Εξετάσεις Συντονιστών Ασφάλειας στα Κατασκευαστικά Έργα

από | Προηγούμενες εξετάσεις

έΦορέας Πιστοποίησης Προσώπων Σύννους! διοργανώνει εξετάσεις για αξιολόγηση του επαγγελματικού προσόντος «Συντονιστής Ασφάλειας στα Κατασκευαστικά Έργα» (ΣυνΑΥ)

Με την εξέταση αξιολογούνται:

  • η πολύ καλή γνώση των υποψηφίων στον συντονισμό και τη διαχείριση της Ασφάλειας και Υγείας κατά το στάδιο της μελέτης και κατά το στάδιο της εκτέλεσης εργασιών σε προσωρινά ή κινητά εργοτάξια.
  • η ικανότητα των υποψηφίων να συντάσσουν Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας στο στάδιο της μελέτης ή/και στο στάδιο της εκτέλεσης έργων

Η αξιολόγηση της πολύ καλής γνώσης των υποψηφίων γίνεται με την υποβολή τους σε θεωρητική εξέταση η οποία πραγματοποιείται εξ αποστάσεως/κατά πρόσωπο. Ως ημερομηνία της εξέτασης ορίστηκε η Πέμπτη 17 Μαρτίου 2022,  ώρα 16:00.

Η αξιολόγηση της ικανότητας των υποψηφίων περιλαμβάνει την σύνταξη Σχέδιου Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ). Ως ημερομηνία παράδοσης του ΣΑΥ ορίστηκε η  Πέμπτη 31 Μαρτίου 2022.

Το δικαίωμα συμμετοχής για την εξέταση κατά άτομο είναι στα €100.

Δείτε τον Γενικό Κανονισμό Πιστοποίησης και τον Ειδικό Κανονισμό ΣυνΑΥ.

Δείτε τα κριτήρια υποψηφίου και απευθύνετε αίτηση πιστοποίησης online.

Τα πιστοποιημένα Πρόσωπα με το προσόν ΣυνΑΥ εφαρμόζουν τον Κώδικα Επαγγελματικής Δεοντολογίας ΣυνΑΥ