Επιλογή Σελίδας

Σύμβουλος Επιτήρησης Επαγγελματικής Υγείας (ΕΥ)

από | Κανονισμοί Πιστοποίησης

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΟΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Το Επαγγελματικό Προσόν «Σύμβουλος Επιτήρησης Επαγγελματικής Υγείας» (ΣΕΕΥ) παρέχεται κατόπιν επιτυχούς εξέτασης (1) σε γραπτό εξεταστικό δοκίμιο και (2) σε ειδική εργασία με θέμα Υγειονομικό Πρωτόκολλο.

Η βαθμολογία του εξεταστικού δοκιμίου έχει βαρύτητα 75% επί του συνόλου της βαθμολογίας και η βαθμολογία της ειδικής εργασίας 25%.

Επιτυχής αξιολόγηση θεωρείται το 70% της συνολικής βαθμολογίας.

Η διάρκεια της εξέτασης (εξεταστικού δοκιμίου) είναι 90 λεπτά.

Οι ερωτήσεις του εξεταστικού δοκιμίου θα είναι τύπου ορθού – λάθους, πολλαπλής επιλογής, πολλαπλών επιλογών, ερωτήσεις κλειστού και ερωτήσεις ανοικτού τύπου.

Θα πρέπει να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις.

Οι ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών απαιτούν περισσότερες από μία απάντηση. Αυτό θα ορίζεται κατά την εκφώνησή της. Όλες οι ορθές απαντήσεις λαμβάνουν αναλογία του συνόλου της βαθμολογίας. Για παράδειγμα, εάν υπάρχει μόνο μία ορθή απάντηση και το σύνολο της βαθμολογίας της ερώτησης είναι 6 μονάδες, η ορθή απάντηση λαμβάνει 6/1 = 6 μονάδες, εάν υπάρχουν δύο ορθές απαντήσεις στην ερώτηση κάθε ορθή απάντηση λαμβάνει 6/2=3 μονάδες, εάν υπάρχουν τρεις ορθές απαντήσεις στην ερώτηση κάθε ορθή απάντηση λαμβάνει 6/3=2 μονάδες, εάν υπάρχουν τέσσερις ορθές απαντήσεις στην ερώτηση κάθε ορθή απάντηση λαμβάνει 6/4=1,5 μονάδες. Εάν επιλεχθούν μία ή περισσότερες από τις λανθασμένες απαντήσεις, δίδονται μηδέν μονάδες για την ερώτηση ανεξάρτητα από όσες ορθές απαντήσεις έχουν επιλεχθεί.

Η εξέταση μπορεί να είναι κατά πρόσωπο ή ηλεκτρονικά εξ αποστάσεως.

Κατά την διάρκεια της  εξέτασης δεν θα μπορείτε να έχετε βοηθήματα.

Οι επιτηρητές θα ελέγχουν για την ομαλή διεξαγωγή της εξέτασης και θα επιτηρούν την αίθουσα.

Σε περίπτωση που παρατηρηθεί οποιαδήποτε απόσπαση της συγκέντρωσής σας από το δοκίμιο (π.χ. να ομιλείτε με άλλα άτομα, να χρησιμοποιείτε βοηθήματα) ο επιτηρητής έχει το δικαίωμα να προβεί σε παρατήρηση και αν δεν συμμορφωθείτε μπορεί να προβεί και σε άλλα μέτρα έως και μηδενισμού του γραπτού σας.

Στις κατά πρόσωπο εξετάσεις θα πρέπει να ακολουθούνται τα πρωτόκολλα υγιεινής  που ανακοινώνει το υπουργείο υγείας.

Τονίζεται ιδιαίτερα ότι, με βάση τα διατάγματα του Υπουργείου Υγείας, πρέπει να φέρετε και να φοράτε μάσκα καθ’ όλη την διάρκεια της παρουσίας σας στους κλειστούς χώρους.

Στην περίπτωση ηλεκτρονικής εξ αποστάσεως εξέταση, η αξιολόγηση γίνεται μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας Moodle.

Ταυτόχρονα, κατά την διάρκεια της  εξέτασης θα είστε συνδεδεμένοι με την πλατφόρμα ZOOM και θα έχετε τις κάμερες και τα μικρόφωνά σας ανοικτά. 

Δεν θα μπορείτε να έχετε βοηθήματα δίπλα σας ούτε να αποσπάται η προσοχή σας κατά την διάρκεια της εξέτασης.

Οι επιτηρητές μπορούν σε ανύποπτο χρόνο να έχουν πρόσβαση στην οθόνη σας.

Σε περίπτωση που παρατηρηθεί οποιαδήποτε απόσπαση της συγκέντρωσής σας από το δοκίμιο (π.χ. να ομιλείτε με άλλα άτομα, να κοιτάζετε εκτός της οθόνης, να ακούγονται ομιλίες από διάφορα πρόσωπα) ο επιτηρητής έχει το δικαίωμα να προβεί σε παρατήρηση και αν δεν συμμορφωθείτε μπορεί να προβεί και σε άλλα μέτρα έως και μηδενισμού του γραπτού σας.

Κανονισμοί σύνταξης Ειδικής Εργασίας

Υγειονομικό Πρωτόκολλο 

Για την επιχείρηση / Οργανισμό της επιλογής σας θα εκπονήσετε Πρωτόκολλο Υγιεινής το οποίο θα πρέπει να ετοιμάζεται και να αποστέλλεται στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της ΣΥΝΝΟΥΣ ” ” μέχρι την ημερομηνία που θα ορίζεται κάθε φορά.

Ακολουθεί οδηγός ανάπτυξης του πρωτοκόλλου

  1. Σκοπός του Οδηγού

Απαντήστε στο ερώτημα «Γιατί συντάσσεται το παρόν πρωτόκολλο υγιεινής, τι επιδιώκεται με την σύνταξή του και αναφερθείτε στις πηγές που χρησιμοποιήσατε για να το συντάξετε (Διατάγματα Υπουργείου Υγείας, Νόμους, Κανονισμούς, οδηγίες διαφόρων φορέων σχετικών με τον τομέα σας κλπ)

  • Ορισμοί

Δώστε τους ορισμούς για βασικές έννοιες όπως βιολογικοί παράγοντες, λοίμωξη, μόλυνση, στενή επαφή κλπ.

  • Σύστημα Διαχείρισης Υγιεινής και Διασφάλισης Υγείας

Ορίστε

(1) την ανάγκη διορισμού «Συντονιστή Υγιεινής», τα καθήκοντα και τις ευθύνες του,

(2) τις υποχρεώσεις των προσώπων στην εργασία

  • Εκτίμηση Διακινδύνευσης κατά την έκθεση σε βιολογικούς παράγοντες

Αναγνώριση των πηγών κινδύνου

(1) Ορίσατε τους χώρους εργασίας ή/και των λειτουργιών/διεργασιών του οργανισμού σας

(2) Καθορίστε τους Βιολογικούς βλαπτικούς παράγοντες  που απαντούν στους χώρους εργασίας ή/και κατά  τις λειτουργίες του οργανισμού σας.

Ανάλυση των κινδύνων

(1) Προσδιορίστε τις τους κινδύνους οι οποίοι μπορούν να εκδηλωθούν σε περίπτωση επαγγελματικής έκθεσης στους βιολογικούς παράγοντες που προσδιορίσατε

(2) Καθορίστε το προφίλ των προσώπων που εκτίθενται στους βλαπτικούς παράγοντες στην εργασία

Προσδιορισμός της διακινδύνευσης

(1) Προσδιορίστε τα υφιστάμενα μέτρα προστασίας και πρόληψης από βιολογικούς παράγοντες στον οργανισμό σας

(2) Καθορίστε τα επίπεδα διακινδύνευσης και την εναπομένουσα διακινδύνευση

Μέτρα Προστασίας και Πρόληψης

  • Γενικοί Κανόνες Διαχείρισης της Υγιεινής των Χώρων Εργασίας
  • Γενικοί Κανόνες Διασφάλισης της Υγείας των Προσώπων στην Εργασία
  • Ειδικοί κανόνες ανά χώρο εργασίας/διεργασία

Επιτήρηση του Συστήματος Διαχείρισης Υγιεινής και Διασφάλισης Υγείας

  • Επιθεώρηση Συστήματος Διαχείριση Υγιεινής  των χώρων εργασίας και Διασφάλισης της Υγείας των προσώπων στην εργασία
  • Σχέδιο δράσης  αντιμετώπισης  λοιμώξεων

Πρωτόκολλο υγιεινής

Η υπέρβαση του ορίου λέξεων θα τιμωρείται ΑΥΤΟΜΑΤΑ με ποσοστό 1 βαθμού ανά 100 λέξεις ή μέρος αυτού. Το όριο λέξεων είναι 10.000 με 1% πάνω από το επιτρεπόμενο (δηλαδή 10.100 απόλυτο μέγιστο). Η καθυστερημένη υποβολή εργασίας χωρίς προηγουμένως προγραμματισμένη παράταση θα τιμωρείται ΑΥΤΟΜΑΤΑ με 5 μόρια ανά ημέρα ή μέρος αυτής.

Η λογοκλοπή (ανομολόγητος δανεισμός, προσφορά) συμπεριλαμβανομένης της αυτολογοκλοπής είναι αδίκημα εξέτασης και επιφέρει βαριές ποινές. Κατά την υποβολή του δοκιμίου, ο υποψήφιος το αναγνωρίζει ως δική του εργασία που δεν περιέχει λογοκλοπή.

Κριτήρια αξιολόγησης

α/α Μονάδες
Σκοπός του Οδηγού
 Tι επιδιώκεται με την σύνταξή του Οδηγού Πηγές αναφοράς10
 Ορισμοί5
Σύστημα Διαχείρισης Υγιεινής των Χωρών Εργασίας και Σύστημα Διασφάλισης της Υγείας των Προσώπων στην Εργασία
 Καθορισμός Ομάδας Διαχείρισης του Συστήματος Διαχείρισης Υγιεινής και Υγείας και Συντονιστή Υγιεινής5
 Καθορισμός καθηκόντων των αρμοδίων προσώπων5
Εκτίμηση Κινδύνων
Αναγνώριση των πηγών κινδύνου
 Καθορισμός των χώρων εργασίας ή/και των λειτουργιών/διεργασιών του οργανισμού 5
 Καθορισμός των Βιολογικών βλαπτικών παραγόντων  που απαντούν στους χώρους εργασίας ή/και κατά  τις λειτουργίες του οργανισμού.5
Ανάλυση των κινδύνων
 Ανάλυση των κινδύνων που απειλούν τα πρόσωπα στην εργασία10
 Καθορισμός του προφίλ των προσώπων στην εργασία5
Προσδιορισμός της διακινδύνευσης
 Προσδιορισμός των υφιστάμενων μέτρων προστασίας και πρόληψης στον οργανισμό από βιολογικούς παράγοντες10
 Καθορισμός των επιπέδων διακινδύνευσης και της εναπομένουσας διακινδύνευσης5
Μέτρα Προστασίας και Πρόληψης
 Γενικοί Κανόνες Διαχείρισης της Υγιεινής των Χώρων Εργασίας5
 Γενικοί Κανόνες Διασφάλισης της Υγείας των Προσώπων στην Εργασία5
 Ειδικοί κανόνες ανά χώρο εργασίας/διεργασία  10
Επιτήρηση του Συστήματος Διαχείρισης Υγιεινής και Διασφάλισης Υγείας
 Επιθεώρηση Συστήματος Διαχείριση Υγιεινής  των χώρων εργασίας και Διασφάλισης της Υγείας των προσώπων στην εργασία15
 Σχέδιο δράσης  αντιμετωπίσης  λοιμώξεων15