέδιο αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης Υποδείξετε το σχέδιο που θα ακολουθηθεί σε περίπτωση περιστατικού έκτακτης ανάγκης ή/και αστοχίας των μέτρων προστασίας και πρόληψης των κινδύνων που ορίσατε στο στάδιο της μελέτης εκτίμησης κινδύνων5
 100