Επιλογή Σελίδας

Σύμβουλος Επιτήρησης Επαγγελματικής Υγείας (ΕΥ)

από | Επαγγελματική Δεοντολογία Πιστοποιημένων Προσώπων

Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας Πιστοποιημένων Προσώπων που προσφέρουν Υπηρεσίες Επιτήρησης Επαγγελματικής Υγείας (ΕΥ)

Ως Πιστοποιημένο Πρόσωπο που προσφέρω υπηρεσίες προστασίας και πρόληψης των κινδύνων στον εργοδότη μου δεσμεύομαι:

 1. Να ενεργώ με επαγγελματισμό και με επαγγελματικό ήθος
 2. Να επιδιώκω, να προάγω και να υποστηρίζω την αναγνώριση, την ανάπτυξη και το κύρος του ρόλου του Συμβούλου Επιτήρησης Επαγγελματικής Υγείας.
 3. Να αναλαμβάνω τα αντικείμενα εκείνα για τα οποία είμαι πιστοποιημένος ή/και να μην χρησιμοποιώ την πιστοποίησή μου σε αντικείμενο διαφορετικό από αυτό που ορίζει το Σχήμα Πιστοποίησης βάσει του οποίου πιστοποιήθηκα, ούτε να αναλαμβάνω εργασίες για τις οποίες δεν έχω την ικανότητα.

Συγκεκριμένα, «Να δραστηριοποιούμε στον τομέα της επαγγελματικής υγείας και να παρέχω συμβουλές επιτήρησης της επαγγελματικής Υγείας.

 • Να είμαι ειλικρινής, αντικειμενικός, ανιδιοτελής και αξιόπιστος όταν μου ζητείται να εκφράσω επαγγελµατική γνώµη ή συµβουλή για θέµατα επαγγελματικής υγείας.
 • Να ενημερώνομαι για την νομοθεσία, τους κανονισμούς και τις εξελίξεις στον τοµέα της επαγγελματικής υγείας και να λαµβάνω όλα τα ενδεδειγµένα µέτρα για απόκτηση, διατήρηση και ανάπτυξη της επαγγελµατικής μου επάρκειας.
 • Να μην αποκρύπτω  από τον εργοδότη μου πιθανά φαινόμενα σύγκρουσης συμφερόντων.
 • Να διασφαλίζω ότι τα πρόσωπα στην εργασία εφαρμόζουν τους σχετικούς με την επαγγελματική υγεία κανονισμούς.
 • Να μην αναλαµβάνω την εκτέλεση δραστηριοτήτων επιτήρησης της επαγγελματικής υγείας για τις οποίες δεν είμαι ικανός να ανταποκριθω µε πλήρη επάρκεια και ικανότητα. Αναγνωρίζω τους περιορισµούς των δυνατοτήτων μου και δεν αναλαµβάνω δραστηριότητες για τις οποίες δεν διαθέτω επαρκή εμπειρία και κατάλληλα προσόντα.
 • Να ενηµερώνω γραπτώς τον εργοδότη μου όταν πιστεύω ότι η επαγγελµατική μου συµβουλή δεν τυγχάνει εφαρµογής από αυτόν, καθώς και για τις ενδεχόµενες δυσµενείς επιπτώσεις που µπορεί να επιφέρει η µη εφαρµογή της συµβουλής μου.
 • Να μην αποκαλύπτει οποιαδήποτε πληροφορία είναι εμπιστευτική, εκτός αν άλλως ορίζεται από το νόμο ή από συμφωνία με τον/τους εμπλεκόμενο/ους
 • Να μην δέχομαι οποιασδήποτε μορφής πίεση (χρήματα, δώρα κτλ) από οποιονδήποτε, που θα μπορούσε να επηρεάσει την επαγγελματική μου κρίση
 • Να είναι δίκαια και επαγγελματική η υπηρεσία μου βασισμένη σε αντικειμενικά κριτήρια
 • Να συνεργάζονται µε τις αρµόδιες υπηρεσίες Επιθεώρησης Εργασίας.
 • Να μην ενεργώ κατά τέτοιο τρόπο, που θα μπορούσε να επηρεάσει ή να βλάψει τη φήμη του Φορέα Πιστοποίησης Προσώπων ή τη Διαδικασία Πιστοποίησης και να συνεργάζομαι σε κάθε προσπάθεια έρευνας όταν προκύπτει παραβίαση του κώδικα δεοντολογίας
 • Να συμβουλεύω τους εργοδότες για τους οποίους αναλαμβάνω συμβουλευτική υποστήριξη να διασφαλίζουν ότι η επιτήρηση της υγείας    των εργοδοτουμένων τους στοχεύει στις καθορισμένες από τους Κανονισμούς αρχές επιτήρησης υγείας
 • Να τηρώ πλήρες και αξιόπιστο αρχείο παραπόνων ή ενστάσεων, σχετικά με την παροχή υπηρεσίας μου.