Επιλογή Σελίδας

Επόπτης Εκτέλεσης Εργασίας σε Ύψος (WH)

από | Επαγγελματική Δεοντολογία Πιστοποιημένων Προσώπων

Πιστοποιημένων εποπτών εκτέλεσης εργασίας σε ύψος (WH)

Ως Πιστοποιημένο Πρόσωπο που εποπτεύω την εκτέλεση εργασίας σε ύψος δεσμεύομαι:

 1. Να ενεργώ με επαγγελματισμό και με επαγγελματικό ήθος και να συμβάλλω στην ενίσχυση του κύρους του επαγγέλματός μου.
 2. Να επιδιώκω, να προάγω και να υποστηρίζω την αναγνώριση, την ανάπτυξη και το κύρος του ρόλου του Συντονιστή Ασφάλειας στα Κατασκευαστικά Έργα.
 3. Να αναλαμβάνω τα αντικείμενα εκείνα για τα οποία είμαι πιστοποιημένος ή/και να μην χρησιμοποιώ την πιστοποίησή μου σε αντικείμενο διαφορετικό από αυτό που ορίζει το Σχήμα Πιστοποίησης βάσει του οποίου πιστοποιήθηκα, ούτε να αναλαμβάνω εργασίες για τις οποίες δεν έχω την ικανότητα.
 4. Να είμαι ειλικρινής, αντικειμενικός, ανιδιοτελής και αξιόπιστος όταν μου ζητείται να εκφράσω επαγγελµατική γνώµη ή συµβουλή για θέµατα ασφάλειας στα κατασκευαστικά έργα.
 5. Να ενημερώνομαι για την νομοθεσία και τους κανονισμούς που αφορούν τα θέματα ασφάλειας στα κατασκευαστικά έργα και να λαµβάνω όλα τα ενδεδειγµένα µέτρα για απόκτηση, διατήρηση και ανάπτυξη της επαγγελµατικής μου επάρκειας.
 6. Να μην αποκρύπτω  από τον εργοδότη μου πιθανά φαινόμενα σύγκρουσης συμφερόντων.
 7. Να διασφαλίζω ότι τα πρόσωπα στα εργοτάξια εφαρμόζουν τους κανονισμούς Ασφάλειας και Υγείας του εργοδότη και της νομοθεσίας.
 8. Να αναγνωρίζω τους περιορισµούς των δυνατοτήτων μου και να μην αναλαµβάνω δραστηριότητες για τις οποίες δεν διαθέτω επαρκή εμπειρία και κατάλληλα προσόντα.
 9. Να ενηµερώνω γραπτώς τον Κύριο του Έργου ή/και κυρίως εργολάβο όταν πιστεύω ότι η επαγγελµατική μου συµβουλή δεν τυγχάνει εφαρµογής από αυτόν, καθώς και για τις ενδεχόµενες δυσµενείς επιπτώσεις που µπορεί να επιφέρει η µη εφαρµογή της συµβουλής μου.
 10. Να μην αποκαλύπτω οποιαδήποτε πληροφορία είναι εμπιστευτική, εκτός αν άλλως ορίζεται από το νόμο ή από συμφωνία με τον/τους εμπλεκόμενο/ους
 11. Να μην δέχομαι οποιασδήποτε μορφής πίεση (χρήματα, δώρα κτλ) από οποιονδήποτε, που θα μπορούσε να επηρεάσει την επαγγελματική μου κρίση
 12. Η υπηρεσία μου να είναι δίκαιη και επαγγελματική, βασισμένη σε αντικειμενικά κριτήρια
 13. Να συνεργάζομαι µε τις αρµόδιες υπηρεσίες Επιθεώρησης Εργασίας.
 14. Να μην ενεργώ κατά τέτοιο τρόπο, που θα μπορούσε να επηρεάσει ή να βλάψει τη φήμη του Φορέα Πιστοποίησης Προσώπων Σύννους! ή τη Διαδικασία Πιστοποίησης και να συνεργάζομαι σε κάθε προσπάθεια έρευνας όταν προκύπτει παραβίαση του κώδικα δεοντολογίας
 15. Να τηρώ πλήρες και αξιόπιστο αρχείο παραπόνων ή ενστάσεων, σχετικά με την παροχή της υπηρεσίας μου.
 16. Να χρησιμοποιώ το Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Επάρκειας  για επαγγελματικούς σκοπούς, ως τεκμηρίωση της ικανότητάς μου, για το πεδίο εφαρμογής  που αναγράφεται σε αυτό.
 17. Σε περιπτώσεις μεταβολής κύριων στοιχείων που αφορούν στις δεξιότητες για τις οποίες πιστοποιείται η ικανότητά μου και οι οποίες έχουν επίπτωση στην αξιόπιστη υλοποίηση των επαγγελματικών μου καθηκόντων θα ενημερώνω άμεσα τον ΦΠΠ Σύννους.
 18. Να ανταποκρίνομαι θετικά σε αιτήματα του ΦΠΠ Σύννους σχετικά με την δημοσιοποίηση πληροφοριών που με αφορούν εφόσον αυτό είναι αιτιολογημένο και δεν βλάπτει τα καλώς νοούμενα συμφέροντά μου.
 19. Δεν θα ενεργώ κατά τρόπο ο οποίος να εκθέτει το κύρος του πιστοποιητικού που θα λάβω από τον ΦΠΠ Σύννους.
 20. Σε περίπτωση που μου διακοπεί η πιστοποίηση δεν θα κάνω καμία αναφορά και χρήση της πιστοποίησης.
 21. Σε περίπτωση που γίνει περιορισμός του πεδίου πιστοποίησής μου δεν θα προβάλω αναφορές σχετικά με το μέρος του πεδίου που μου έχει αφαιρεθεί.
 22. Σε περίπτωση που γίνει αναστολή στο πιστοποιητικό μου και για το διάστημα που θα ισχύει αυτή, δεν θα προβάλλω την πιστοποίησή μου.
 23. Σε περίπτωση παράβασης θα φέρω ακέραιη την ευθύνη έναντι των βλαβών που δυνατόν να προκληθούν στον ΦΠΠ Σύννους.
 24. Αποδέχομαι (χωρίς έξοδα για εμένα) τη δυνατότητα διεξαγωγής, εφόσον χρειαστεί, της εξέτασης, με την παρουσία εκπροσώπων / αξιολογητών του Εθνικού Φορέα Διαπίστευσης (Κυπριακός Οργανισμός Παρώθησης Ποιότητας (ΚΟΠΠ)).

Επιπλέον, δεσμεύομαι;

 1. Να συμβουλεύω κατάλληλα και επαρκώς τον Κύριο του Έργου σχετικά με:
  • τις απαιτούμενες ενέργειες για τη συμμόρφωσή του με τις διατάξεις της νομοθεσίας για τα θέματα εκτέλεσης εργασίας σε ύψος
  • τις διατάξεις των Κανονισμών περί ελαχίστων προδιαγραφών στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια, Κ.Δ.Π. 410/2015 και
  • τις διατάξεις του Κώδικα Πρακτικής για την εκτέλεση εργασιών σε ύψος Κ.Δ.Π. 131/2012
 2. Να συντονίζω την εφαρμογή των γενικών αρχών πρόληψης κατά την εκτέλεση εργασιών σε ύψος
 3. Να επιθεωρώ την κατάσταση του εξοπλισμού που χρησιμοποιείται για την εκτέλεση εργασίας σε ύψος περιλαμβανομένων των ικριωμάτων, σχοινιών, κινητών ανυψωτικών εξεδρών και φορητών κλιμάκων ανάλογα με την περίπτωση.
 4. Να ετοιμάζω εκθέσεις επιθεώρησης στα χρονικά πλαίσια που ορίζονται κατά περίπτωση και να την παρουσιάζω στα ενδιαφερόμενα κατά περίπτωση πρόσωπα και να διασφαλίζω την συστηματική αρχειοθέτησή τους στα αρχεία ασφάλειας και φύλαξή τους για το καθορισμένο κατά περίπτωση χρονικό διάστημα.
 5. Να διασφαλίζω για την κατάλληλη εκπαίδευση των προσώπων που αναλαμβάνουν ή τους ανατίθεται εκτέλεση εργασίας σε ύψος ή/και να εξετάζω την κατάλληλη τεκμηρίωση της εκπαίδευσης και ικανότητάς τους να εκτελούν εργασία σε ύψος
 6. Να διασφαλίζω για την καταλληλότητα της υγείας των προσώπων που εκτελούν εργασία σε ύψος
 7. Να λαμβάνω τα αναγκαία μέτρα ώστε να επιτρέπεται η εκτέλεση εργασίας μόνο όταν ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείται για την εκτέλεσή της είναι ασφαλής
 8. Να τηρώ τα αναγκαία αρχεία και στοιχεία που αφορούν την εκπλήρωση των υποχρεώσεων και καθηκόντων του.

V. 20231116