ΣΥΝΝΟΥΣ - Φορέας Πιστοποίησης Προσώπων - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Η Σύννους! δεσμεύεται να προστατεύει την ιδιωτικότατά σας και να χειρίζεται τα προσωπικά σας δεδομένα με ανοικτό και διαφανή τρόπο.

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία η Σύννους! συλλέγει και επεξεργάζεται αφορούν αποκλειστικά και μόνο αυτά τα οποία απαιτείται να συλλέγονται και να επεξεργάζονται για τους σκοπούς ίδρυσης και λειτουργίας της όπως αυτοί καθορίζονται στο ιδρυτικό της έγγραφο. 

Ειδικότερα, η Σύννους! ως Φορέας Πιστοποίησης Προσώπων (ΦΠΠ) και ως Κέντρο Αξιολόγησης Επαγγελματικών Προσόντων (ΚΑΕΠ) συλλέγει και επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σχετίζονται με την διεξαγωγή αξιολόγησης και πιστοποίησης προσόντων.

Για τους σκοπούς της λειτουργίας της ως Φορέας Πιστοποίησης Προσώπων (ΦΠΠ) και ως Κέντρο Αξιολόγησης Επαγγελματικών Προσόντων (ΚΑΕΠ) και για σκοπούς συμμόρφωσής της με τις νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις και απαιτήσεων διεθνών ή περιφερειακών προτύπων η Σύννους! τηρεί στα αρχεία της τα πιο κάτω δεδομένα:

 

Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα

Όνομα

Επώνυμο

Φύλο

Στοιχεία Ταυτότητας

Αριθμός Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Ακαδημαϊκά προσόντα, επαγγελματική κατάρτιση, επαγγελματική εμπειρία

Θέση εργασίας

Δεδομένα επαλήθευσης (π.χ. υπογραφή)

Προσωπικός αριθμός τηλεφώνου

Προσωπική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Διεύθυνση διαμονής

Ταχυδρομική διεύθυνση

Θεματικοί τομείς ενδιαφέροντος για σκοπούς εκπαιδευτικών προγραμμάτων

Εκπαιδευτικά προγράμματα που παρακολουθήθηκαν

Ηλεκτρονικά αντίγραφα πιστοποιητικών παρακολούθησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων

Φωτογραφίες και/ή οπτικοακουστικό υλικό το οποίο λαμβάνεται για σκοπούς αξιολόγησης και/ή τεκμηρίωσης των επιδόσεων των υποψηφίων και/ή για σκοπούς προώθησης και/ή προβολής της δραστηριότητας του Φορέα(π.χ. δημοσίευση στην οικοσελίδα του οργανισμού ή σε μέσα επαγγελματικής δικτύωσης).

Προκειμένου να είμαστε σε θέση να προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας σε εσάς και προκειμένου εσείς να επωφεληθείτε των υπηρεσιών μας, πρέπει να μας παράσχετε τα προσωπικά σας δεδομένα, τα οποία είναι απαραίτητα για την ανάπτυξη της επιχειρηματικής μας σχέσης και την εκπλήρωση των συμβατικών μας υποχρεώσεων.

Επιπλέον, οφείλουμε να συλλέγουμε τα απαραίτητα δεδομένα, περιλαμβανομένων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις των οργανισμών οι οποίοι χρηματοδοτούν την συμμετοχή σας στις δράσεις μας.

Ειδικότερα, δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία υποβάλλονται στην Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, υπόκεινται σε χρήση και επεξεργασία σύμφωνα με την πολιτική της ΑνΑΔ όπως αυτή παρουσιάζεται στην ιστοσελίδα της ΑνΑΔ, www.anad.org.cy

Τα δεδομένα που παρέχονται θεωρείται ότι είναι αληθή και οποιαδήποτε ψευδής δήλωση σας καθιστά υπεύθυνους έναντι των οικονομικών ή νομικών υποχρεώσεών σας.

Η παρούσα πολιτική είναι αναρτημένη στην οικοσελίδα της Σύννους! και παραπέμπουν σε αυτή οι ανακοινώσεις προκήρυξης των προγραμμάτων μας.

Περαιτέρω, η αίτηση των υποψηφίων για πιστοποίησης παραπέμπει στην παρούσα πολιτική και η υποβολή της αποτελεί ρητή ή εξυπακουώμενη συγκατάθεσή σας στην συλλογή και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτά ορίζονται στην παρούσα πολιτική. 

Αν δεν επιθυμείτε να λαμβάνεται ενημέρωση για τα πιο πάνω, μπορείτε να διαγραφείτε κάνοντας κλικ στην επιλογή Διαγραφή και σημειώνοντας την λέξη ΔΙΑΓΡΑΦΗ στην γραμμή “Θέμα” (subject) του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θα ανοίξει.

Κατά την συμμετοχή σας σε προγράμματα μας δυνατόν να ληφθούν φωτογραφίες και/ή οπτικοακουστικό υλικό το οποίο δυνατόν να χρησιμοποιηθεί για σκοπούς προώθησης και/ή προβολής της δραστηριότητάς μας.