Επιλογή Σελίδας

Επιθεωρητής Εργαστηρίων Δοκιμών (LabAudit)

από | Κανονισμοί Πιστοποίησης

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΟΚΙΜΩΝ

Κανονισμοί Εξετάσεων ΕΕΔ

Το Επαγγελματικό Προσόν «Επιθεωρητής Εργαστηρίων Δοκιμών» (ΕΕΔ) παρέχεται κατόπιν επιτυχούς εξέτασης (1) σε Γραπτό Εξεταστικό Δοκίμιο και (2) σε Γραπτή Ειδική Εργασία.

Η διάρκεια της εξέτασης του Γραπτού Εξεταστικού Δοκιμίου) είναι 3 ώρες. Η εξέταση μπορεί να είναι Κατά Πρόσωπο ή Σύγχρονη Ηλεκτρονική εξ αποστάσεως. Θα πρέπει να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις.

Η Γραπτή Ειδική Εργασία γίνεται επί δοκιμίου το οποίο παρέχεται στην διαδικτυακή πλατφόρμα moodle. Το δοκίμιο περιλαμβάνει ερωτήσεις ανοικτού τύπου τις οποίες οι εξεταζόμενοι καλούνται να αναπτύξουν σε δικό τους χρόνο εντός χρονικού πλαισίου διάρκειας 72 ωρών.

Γραπτό Εξεταστικό Δοκίμιο

Οι ερωτήσεις του Γραπτού Εξεταστικού Δοκιμίου θα είναι τύπου ορθού – λάθους, πολλαπλής επιλογής, πολλαπλών επιλογών, ερωτήσεις κλειστού και ερωτήσεις ανοικτού τύπου.

Στις ερωτήσεις ορθού-λάθους πρέπει να αιτιολογείται η απάντηση και σε περίπτωση που η πρόταση που δηλώνεται είναι λανθασμένη πρέπει να γράφετε την ορθή.

Στις ερωτήσεις κλειστού τύπου δυνατόν να ζητείται να δοθούν ορισμοί συγκεκριμένων εννοιών οι οποίοι θα πρέπει να διατυπωθούν με βάση τον ορισμό τους στα διεθνή πρότυπα (π.χ. ISO17025, BIPM Vocabulary) ή κατευθυντήριες οδηγίες (π.χ. EURACHEM, GUM, NORTEST) ή να ζητείται να γίνουν αναφορές στο Διεθνές Πρότυπο ISO17025. Δυνατόν επίσης να ζητηθεί να γίνουν ή να αξιολογηθούν συγκεκριμένοι υπολογισμοί (π.χ. αβεβαιότητας μετρήσεων, ορίων ανίχνευσης ή προσδιορισμού, γραμμικότητας, ακρίβειας). Οι υπολογισμοί είναι δυνατόν να ζητείται να εκτελεσθούν ή να δίδονται υπό μορφή απαντήσεων πολλαπλής επιλογής.

Στις ερωτήσεις ανοικτού τύπου ζητείται να επεξηγηθούν συγκεκριμένες αναφορές, ευρήματα επιθεώρησης, αποτελέσματα μέτρησης ή να καθορισθούν διορθωτικές ενέργειες επί συγκεκριμένων Μη Συμμορφώσεων

Κατά τη διάρκεια της  εξέτασης επί του εξεταστικού δοκιμίου δεν επιτρέπεται να υπάρχουν βοηθήματα.

Επιπρόσθετα, οι εξεταζόμενοι καλούνται να ενεργοποιήσουν την εφαρμογή SEB (Safe Exam Browser) η οποία θα τους ζητηθεί να κατεβάσουν στον ηλεκτρονικό τους υπολογιστή.

Οι επιτηρητές θα ελέγχουν για την ομαλή διεξαγωγή της εξέτασης και θα επιτηρούν την αίθουσα.

Σε περίπτωση που παρατηρηθεί οποιαδήποτε απόσπαση της συγκέντρωσης των εξεταζόμενων από το δοκίμιο (π.χ. να ομιλούν με άλλα άτομα, να χρησιμοποιούν βοηθήματα) ο επιτηρητής έχει το δικαίωμα να προβεί σε παρατήρηση και αν δεν ο εξεταζόμενος δεν συμμορφωθεί μπορεί να προβεί και σε άλλα μέτρα έως και μηδενισμού του γραπτού του.

Στις κατά πρόσωπο εξετάσεις θα πρέπει να ακολουθούνται τα πρωτόκολλα υγιεινής  που έχει ανακοινώσει το υπουργείο υγείας. Δείτε επίσης τον σύνδεσμο στη σελίδα Quintessence Enterprises Ltd για την Πολιτική του Εκπαιδευτικού Κέντρου ενόψει της πανδημίας.

Τονίζεται ιδιαίτερα ότι, με βάση τα διατάγματα του Υπουργείου Υγείας, πρέπει κάθε πρόσωπο να φέρει και να φορά μάσκα καθ’ όλη την διάρκεια της παρουσίας του στους κλειστούς χώρους.

Στην περίπτωση ηλεκτρονικής εξ αποστάσεως εξέτασης, η αξιολόγηση γίνεται μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας Moodle.

Ταυτόχρονα, κατά την διάρκεια της  εξέτασης οι εξεταζόμενοι θα είναι συνδεδεμένοι με την πλατφόρμα ZOOM και θα έχουν τις κάμερες και τα μικρόφωνά τους ανοικτά.

Δεν επιτρέπεται να υπάρχουν βοηθήματα δίπλα στους εξεταζόμενους ούτε να αποσπάται η προσοχή τους κατά την διάρκεια της εξέτασης.

Οι επιτηρητές μπορούν σε ανύποπτο χρόνο να έχουν πρόσβαση στην οθόνη κάθε εξεταζόμενου.

Γραπτή Ειδική Εργασία

Η Γραπτή Ειδική Εργασία γίνεται επί δοκιμίου το οποίο παρέχεται στην διαδικτυακή πλατφόρμα moodle. Το δοκίμιο περιλαμβάνει ερωτήσεις ανοικτού τύπου τις οποίες καλείστε να αναπτύξετε σε δικό σας χρόνο εντός χρονικού πλαισίου διάρκειας 72 ωρών. Οι ερωτήσεις αναφέρονται σε καταγραφή πιθανών Μη Συμμορφώσεων επί συγκεκριμένης απαίτησης του προτύπου ISO17025, (2) αναφορά στην παράγραφο του Προτύπου ISO17025 στην οποία αναφέρεται διατύπωση συγκεκριμένης Μη Συμμόρφωσης, (3) Περιγραφή της διαδικασίας διερεύνησης της αιτίας συγκεκριμένης αστοχίας βασισμένης σε διορθωτική ενέργεια η οποία ορίσθηκε για συγκεκριμένη Μη Συμμόρφωση, (4) Δόμηση επιχειρηματολογίας προς υποστήριξη Μη Συμμόρφωση την οποία το αμφισβητεί το εργαστήριο, (5) Στοιχεία τεκμηρίωσης συγκεκριμένων συντελεστών ή παραμέτρων του εργαστηρίου και (6) καταγραφή συγκεκριμένων στοιχείων τεκμηρίωσης της ικανότητας του εργαστηρίου

Η υπέρβαση του ορίου λέξεων θα τιμωρείται ΑΥΤΟΜΑΤΑ με ποσοστό 1 βαθμού ανά 100 λέξεις ή μέρος αυτού. Το όριο λέξεων είναι 10.000 με 1% πάνω από το επιτρεπόμενο (δηλαδή 10.100 απόλυτο μέγιστο). Η καθυστερημένη υποβολή εργασίας χωρίς προηγουμένως προγραμματισμένη παράταση θα τιμωρείται ΑΥΤΟΜΑΤΑ με 5 μόρια ανά ημέρα ή μέρος αυτής.

Η λογοκλοπή (ανομολόγητος δανεισμός, προσφορά) συμπεριλαμβανομένης της αυτολογοκλοπής είναι αδίκημα εξέτασης και επιφέρει βαριές ποινές. Κατά την υποβολή του δοκιμίου, ο υποψήφιος το αναγνωρίζει ως δική του εργασία που δεν περιέχει λογοκλοπή.

Βαθμολογία

Κάθε ερώτηση στο εξεταστικό δοκίμιο λαμβάνει βαθμολογία από 1-5 μονάδες ανάλογα με τον βαθμό δυσκολίας της. Η βαθμολογία του εξεταστικού δοκιμίου γίνεται επί τοις εκατό.

Η Βαθμολογία για κάθε ένα από τα στοιχεία της Ειδικής Εργασίας κυμαίνεται  από 10 έως 25 μονάδες ανάλογα με τον βαθμό δυσκολίας και την έκταση της κάθε απάντησης. Η συνολική βαθμολογία συμποσούται στις 100 μονάδες.

Η βαθμολογία του εξεταστικού δοκιμίου πρέπει να υπερβαίνει το 50% και έχει βαρύτητα 60% επί του συνόλου της βαθμολογίας.

Η βαθμολογία της της ειδικής εργασίας πρέπει να υπερβαίνει το 50% και έχει βαρύτητα 40% επί του συνόλου.
Επιτυχής αξιολόγηση θεωρείται το 65% της συνολικής βαθμολογίας.