ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΟΚΙΜΩΝ

από | Κανονισμοί Πιστοποίησης

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΟΣ

ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΟΚΙΜΩΝ

Κανονισμοί Εξετάσεων ΕΕΔ

 1. Το αντικείμενο της πιστοποίησης του Σχήματος ΕΕΔ είναι η παροχή του επαγγελματικού προσόντος «Επιθεωρητής Εργαστηρίου Δοκιμών κατά ISO 17025».
  Τα πιστοποιημένα πρόσωπα με το παρόν Σχήμα τεκμηριώνουν ικανότητα να εργάζονται ως Επιθεωρητές Εργαστηρίου κατά ISO 17025 σε
  a. Χημικά Εργαστήρια (ΕΕΔ.1)
  b. Μικροβιολογικά Εργαστήρια Τροφίμων (ΕΕΔ.2)
  c. Εργαστήρια Δομικών Υλικών (ΕΕΔ.3)
  d. Φορείς Διαπίστευσης Εργαστηρίων
  e. Φορέα Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Ποιότητας Εργαστηρίων Δοκιμών
 2. Η πιστοποίηση του επαγγελματικού προσόντος παρέχεται κατόπιν αξιολόγησης (1) της επάρκειας των γνώσεων των υποψηφίων αναφορικά με τις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου ISO 17025 περί Διαπίστευσης Εργαστηρίων Δοκιμών, και (2) της ικανότητάς τους να εκτελούν μετρήσεις στην βάση των απαιτήσεων διαπιστευμένων μεθόδων μέτρησης.
 3. Η αξιολόγηση των γνώσεων των υποψηφίων γίνεται:
  (Ι) με Γραπτό Εξεταστικό Δοκίμιο
  (ΙΙ) με Σύνταξη Ειδικής Εργασίας σε ένα από τα θέματα Α-Ε
  (ΙΙΙ) με Δημόσια υποστήριξή της Ειδικής Εργασίας.
 4. Η διάρκεια της εξέτασης του Γραπτού Εξεταστικού Δοκιμίου) είναι 3 ώρες. Η εξέταση μπορεί να είναι Κατά Πρόσωπο ή Σύγχρονη Ηλεκτρονική εξ αποστάσεως.
 5. Η Γραπτή Ειδική Εργασία γίνεται επί δοκιμίου το οποίο παρέχεται στην διαδικτυακή πλατφόρμα moodle. Το δοκίμιο περιλαμβάνει ερωτήσεις ανοικτού τύπου τις οποίες οι εξεταζόμενοί καλούνται να αναπτύξουν σε δικό τους χρόνο εντός χρονικού πλαισίου διάρκειας 72 ωρών.
 6. Γραπτό Εξεταστικό Δοκίμιο
  Οι ερωτήσεις του Γραπτού Εξεταστικού Δοκιμίου θα είναι τύπου ορθού – λάθους, πολλαπλής επιλογής, πολλαπλών επιλογών, ερωτήσεις κλειστού και ερωτήσεις ανοικτού τύπου.
  Στις ερωτήσεις ορθού-λάθους πρέπει να αιτιολογείται η απάντηση και σε περίπτωση που η πρόταση που δηλώνεται είναι λανθασμένη πρέπει να γράφετε την ορθή.
  Στις ερωτήσεις κλειστού τύπου δυνατόν να ζητείται να δοθούν ορισμοί συγκεκριμένων εννοιών οι οποίοι θα πρέπει να διατυπωθούν με βάση τον ορισμό τους στα διεθνή πρότυπα (π.χ. ISO17025, BIPM Vocabulary) ή κατευθυντήριες οδηγίες (π.χ. EURACHEM, GUM, NORTEST) ή να ζητείται να γίνουν αναφορές στο Διεθνές Πρότυπο ISO 17025. Δυνατόν επίσης να ζητηθεί να γίνουν ή να αξιολογηθούν συγκεκριμένοι υπολογισμοί (π.χ. αβεβαιότητας μετρήσεων, ορίων ανίχνευσης ή προσδιορισμού, γραμμικότητας, ακρίβειας). Οι υπολογισμοί είναι δυνατόν να ζητείται να εκτελεσθούν ή να δίδονται υπό μορφή απαντήσεων πολλαπλής επιλογής.
  Στις ερωτήσεις ανοικτού τύπου ζητείται να επεξηγηθούν συγκεκριμένες αναφορές, ευρήματα επιθεώρησης, αποτελέσματα μέτρησης ή να καθορισθούν διορθωτικές ενέργειες επί συγκεκριμένων Μη Συμμορφώσεων
  Κατά τη διάρκεια της εξέτασης επί του εξεταστικού δοκιμίου δεν επιτρέπεται να υπάρχουν βοηθήματα.
  Επιπρόσθετα, οι εξεταζόμενοι καλούνται να ενεργοποιήσουν την εφαρμογή SEB (Safe Exam Browser) η οποία θα τους ζητηθεί να κατεβάσουν στον ηλεκτρονικό τους υπολογιστή.
  Οι επιτηρητές θα ελέγχουν για την ομαλή διεξαγωγή της εξέτασης και θα επιτηρούν την αίθουσα.
  Δεν επιτρέπεται να υπάρχουν βοηθήματα δίπλα στους εξεταζόμενους ούτε να αποσπάται η προσοχή τους κατά την διάρκεια της εξέτασης.
  Σε περίπτωση που παρατηρηθεί οποιαδήποτε απόσπαση της συγκέντρωσης των εξεταζόμενων από το δοκίμιο (π.χ. να ομιλούν με άλλα άτομα, να χρησιμοποιούν βοηθήματα) ο επιτηρητής έχει το δικαίωμα να προβεί σε παρατήρηση και αν δεν ο εξεταζόμενος δεν συμμορφωθεί μπορεί να προβεί και σε άλλα μέτρα έως και μηδενισμού του γραπτού του.
  Στην περίπτωση ηλεκτρονικής εξ αποστάσεως εξέτασης, η αξιολόγηση γίνεται μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας Moodle.
  Ταυτόχρονα, κατά την διάρκεια της εξέτασης οι εξεταζόμενοι θα είναι συνδεδεμένοι με την πλατφόρμα ZOOM και θα έχουν τις κάμερες και τα μικρόφωνά τους ανοικτά.
  Οι επιτηρητές μπορούν σε ανύποπτο χρόνο να έχουν πρόσβαση στην οθόνη κάθε εξεταζόμενου.
 7. Γραπτή Ειδική Εργασία
  Η Γραπτή Ειδική Εργασία γίνεται επί δοκιμίου το οποίο παρέχεται στην διαδικτυακή πλατφόρμα moodle. Το δοκίμιο περιλαμβάνει ερωτήσεις ανοικτού τύπου τις οποίες καλείστε να αναπτύξετε σε δικό σας χρόνο εντός χρονικού πλαισίου διάρκειας 72 ωρών. Οι ερωτήσεις αναφέρονται (1) σε καταγραφή πιθανών Μη Συμμορφώσεων επί συγκεκριμένης απαίτησης του προτύπου ISO17025, (2) αναφορά στην παράγραφο του Προτύπου ISO 17025 στην οποία αναφέρεται διατύπωση συγκεκριμένης Μη Συμμόρφωσης, (3) περιγραφή της διαδικασίας διερεύνησης της αιτίας συγκεκριμένης αστοχίας βασισμένης σε διορθωτική ενέργεια η οποία ορίσθηκε για συγκεκριμένη Μη Συμμόρφωση, (4) δόμηση επιχειρηματολογίας προς υποστήριξη Μη Συμμόρφωση την οποία το αμφισβητεί το εργαστήριο, (5) στοιχεία τεκμηρίωσης συγκεκριμένων συντελεστών ή παραμέτρων του εργαστηρίου και (6) καταγραφή συγκεκριμένων στοιχείων τεκμηρίωσης της ικανότητας του εργαστηρίου.
 8. Βαθμολογία
  Κάθε ερώτηση στο εξεταστικό δοκίμιο λαμβάνει βαθμολογία από 1-5 μονάδες ανάλογα με τον βαθμό δυσκολίας της. Η βαθμολογία του εξεταστικού δοκιμίου γίνεται επί τοις εκατό.
  Η Βαθμολογία για κάθε ένα από τα στοιχεία της Ειδικής Εργασίας κυμαίνεται από 10 έως 25 μονάδες ανάλογα με τον βαθμό δυσκολίας και την έκταση της κάθε απάντησης. Η συνολική βαθμολογία συμποσούται στις 100 μονάδες.
  Η βαθμολογία του εξεταστικού δοκιμίου πρέπει να υπερβαίνει το 50% και έχει βαρύτητα 60% επί του συνόλου της βαθμολογίας.
  Η βαθμολογία της της ειδικής εργασίας πρέπει να υπερβαίνει το 50% και έχει βαρύτητα 40% επί του συνόλου.
  Επιτυχής αξιολόγηση θεωρείται το 65% της συνολικής βαθμολογίας.
 9. Απαιτούμενη επαγγελματική επάρκεια
  Οι ικανότητες που καλούνται να επιδείξουν οι αξιολογούμενοι σε επίπεδο γνώσεων είναι οι ακόλουθες:

  • Να εφαρμόζουν τις στατιστικές δοκιμασίες που εφαρμόζονται για την επεξεργασία εργαστηριακών αποτελεσμάτων.
  • Να προσδιορίζουν την διασπορά των εργαστηριακών μετρήσεων και της χρήσεως κατάλληλων δοκιμασιών απόρριψης έκτροπων τιμών.
  • Να εφαρμόζουν τις τεχνικές ποσοτικοποίησης και υπολογισμού των συγκεντρώσεων / ποσοτήτων των αναλυτών/τεχνικών εργαστηρίου και να τα εκφράζουν με τα ορθά σημαντικά ψηφία.
  • Να κατασκευάζουν καμπύλες αναφοράς, να υπολογίζουν εξισώσεις παλινδρόμησης και να αξιολογούν την ορθή χρήση τους για τον υπολογισμό συγκεντρώσεων και παραμέτρων.
  • Να ερμηνεύουν ορθά τις πρόνοιες του προτύπου ISO17025.
  • Να αναγνωρίζουν τις μεθόδους δοκιμών και τα στάδια εφαρμογής τους.
  • Να υπολογίζουν και περιοδικά ή/και όποτε απαιτείται να επανυπολογίζουν την αβεβαιότητα των μετρήσεων στην βάση πρωτοκόλλων των ευρωπαϊκών οργανισμών και των διεθνών προτύπων.
  • Να αξιολογούν την καταλληλότητα της αβεβαιότητα μετρήσεων για τη σκοπούμενη χρήση.
  • Να αναγνωρίζουν τα πρωτόκολλα πειραματικού προσδιορισμού των χαρακτηριστικών επίδοσης των αναλυτικών μεθόδων στο πλαίσιο της επικύρωσης / επαλήθευσης.
  • Να ερμηνεύουν την σημασία των χαρακτηριστικών επίδοσης των αναλυτικών μεθόδων και να αξιολογούν την συμμόρφωσή τους με προδιαγεγραμμένες παραμέτρους.
  • Να συλλέγουν προδιαγραφές συμμόρφωσης των μεθόδων δοκιμών από πρότυπα και κανονισμούς, όπως για παράδειγμα από αποτελέσματα διεργαστηριακών εξετάσεων, εξίσωση Horwitz.
  • Να αναγνωρίζουν το περιεχόμενο πρωτοκόλλου επικύρωσης αναλυτικών μεθόδων στο πλαίσιο της έκθεσης επικύρωσης, του πίνακα αξιολόγησης και της δήλωσης συμμόρφωσης.
  • Να εξετάζουν την κατασκευή διαγραμμάτων εσωτερικού ελέγχου ποιότητας και να αξιολογούν περιπτώσεις εκτός ελέγχου.
  • Να ερμηνεύουν τα αποτελέσματα των εκθέσεων διεργαστηριακών δοκιμασιών δεξιότητας και να διερευνούν τα αίτια στην πηγή τους (route cause analysis).
  • Να επιθεωρούν τα εργαστήρια στην βάση του προτύπου ISO 19011 (οριζόντια και κάθετα).
  • Να προγραμματίζουν τον εξωτερικού ελέγχου ποιότητας
  • Να καταρτίζουν προγράμματα επιθεώρησης
  • Να αξιολογούν την διακινδύνευση των Μη Συμμορφώσεων (σοβαρότητα επίδρασης, συχνότητα εμφάνισης) και των αλλαγών στο ΣΔΠ.
  • Να αναγνωρίζουν τα χαρακτηριστικά συμπεριφοράς επιθεωρητών.
  • Να αναγνωρίζουν την δομή τεκμηρίωσης ΣΔΠ κατά ISO 17025.
 10. Οι ικανότητες που καλούνται να επιδείξουν οι αξιολογούμενοι σε επίπεδο δεξιοτήτων είναι οι ακόλουθες:
  • Να εντοπίζουν Μη Συμμορφούμενων Εργασίες Δοκιμών κατά τη διεξαγωγή των επιθεωρήσεων και της ορθής καταγραφής τους στα σχετικά έντυπα.
  • Να διαπιστώνουν και να διατυπώνουν θετικά στοιχεία κατά την επιθεώρηση.
  • Να αξιολογούν την σοβαρότητα και τις συνέπειες των Μη Συμμορφούμενων Εργασίες Δοκιμών στην βάση των αρχών διακινδύνευσης.
  • Να συνδέουν τις Μη Συμμορφώσεις που εντοπίζουν με τα εδάφια του ISO 17025 και άλλων εγγράφων.
  • Να επιλέγουν κατά την επιθεώρηση, τα στοιχεία λήψης δείγματος προς έλεγχο στην βάση ανάλυσης διακινδύνευσης
  • Να αξιολογούν τους επιθεωρούμενους για την ικανότητά τους:
  • Να εφαρμόζουν ορθές στατιστικές διεργασίες και τεχνικές χημειομετρίας.
   • Να προσδιορίζουν ορθά τα όρια εμπιστοσύνης των αποτελεσμάτων.
   • Να συγκρίνουν εργαστηριακά αποτελέσματα που υπολογίζονται σε διαφορετικές συνθήκες.
   • Να υπολογίζουν την παλινδρόμηση ελαχίστων τετραγώνων από αποτελέσματα βαθμονόμησης.
   • Να συντάσσουν και να συμπληρώνουν ορθά τα έγγραφα του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας του εργαστηρίου που αφορούν τις δραστηριότητες επιθεωρήσεων.
   • Να αξιολογούν τις εκθέσεις αποτελεσμάτων δοκιμών του εργαστηρίου με βάση τις απαιτήσεις του προτύπου ISO17025.
   • Να υπολογίζουν και να αξιολογούν της αβεβαιότητα των μετρήσεων ακολουθώντας καθορισμένα πρωτόκολλα.
   • Να συντάσσουν τις εκθέσεις επικύρωσης /επαλήθευσης μεθόδων δοκιμών
   • Να αξιολογούν τα αποτελέσματα επικύρωσης /επαλήθευσης μεθόδων δοκιμών.
   • Να αξιολογούν τις αποφάσεις συμμόρφωσης των εργαστηριακών αποτελεσμάτων στην βάση κριτηρίων καθορισμένων κανόνων λήψης αποφάσεων.
   • Να διερευνούν την αιτία στην πηγή τους
   • Να τηρούν αποδεικτικά στοιχεία τεκμηρίωσης του ΣΔΠ του Εργαστηρίου σύμφωνα με το ISO 17025.
   • Να αξιολογούν την αποτελεσματικότητας της προτεινόμενης Διορθωτικής Ενέργειας που προτείνουν.

V.20240331