Σύμβουλος Επιτήρησης Επαγγελματικής Υγείας

από | Κανονισμοί Πιστοποίησης

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΟΣ

Σύμβουλος Επιτήρησης Επαγγελματικής Υγείας

Αξιολόγηση ΣΕΕΥ

 1. Το αντικείμενο της πιστοποίησης του Σχήματος ΣΕΕΥ είναι η παροχή του επαγγελματικού προσόντος «Σύμβουλος Επιτήρησης Επαγγελματικής Υγείας (ΣΕΕΥ)»

Τα πιστοποιημένα πρόσωπα με το παρόν Σχήμα τεκμηριώνουν ικανότητα ανάληψης παροχής συμβουλευτικών  Υπηρεσιών στον εργοδότη τους για την συμμόρφωσή του με τους νόμους και κανονισμούς περί επαγγελματικής ασφάλειας και επαγγελματικής υγείας και την υποστήριξη των προσώπων στην εργασία ως προς την φροντίδα της υγείας τους κατά την έκθεσή τους στους βλαπτικούς παράγοντες υγείας που απαντούν στο περιβάλλον εργασίας.

 1. Η πιστοποίηση του επαγγελματικού προσόντος παρέχεται κατόπιν αξιολόγησης (1) της επάρκειας των γνώσεων των υποψηφίων για την νομοθεσία περί Ασφάλειας και Υγείας στα θέματα της επαγγελματικής υγείας στην Εργασία και (2) της ικανότητάς τους να εκπονούν και να συντάσσουν Πρωτόκολλο Υγιεινής Επιχείρησης.
 2. Η αξιολόγηση των γνώσεων γίνεται με εξεταστικό δοκίμιο και η των δεξιοτήτων των υποψηφίων γίνεται με υποβολή Ειδικής Εργασίας.
 3. Το εξεταστικό δοκίμιο περιλαμβάνει ερωτήσεις τύπου ορθού – λάθους, πολλαπλής επιλογής, πολλαπλών επιλογών, ερωτήσεις κλειστού και ερωτήσεις ανοικτού τύπου. Η εξέταση μπορεί να είναι Κατά Πρόσωπο ή Σύγχρονη Ηλεκτρονική εξ αποστάσεως. Η διάρκεια της εξέτασης του Γραπτού Εξεταστικού Δοκιμίου είναι 90 λεπτά.
 4. Κατά την διάρκεια της  εξέτασης δεν επιτρέπεται η χρήση βοηθημάτων. Οι επιτηρητές θα ελέγχουν για την ομαλή διεξαγωγή της εξέτασης και θα επιτηρούν την αίθουσα. Σε περίπτωση που παρατηρηθεί οποιαδήποτε απόσπαση της συγκέντρωσης του υποψηφίου από το δοκίμιο (π.χ. να ομιλεί με άλλα άτομα, να χρησιμοποιεί βοηθήματα), ο επιτηρητής έχει το δικαίωμα να προβεί σε παρατήρηση και αν ο υποψήφιος δεν συμμορφωθεί μπορεί να προβεί και σε άλλα μέτρα έως και σε μηδενισμό του γραπτού του.
 5. Η Ειδική Εργασία αναφέρεται σε ανάπτυξη Πρωτοκόλλου Υγιεινής σε Επιχείρηση της επιλογής του υποψηφίου.
 6. Η βαθμολογία του εξεταστικού δοκιμίου πρέπει να υπερβαίνει το 50% και έχει βαρύτητα 50% επί του συνόλου της βαθμολογίας.
 7. Η βαθμολογία της ειδικής εργασίας περιλαμβανομένης της δημόσιας υποστήριξής της πρέπει να υπερβαίνει το 50% και έχει βαρύτητα 50% επί του συνόλου.
 8. Επιτυχής αξιολόγηση θεωρείται το 70% της συνολικής βαθμολογίας.
 9. Κανονισμοί σύνταξης Ειδικής Εργασίας

Σκοπός του Οδηγού

Απαντήστε στο ερώτημα «Γιατί συντάσσεται το παρόν πρωτόκολλο υγιεινής, τι επιδιώκεται με την σύνταξή του και αναφερθείτε στις πηγές που χρησιμοποιήσατε για να το συντάξετε (Διατάγματα Υπουργείου Υγείας, Νόμους, Κανονισμούς, οδηγίες διαφόρων φορέων σχετικών με τον τομέα σας κλπ)

Ορισμοί

Δώστε τους ορισμούς για βασικές έννοιες όπως βιολογικοί παράγοντες, λοίμωξη, μόλυνση, στενή επαφή κλπ.

Σύστημα Διαχείρισης Υγιεινής και Διασφάλισης Υγείας

Ορίστε

(1) την ανάγκη διορισμού «Συντονιστή Υγιεινής», τα καθήκοντα και τις ευθύνες του,

(2) τις υποχρεώσεις των προσώπων στην εργασία

Εκτίμηση Διακινδύνευσης κατά την έκθεση σε βιολογικούς παράγοντες

Αναγνώριση των πηγών κινδύνου

(1) Ορίσατε τους χώρους εργασίας ή/και των λειτουργιών/διεργασιών του οργανισμού σας

(2) Καθορίστε τους Βιολογικούς βλαπτικούς παράγοντες  που απαντούν στους χώρους εργασίας ή/και κατά  τις λειτουργίες του οργανισμού σας.

Ανάλυση των κινδύνων

(1) Προσδιορίστε τις τους κινδύνους οι οποίοι μπορούν να εκδηλωθούν σε περίπτωση επαγγελματικής έκθεσης στους βιολογικούς παράγοντες που προσδιορίσατε

(2) Καθορίστε το προφίλ των προσώπων που εκτίθενται στους βλαπτικούς παράγοντες στην εργασία

Προσδιορισμός της διακινδύνευσης

(1) Προσδιορίστε τα υφιστάμενα μέτρα προστασίας και πρόληψης από βιολογικούς παράγοντες στον οργανισμό σας

(2) Καθορίστε τα επίπεδα διακινδύνευσης και την εναπομένουσα διακινδύνευση

Μέτρα Προστασίας και Πρόληψης

(1)Γενικοί Κανόνες Διαχείρισης της Υγιεινής των Χώρων Εργασίας

(2)Γενικοί Κανόνες Διασφάλισης της Υγείας των Προσώπων στην Εργασία

(3)Ειδικοί κανόνες ανά χώρο εργασίας/διεργασία

Επιτήρηση του Συστήματος Διαχείρισης Υγιεινής και Διασφάλισης Υγείας

(1)Επιθεώρηση Συστήματος Διαχείριση Υγιεινής  των χώρων εργασίας και Διασφάλισης της Υγείας των προσώπων στην εργασία

(2)Σχέδιο δράσης  αντιμετώπισης  λοιμώξεων

 1. Η υπέρβαση του ορίου λέξεων θα τιμωρείται ΑΥΤΟΜΑΤΑ με ποσοστό 1 βαθμού ανά 100 λέξεις ή μέρος αυτού. Το όριο λέξεων είναι 10.000 με ανοχή ±10% (δηλαδή μεταξύ 9000 και 11.000 λέξεων). Η καθυστερημένη υποβολή εργασίας χωρίς προηγουμένως προγραμματισμένη παράταση θα τιμωρείται ΑΥΤΟΜΑΤΑ με 5 μόρια ανά ημέρα ή μέρος αυτής.
 1. Η λογοκλοπή (ανομολόγητος δανεισμός, προσφορά) συμπεριλαμβανομένης της αυτολογοκλοπής είναι αδίκημα εξέτασης και επιφέρει βαριές ποινές. Κατά την υποβολή του δοκιμίου, ο υποψήφιος το αναγνωρίζει ως δική του εργασία που δεν περιέχει λογοκλοπή.
 2. Το Πρωτόκολλο Υγιεινής που ετοιμάζεται αποστέλλεται στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της ΣΥΝΝΟΥΣ ” ” μέχρι την ημερομηνία που θα ορίζεται κάθε φορά.
 3. Κριτήρια Αξιολόγησης Πρωτοκόλλου Υγιεινής
α/α Μονάδες
Σκοπός του Οδηγού
1Tι επιδιώκεται με την σύνταξή του Οδηγού Πηγές αναφοράς10
2Ορισμοί5
Σύστημα Διαχείρισης Υγιεινής των Χωρών Εργασίας και Σύστημα Διασφάλισης της Υγείας των Προσώπων στην Εργασία
3Καθορισμός Ομάδας Διαχείρισης του Συστήματος Διαχείρισης Υγιεινής και Υγείας και Συντονιστή Υγιεινής5
4Καθορισμός καθηκόντων των αρμοδίων προσώπων5
Εκτίμηση Κινδύνων
Αναγνώριση των πηγών κινδύνου
5Καθορισμός των χώρων εργασίας ή/και των λειτουργιών/διεργασιών του οργανισμού 5
6Καθορισμός των Βιολογικών βλαπτικών παραγόντων  που απαντούν στους χώρους εργασίας ή/και κατά  τις λειτουργίες του οργανισμού.5
Ανάλυση των κινδύνων
7Ανάλυση των κινδύνων που απειλούν τα πρόσωπα στην εργασία10
8Καθορισμός του προφίλ των προσώπων στην εργασία5
Προσδιορισμός της διακινδύνευσης
9Προσδιορισμός των υφιστάμενων μέτρων προστασίας και πρόληψης στον οργανισμό από βιολογικούς παράγοντες10
10Καθορισμός των επιπέδων διακινδύνευσης και της εναπομένουσας διακινδύνευσης5
Μέτρα Προστασίας και Πρόληψης
11Γενικοί Κανόνες Διαχείρισης της Υγιεινής των Χώρων Εργασίας5
12Γενικοί Κανόνες Διασφάλισης της Υγείας των Προσώπων στην Εργασία5
13Ειδικοί κανόνες ανά χώρο εργασίας/διεργασία  10
Επιτήρηση του Συστήματος Διαχείρισης Υγιεινής και Διασφάλισης Υγείας
14Επιθεώρηση Συστήματος Διαχείριση Υγιεινής  των χώρων εργασίας και Διασφάλισης της Υγείας των προσώπων στην εργασία15
15Σχέδιο Δράσης αντιμετώπισης λοιμώξεων15
16Γενική Εικόνα 
 1. Απαιτούμενη επαγγελματική επάρκεια

Τα πρόσωπα που υποβάλλουν αίτηση στον ΦΠΠ να πιστοποιηθούν με το προσόν ΣΕΕΥ  πρέπει να τεκμηριώνουν κατάλληλη και επαρκή εκπαίδευση στον τομέα της επαγγελματικής υγείας, ήτοι,

 • Σε επίπεδο γνώσεων:
 • Να αναγνωρίζουν τις επιδράσεις των βλαπτικών παραγόντων στην υγεία των εργαζομένων.
 • Να εφαρμόζουν καλές πρακτικές εργονομικών πρακτικών πρόληψης μυοσκελετικών παθήσεων.
 • Να ερμηνεύουν την συμπεριφορά των εργαζομένων και να αναλύουν τις αγχογόνες καταστάσεις που διαμορφώνουν την συμπεριφορά τους.
 • Να ταξινομούν (1) χημικούς, (2) βιολογικούς και (3) φυσικούς παράγοντες και να αναγνωρίζουν την επίδρασή τους επί της ανθρώπινης υγείας
 • Να ερμηνεύουν τις επιδράσεις των περιβαλλοντικών ρύπων επί της ανθρώπινης υγείας
 • Να επιλέγουν κατάλληλα μέσα ατομικής προστασίας

Σε επίπεδο δεξιοτήτων:

 • Να αναπτύσσουν σχέδιο επιτήρησης της υγείας στην επιχείρηση/οργανισμό σας.
 • Να αναλύουν τις θέσεις εργασίας και να προτείνουν βέλτιστες εργονομικές πρακτικές.
 • Να διαχειρίζονται καταστάσεις έντονου εργασιακού άγχους .
 • Να συντάσσουν γραπτή μελέτη εκτίμησης επικινδυνότητας για χημικούς, φυσικούς, βιολογικούς, εργονομικούς και ψυχοκοινωνικούς παράγοντες.
 • Να προβλέπουν τις επιπτώσεις των περιβαλλοντικών ρύπων επί της ανθρώπινης υγείας.
 • Να ελέγχουν την αποτελεσματική εφαρμογή των μέσων ατομικής προστασίας

v. 20240331