Επιλογή Σελίδας

ΕΣΥΠΠ – Σύμβουλος Εσωτερικών Υπηρεσιών Προστασίας και Πρόληψης

από | Κανονισμοί Πιστοποίησης

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΟΣ ΕΣΥΠΠ (Σύμβουλος Ασφάλειας και Υγείας παροχής Εσωτερικών Υπηρεσιών Προστασίας και Πρόληψης Επαγγελματικών Κινδύνων)

Κανονισμοί Εξετάσεων ΕΣΥΠΠ

Το Επαγγελματικό Προσόν «Σύμβουλος Ασφάλειας και Υγείας παροχής Εσωτερικών Υπηρεσιών Προστασίας και Πρόληψης Επαγγελματικών Κινδύνων» ΕΣΥΠΠ) παρέχεται κατόπιν επιτυχούς εξέτασης (1) σε γραπτό εξεταστικό δοκίμιο και (2) σε ειδική εργασία με θέμα «Μελέτη Εκτίμησης Επαγγελματικής Διακινδύνευσης».

 Η βαθμολογία του εξεταστικού δοκιμίου πρέπει να υπερβαίνει το 50% και έχει βαρύτητα 50% επί του συνόλου της βαθμολογίας.
Η βαθμολογία της ειδικής εργασίας πρέπει να υπερβαίνει το 50% και έχει βαρύτητα 50% επί του συνόλου.
Επιτυχής αξιολόγηση θεωρείται το 70% της συνολικής βαθμολογίας.

Η διάρκεια της εξέτασης (εξεταστικού δοκιμίου) είναι 90 λεπτά.

Οι ερωτήσεις του εξεταστικού δοκιμίου θα είναι τύπου ορθού – λάθους, πολλαπλής επιλογής, πολλαπλών επιλογών, ερωτήσεις κλειστού και ερωτήσεις ανοικτού τύπου.

Θα πρέπει να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις.

Οι ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών απαιτούν περισσότερες από μία απάντηση. Αυτό θα ορίζεται κατά την εκφώνησή της. Όλες οι ορθές απαντήσεις λαμβάνουν αναλογία του συνόλου της βαθμολογίας. Για παράδειγμα, εάν υπάρχει μόνο μία ορθή απάντηση και το σύνολο της βαθμολογίας της ερώτησης είναι 6 μονάδες, η ορθή απάντηση λαμβάνει 6/1 = 6 μονάδες, εάν υπάρχουν δύο ορθές απαντήσεις στην ερώτηση κάθε ορθή απάντηση λαμβάνει 6/2=3 μονάδες, εάν υπάρχουν τρεις ορθές απαντήσεις στην ερώτηση κάθε ορθή απάντηση λαμβάνει 6/3=2 μονάδες, εάν υπάρχουν τέσσερις ορθές απαντήσεις στην ερώτηση κάθε ορθή απάντηση λαμβάνει 6/4=1,5 μονάδες. Εάν επιλεχθούν μία ή περισσότερες από τις λανθασμένες απαντήσεις, δίδονται μηδέν μονάδες για την ερώτηση ανεξάρτητα από όσες ορθές απαντήσεις έχουν επιλεχθεί.

Η εξέταση μπορεί να είναι κατά Πρόσωπο ή ηλεκτρονικά εξ αποστάσεως.

Κατά την διάρκεια της  εξέτασης δεν θα μπορείτε να έχετε βοηθήματα.

Οι επιτηρητές θα ελέγχουν για την ομαλή διεξαγωγή της εξέτασης και θα επιτηρούν την αίθουσα.

Σε περίπτωση που παρατηρηθεί οποιαδήποτε απόσπαση της συγκέντρωσής σας από το δοκίμιο (π.χ. να ομιλείτε με άλλα άτομα, να χρησιμοποιείτε βοηθήματα) ο επιτηρητής έχει το δικαίωμα να προβεί σε παρατήρηση και αν δεν συμμορφωθείτε μπορεί να προβεί και σε άλλα μέτρα έως και μηδενισμού του γραπτού σας.

Στις κατά πρόσωπο εξετάσεις θα πρέπει να ακολουθούνται τα πρωτόκολλα υγιεινής  που ανακοινώνει το Υπουργείο Υγείας.  

Τονίζεται ιδιαίτερα ότι, με βάση τα διατάγματα του Υπουργείου Υγείας, πρέπει να φέρετε και να φοράτε μάσκα καθ’ όλη την διάρκεια της παρουσίας σας στους κλειστούς χώρους.

Στην περίπτωση ηλεκτρονικής εξ αποστάσεως εξέταση, η αξιολόγηση γίνεται μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας Moodle.

Ταυτόχρονα, κατά την διάρκεια της  εξέτασης θα είστε συνδεδεμένοι με την πλατφόρμα ZOOM και θα έχετε τις κάμερες και τα μικρόφωνά σας ανοικτά. 

Δεν θα μπορείτε να έχετε βοηθήματα δίπλα σας ούτε να αποσπάται η προσοχή σας κατά την διάρκεια της εξέτασης.

Οι επιτηρητές μπορούν σε ανύποπτο χρόνο να έχουν πρόσβαση στην οθόνη σας.

Σε περίπτωση που παρατηρηθεί οποιαδήποτε απόσπαση της συγκέντρωσής σας από το δοκίμιο (π.χ. να ομιλείτε με άλλα άτομα, να κοιτάζετε εκτός της οθόνης, να ακούγονται ομιλίες από διάφορα πρόσωπα) ο επιτηρητής έχει το δικαίωμα να προβεί σε παρατήρηση και αν δεν συμμορφωθείτε μπορεί να προβεί και σε άλλα μέτρα έως και μηδενισμού του γραπτού σας.

Κανονισμοί σύνταξης Ειδικής Εργασίας

Η Γραπτή Εκτίμηση Κινδύνου θα πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον 10 επικίνδυνες καταστάσεις με μία τουλάχιστον επικίνδυνη κατάσταση ανά κατηγορία βλαπτικών παραγόντων. Η μελέτη θα πρέπει να υποβληθεί μαζί με το εξεταστικό δοκίμιο.
Κατά τη σύνταξη της επικίνδυνης κατάστασης θα πρέπει να ορίσετε:
1. Την εγκατάσταση (π.χ. εργοστάσιο παραγωγής αρτοσκευασμάτων, ξυλουργείο, εργοτάξιο ΑΒ Λτδ, τράπεζα κλπ).
2.  Τον χώρο εργασίας που θα αναφέρεται η υπό μελέτη επικίνδυνη κατάσταση, διεργασία, μεθοδολογία εκτέλεσης της συγκεκριμένης δραστηριότητας (π.χ. Αποθήκη χημικών, ζυμωτήρι, πρέσα, εκσκαφή, χύτευση σκυροδέματος, λείανση ξύλων, σμυρίλιος, εργασίες ταμείου κλπ).
3. Σύντομη περιγραφή της διεργασίας που ονομάσατε στο σημείο 2.
4. Την πηγή του κινδύνου (όπως απαιτείται στο Βήμα 1 της μεθοδολογίας εκτίμησης κινδύνων)
5. Σύντομη ανάλυση των κινδύνων που εγκυμονούν λόγω της παρουσίας της πηγής κινδύνου που ορίσατε στο σημείο 4 και ποια πρόσωπα επηρεάζονται (Βήμα 2 της μεθοδολογίας εκτίμησης κινδύνων).
6. Υφιστάμενα μέτρα προστασίας και πρόληψης αν υπάρχουν (στην περίπτωση των εργοταξίων συνήθως αναφέρονται εξ αρχής τα μέτρα που θα πρέπει να ακολουθηθούν προκειμένου η υπό αναφορά εργασία να εκτελεστεί με ασφάλεια)
7. Το μέγεθος της εκτιμώμενης επικινδυνότητας (ως Χαμηλή, Μεσαία ή Υψηλή, Βήμα 3 της μεθοδολογίας εκτίμησης των κινδύνων) η οποία εναπομένει εφαρμόζοντας τα υφιστάμενα μέτρα τα οποία αναφέρθηκαν στο σημείο 6. (Στην περίπτωση των κατασκευαστικών έργων, είναι δυνατόν να μην υπάρχουν υφιστάμενα μέτρα, οπότε ορίζεται η επικινδυνότητα ως χαμηλή, υψηλή ή μεσαία με βάση του αν εκτελεστεί η υπό αναφορά εργασία χωρίς την λήψη μέτρων προστασίας και πρόληψης).
8. Τα επιπρόσθετα μέτρα προστασίας και πρόληψης (Βήμα 4) ώστε η εναπομένουσα διακινδύνευση να μειωθεί σε χαμηλό επίπεδο. Αν με τα προτεινόμενα μέτρα, η εναπομένουσα διακινδύνευση θα εξακολουθήσει να είναι μεσαία, να φαίνεται ο προγραμματισμός επιπρόσθετων μέτρων.
9. Χρονοδιαγράμματα λήψης και υπεύθυνοι παρακολούθησης της αποτελεσματικής εφαρμογής των μέτρων (Βήμα 5)
10. Παραπομπές σε έντυπα, οδηγίες, μεθοδολογίες και άλλες αναφορές αν υπάρχουν ή/και αν απαιτείται.

11 Η υπέρβαση του ορίου λέξεων θα τιμωρείται ΑΥΤΟΜΑΤΑ με ποσοστό 1 βαθμού ανά 100 λέξεις ή μέρος αυτού. Το όριο λέξεων είναι 10.000 με 1% πάνω από το επιτρεπόμενο (δηλαδή 10.100 απόλυτο μέγιστο). Η καθυστερημένη υποβολή εργασίας χωρίς προηγουμένως προγραμματισμένη παράταση θα τιμωρείται ΑΥΤΟΜΑΤΑ με 5 μόρια ανά ημέρα ή μέρος αυτής.

Η λογοκλοπή (ανομολόγητος δανεισμός, προσφορά) συμπεριλαμβανομένης της αυτολογοκλοπής είναι αδίκημα εξέτασης και επιφέρει βαριές ποινές. Κατά την υποβολή του δοκιμίου, ο υποψήφιος το αναγνωρίζει ως δική του εργασία που δεν περιέχει λογοκλοπή.

    Βαθμολογία Ειδικής Εργασίας

    ΚριτήριαΜονάδες
    Γενική εικόνα και προσέγγιση της Μελέτης Εξετάζεται η δομή της Μελέτης, η ροή της και η πληρότητά της ως προς την παρουσίαση των θεμάτων διαχείρισης  Α&Υ και των βλαπτικών παραγόντων.20
    Περιγραφή των χώρων εργασίας και των διεργασιών Εξετάζεται η σαφής αποτύπωση (1) των χώρων και (2) των διεργασιών και του σκοπού που εξυπηρετούν10
    Πηγή κινδύνων Εξετάζεται η σαφής αναφορά στις πηγές από τις οποίες μπορεί να προκληθεί οποιαδήποτε βλάβη στην ασφάλεια, υγεία και ευημερία των εργαζομένων και άλλων προσώπων που επηρεάζονται από τις δραστηριότητες της επιχείρησης/οργανισμού10
    Ανάλυση κινδύνων και πρόσωπα που επηρεάζονται Εξετάζεται η πληρότητα της περιγραφής των κινδύνων που μπορεί να εκδηλωθούν από τις πηγές κινδύνου που εντοπίστηκαν20
    Υφιστάμενα μέτρα Γίνεται παρουσίαση των υφιστάμενων μέτρων προστασίας και πρόληψης που εφαρμόζονται στους χώρους που εξετάζονται ή στις διεργασίες που εκτελούνται10
    Διακινδύνευση Εκτιμάται η διακινδύνευση στην οποία εκτίθεται η επιχείρηση/οργανισμός λαμβανομένων υπόψη των υφιστάμενων μέτρων προστασίας και πρόληψης5
    Επιπρόσθετα μέτρα Ορίζονται τα επιπρόσθετα μέτρα που εκτιμάται ότι πρέπει να ληφθούν ώστε να μειωθεί η επικινδυνότητα σε χαμηλό επίπεδο10
    Εναπομένουσα διακινδύνευση Εκτιμάται το επίπεδο της διακινδύνευσης που θα απομείνει αφού ληφθούν υπόψη τα προτεινόμενα μέτρα5
    Υποστήριξη/Υπεύθυνοι εφαρμογής Γίνεται αναφορά στα άτομα που θα αναλάβουν ή θα διασφαλίσουν για την ανάληψη μέτρων και θα παρακολουθούν την ολοκλήρωση της εφαρμογής τους. Αναφέρονται επίσης οι ημερομηνίες εφαρμογής των μέτρων και διαφαίνεται η εξέταση της αποτελεσματικότητας της εφαρμογής των μέτρων10
     100