Εξετάσεις ΕΣΥΠΠ

από | Προηγούμενες εξετάσεις

Ο Φορέας Πιστοποίησης Προσώπων Σύννους! διοργανώνει εξετάσεις για αξιολόγηση του επαγγελματικού προσόντος ΕΣΥΠΠ.

Με την εξέταση αξιολογείται:

(1) η πολύ καλή γνώση των υποψηφίων αναφορικά με (i) την νομοθεσία για την επαγγελματική Ασφάλεια και Υγεία, (ii) την μεθοδολογία εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου και (iii) το Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας και Υγείας, και

(2) η δεξιότητα των υποψηφίων να εκπονούν Γραπτή Μελέτη Εκτίμησης Κινδύνων.

Η εξέταση για την αξιολόγηση των γνώσεων των υποψηφίων γίνεται την Παρασκευή 2 Απριλίου 2021, ώρα 16:00.

Η αξιολόγηση των δεξιοτήτων των υποψηφίων γίνεται με την ετοιμασία Γραπτής Μελέτης Εκτίμησης Κινδύνων η οποία πρέπει να παραδοθεί την Παρασκευή 16 Απριλίου 2021, ώρα 16:00.

Δείτε τον Γενικό Κανονισμό Πιστοποίησης και τον Ειδικό Κανονισμό ΕΣΥΠΠ.

Δείτε τα κριτήρια υποψηφίου και απευθύνετε αίτηση πιστοποίησης online.

Τα πιστοποιημένα Πρόσωπα με το προσόν ΕΣΥΠΠ εφαρμόζουν τον Κώδικα Επαγγελματικής Δεοντολογίας ΕΣΥΠΠ