Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας Πιστοποιημένων Προσώπων που παρέχουν Εσωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης Επαγγελματικών Κινδύνων (ΕΣΥΠΠ)

Ως Πιστοποιημένο Πρόσωπο που προσφέρω υπηρεσίες προστασίας και πρόληψης των κινδύνων στον εργοδότη μου δεσμεύομαι:

 1. Να ενεργώ με επαγγελματισμό και με επαγγελματικό ήθος και να συμβάλλω στην ενίσχυση του κύρους του επαγγέλματός μου.
 2. Να επιδιώκω, να προάγω και να υποστηρίζω την αναγνώριση, την ανάπτυξη και το κύρος του ρόλου του ΕΣΥΠΠ.
 3. Να αναλαμβάνω τα αντικείμενα εκείνα για τα οποία είμαι πιστοποιημένος ή/και να μην χρησιμοποιώ την πιστοποίησή μου σε αντικείμενο διαφορετικό́ από αυτό που ορίζει το Σχήμα Πιστοποίησης βάσει του οποίου πιστοποιήθηκα, ούτε να αναλαμβάνω εργασίες για τις οποίες δεν έχω την ικανότητα.
  Συγκεκριμένα, «να ασχολούμαι με τις δραστηριότητες προστασίας και πρόληψης των κινδύνων που υφίστανται ή δύναται να δημιουργηθούν στην εγκατάσταση, στο υποστατικό ή/και στην επιχείρησή μου» [Κ.Δ.Π. 158/2021, 7(1)α]
 4. Να είμαι ειλικρινής, αντικειμενικός, ανιδιοτελής και αξιόπιστος όταν μου ζητείται να εκφράσω επαγγελματική γνώμη ή συμβουλή για θέματα προστασίας και πρόληψης των επαγγελματικών κινδύνων.
 5. Να ενημερώνομαι για την νομοθεσία, τους κανονισμούς και τις εξελίξεις στον τομέα της επαγγελματικής ασφάλειας και επαγγελματικής υγείας και να λαμβάνω όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα για απόκτηση, διατήρηση και ανάπτυξη της επαγγελματικής μου επάρκειας.
 6. Οι φυσικές ικανότητές του δεν αποτελούν εμπόδιο στη διεξαγωγή των καθηκόντων μου.
 7. Να μην αποκρύπτω από τον εργοδότη μου πιθανά φαινόμενα σύγκρουσης συμφερόντων.
 8. Να διασφαλίζω ότι τα πρόσωπα στην εργασία εφαρμόζουν τους κανονισμούς Ασφάλειας και Υγείας του εργοδότη και της νομοθεσίας.
 9. Να μην αναλαμβάνω την εκτέλεση δραστηριοτήτων προστασίας και πρόληψης των επαγγελματικών κινδύνων για τις οποίες δεν είμαι ικανός να ανταποκριθώ µε πλήρη επάρκεια και ικανότητα. Αναγνωρίζω τους περιορισμούς των δυνατοτήτων μου και δεν αναλαμβάνω δραστηριότητες για τις οποίες δεν διαθέτω επαρκή εμπειρία και κατάλληλα προσόντα.
 10. Να ενημερώνω γραπτώς τον εργοδότη μου όταν πιστεύω ότι η επαγγελματική μου συμβουλή δεν τυγχάνει εφαρμογής από αυτόν, καθώς και για τις ενδεχόμενες δυσμενείς επιπτώσεις που μπορεί να επιφέρει η µη εφαρμογή της συμβουλής μου.
 11. Να μην αποκαλύπτει οποιαδήποτε πληροφορία είναι εμπιστευτική́, εκτός αν άλλως ορίζεται από το νόμο ή από συμφωνία με τον/τους εμπλεκόμενο/ους
 12. Να μην δέχομαι οποιασδήποτε μορφής πίεση (χρήματα, δώρα κτλ.) από οποιονδήποτε, που θα μπορούσε να επηρεάσει την επαγγελματική μου κρίση
 13. Να είναι δίκαια και επαγγελματική η υπηρεσία μου βασισμένη σε αντικειμενικά κριτήρια
 14. Να συνεργάζομαι µε τις αρμόδιες υπηρεσίες Επιθεώρησης Εργασίας.
 15. Να μην ενεργώ κατά τέτοιο τρόπο, που θα μπορούσε να επηρεάσει ή να βλάψει τη φήμη του Φορέα Πιστοποίησης Προσώπων ή τη Διαδικασία Πιστοποίησης και να συνεργάζομαι σε κάθε προσπάθεια έρευνας όταν προκύπτει παραβίαση του κώδικα δεοντολογίας
 16. Να τηρώ πλήρες και αξιόπιστο αρχείο παραπόνων ή ενστάσεων, σχετικά με την παροχή υπηρεσίας μου.
 17. Να χρησιμοποιώ το Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Επάρκειας για επαγγελματικούς σκοπούς, ως τεκμηρίωση της ικανότητάς μου, για το πεδίο εφαρμογής που αναγράφεται σε αυτό.
 18. Τα προσωπικά ή/και τα φυσικά χαρακτηριστικά, φυσικές ικανότητές μου δεν αποτελούν εμπόδιο στην διεξαγωγή των καθηκόντων μου.
 19. Σε περιπτώσεις μεταβολής κύριων στοιχείων που αφορούν στις δεξιότητες για τις οποίες πιστοποιείται η ικανότητά μου και οι οποίες έχουν επίπτωση στην αξιόπιστη υλοποίηση των επαγγελματικών μου καθηκόντων θα ενημερώνω άμεσα τον ΦΠΠ Σύννους.
 20. Να ανταποκρίνομαι θετικά σε αιτήματα του ΦΠΠ Σύννους σχετικά με την δημοσιοποίηση πληροφοριών που με αφορούν εφόσον αυτό είναι αιτιολογημένο και δεν βλάπτει τα καλώς νοούμενα συμφέροντά μου.
 21. Δεν θα ενεργώ κατά τρόπο ο οποίος να εκθέτει το κύρος του πιστοποιητικού που θα λάβω από τον ΦΠΠ Σύννους.
 22. Σε περίπτωση που μου διακοπεί η πιστοποίηση δεν θα κάνω καμία αναφορά και χρήση της πιστοποίησης.
 23. Σε περίπτωση που γίνει περιορισμός του πεδίου πιστοποίησής μου δεν θα προβάλω αναφορές σχετικά με το μέρος του πεδίου που μου έχει αφαιρεθεί.
 24. Σε περίπτωση που γίνει αναστολή στο πιστοποιητικό μου και για το διάστημα που θα ισχύει αυτή, δεν θα προβάλλω την πιστοποίησή μου.
 25. Σε περίπτωση παράβασης θα φέρω ακέραιη την ευθύνη έναντι των βλαβών που δυνατόν να προκληθούν στον ΦΠΠ Σύννους.
 26. Αποδέχομαι (χωρίς έξοδα για εμένα) τη δυνατότητα διεξαγωγής, εφόσον χρειαστεί, της εξέτασης, με την παρουσία εκπροσώπων / αξιολογητών του Εθνικού Φορέα Διαπίστευσης (Κυπριακός Οργανισμός Παρώθησης Ποιότητας (ΚΟΠΠ)).

V. 20240331