Ο Φορέας Πιστοποίησης Προσώπων Σύννους! διοργανώνει εξετάσεις για αξιολόγηση του επαγγελματικού προσόντος «Εσωτερικός Επιθεωρητής Εργασίας σε Ύψος» (WH).

Με την εξέταση αξιολογείται:

  • η πολύ καλή γνώση των υποψηφίων αναφορικά με το θεσμικό πλαίσιο για τον Εξοπλισμό Εργασίας και ειδικότερα τον εξοπλισμό κατά την εκτέλεση Εργασία σε Ύψος και
  • η ικανότητα τους να διακρίνουν επισφαλείς ενέργειες και επισφαλείς συνθήκες κατά την Εκτέλεση Εργασιών  σε (i) ικριώματα, (ii) κινητές ανυψωτικές εξέδρες εργασίας, (iii) σχοινιά και (iv) φορητές κλίμακες.

Η αξιολόγηση της πολύ καλής γνώσης των υποψηφίων γίνεται με την υποβολή τους σε θεωρητική εξέταση η οποία πραγματοποιείται εξ αποστάσεως και η αξιολόγηση της ικανότητας επιθεώρησης εργασίας σε ύψος.

Η αξιολόγηση της ικανότητας των υποψηφίων να επιθεωρούν Εργασίες σε Ύψος περιλαμβάνει επιθεώρηση, σε πραγματικές συνθήκες ή/και συνθήκες προσομοίωσης, (1) ικριωμάτων και εκτέλεσης εργασίας σε ικριώματα, (2) εργασιών αναρρίχησης, (3) εργασιών σε Κινητές Ανυψωτικές Εξέδρες Εργασίας και (4) εργασιών σε φορητές κλίμακες.

Η εξέταση για την αξιολόγηση των γνώσεων των υποψηφίων γίνεται την Τετάρτη 28 Απριλίου 2021, ώρα 16:00.

Δείτε τον Γενικό Κανονισμό Πιστοποίησης και τον Ειδικό Κανονισμό WH.

Δείτε τα κριτήρια υποψηφίου και απευθύνετε αίτηση πιστοποίησης online.

Τα πιστοποιημένα Πρόσωπα με το προσόν WH εφαρμόζουν τον Κώδικα Επαγγελματικής Δεοντολογίας WH