Συντονιστής Ασφάλειας στα Κατασκευαστικά Έργα (ΣυνΑΥ)

από | Επαγγελματική Δεοντολογία Πιστοποιημένων Προσώπων

Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας Συντονιστής Ασφάλειας στα Κατασκευαστικά Έργα (ΣυνΑΥ)

Ως Πιστοποιημένο Πρόσωπο που προσφέρω υπηρεσίες Συντονιστή Ασφάλειας στα Κατασκευαστικά Έργα δεσμεύομαι:

 1. Να ενεργώ με επαγγελματισμό και με επαγγελματικό ήθος και να συμβάλλω στην ενίσχυση του κύρους του επαγγέλματός μου.
 2. Να επιδιώκω, να προάγω και να υποστηρίζω την αναγνώριση, την ανάπτυξη και το κύρος του ρόλου του Συντονιστή Ασφάλειας στα Κατασκευαστικά Έργα.
 3. Να αναλαμβάνω τα αντικείμενα εκείνα για τα οποία είμαι πιστοποιημένος ή/και να μην χρησιμοποιώ την πιστοποίησή μου σε αντικείμενο διαφορετικό από αυτό που ορίζει το Σχήμα Πιστοποίησης βάσει του οποίου πιστοποιήθηκα, ούτε να αναλαμβάνω εργασίες για τις οποίες δεν έχω την ικανότητα.
 4. Να είμαι ειλικρινής, αντικειμενικός, ανιδιοτελής και αξιόπιστος όταν μου ζητείται να εκφράσω επαγγελµατική γνώµη ή συµβουλή για θέµατα ασφάλειας στα κατασκευαστικά έργα.
 5. Να ενημερώνομαι για την νομοθεσία και τους κανονισμούς που αφορούν τα θέματα ασφάλειας στα κατασκευαστικά έργα και να λαµβάνω όλα τα ενδεδειγµένα µέτρα για απόκτηση, διατήρηση και ανάπτυξη της επαγγελµατικής μου επάρκειας.
 6. Οι φυσικές ικανότητές του δεν αποτελούν εμπόδιο στη διεξαγωγή των καθηκόντων μου.
 7. Να μην αποκρύπτω  από τον εργοδότη μου πιθανά φαινόμενα σύγκρουσης συμφερόντων.
 8. Να διασφαλίζω ότι τα πρόσωπα στα εργοτάξια εφαρμόζουν τους κανονισμούς Ασφάλειας και Υγείας του εργοδότη και της νομοθεσίας.
 9. Να αναγνωρίζω τους περιορισµούς των δυνατοτήτων μου και να μην αναλαµβάνω δραστηριότητες για τις οποίες δεν διαθέτω επαρκή εμπειρία και κατάλληλα προσόντα.
 10. Να ενηµερώνω γραπτώς τον Κύριο του Έργου ή/και κυρίως εργολάβο όταν πιστεύω ότι η επαγγελµατική μου συµβουλή δεν τυγχάνει εφαρµογής από αυτόν, καθώς και για τις ενδεχόµενες δυσµενείς επιπτώσεις που µπορεί να επιφέρει η µη εφαρµογή της συµβουλής μου.
 11. Να μην αποκαλύπτω οποιαδήποτε πληροφορία είναι εμπιστευτική, εκτός αν άλλως ορίζεται από το νόμο ή από συμφωνία με τον/τους εμπλεκόμενο/ους
 12. Να μην δέχομαι οποιασδήποτε μορφής πίεση (χρήματα, δώρα κτλ) από οποιονδήποτε, που θα μπορούσε να επηρεάσει την επαγγελματική μου κρίση
 13. Η υπηρεσία μου να είναι δίκαιη και επαγγελματική, βασισμένη σε αντικειμενικά κριτήρια
 14. Να συνεργάζομαι µε τις αρµόδιες υπηρεσίες Επιθεώρησης Εργασίας.
 15. Να μην ενεργώ κατά τέτοιο τρόπο, που θα μπορούσε να επηρεάσει ή να βλάψει τη φήμη του Φορέα Πιστοποίησης Προσώπων Σύννους! ή τη Διαδικασία Πιστοποίησης και να συνεργάζομαι σε κάθε προσπάθεια έρευνας όταν προκύπτει παραβίαση του κώδικα δεοντολογίας
 16. Να τηρώ πλήρες και αξιόπιστο αρχείο παραπόνων ή ενστάσεων, σχετικά με την παροχή της υπηρεσίας μου.
 17. Να χρησιμοποιώ το Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Επάρκειας  για επαγγελματικούς σκοπούς, ως τεκμηρίωση της ικανότητάς μου, για το πεδίο εφαρμογής  που αναγράφεται σε αυτό.
 18. Σε περιπτώσεις μεταβολής κύριων στοιχείων που αφορούν στις δεξιότητες για τις οποίες πιστοποιείται η ικανότητά μου και οι οποίες έχουν επίπτωση στην αξιόπιστη υλοποίηση των επαγγελματικών μου καθηκόντων θα ενημερώνω άμεσα τον ΦΠΠ Σύννους.
 19. Να ανταποκρίνομαι θετικά σε αιτήματα του ΦΠΠ Σύννους σχετικά με την δημοσιοποίηση πληροφοριών που με αφορούν εφόσον αυτό είναι αιτιολογημένο και δεν βλάπτει τα καλώς νοούμενα συμφέροντά μου.
 20. Δεν θα ενεργώ κατά τρόπο ο οποίος να εκθέτει το κύρος του πιστοποιητικού που θα λάβω από τον ΦΠΠ Σύννους.
 21. Σε περίπτωση που μου διακοπεί η πιστοποίηση δεν θα κάνω καμία αναφορά και χρήση της πιστοποίησης.
 22. Σε περίπτωση που γίνει περιορισμός του πεδίου πιστοποίησής μου δεν θα προβάλω αναφορές σχετικά με το μέρος του πεδίου που μου έχει αφαιρεθεί.
 23. Σε περίπτωση που γίνει αναστολή στο πιστοποιητικό μου και για το διάστημα που θα ισχύει αυτή, δεν θα προβάλλω την πιστοποίησή μου.
 24. Σε περίπτωση παράβασης θα φέρω ακέραιη την ευθύνη έναντι των βλαβών που δυνατόν να προκληθούν στον ΦΠΠ Σύννους.
 25. Αποδέχομαι (χωρίς έξοδα για εμένα) τη δυνατότητα διεξαγωγής, εφόσον χρειαστεί, της εξέτασης, με την παρουσία εκπροσώπων / αξιολογητών του Εθνικού Φορέα Διαπίστευσης (Κυπριακός Οργανισμός Παρώθησης Ποιότητας (ΚΟΠΠ)).

Ως Συντονιστής Μελέτης δεσμεύομαι;

25 Να συμβουλεύω κατάλληλα και επαρκώς τον Κύριο του Έργου σχετικά με:

 • τις απαιτούμενες ενέργειες για τη συμμόρφωσή του με τις διατάξεις της νομοθεσίας για τα θέματα ασφάλειας και υγείας στην εργασία
 • τις διατάξεις των Κανονισμών περί ελαχίστων προδιαγραφών στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια και
 • τις διατάξεις των περί Ελαχίστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στους Χώρους Εργασίας Κανονισμών του 2002 και 2004, στην περίπτωση που το έργο προορίζεται να χρησιμοποιηθεί ως χώρος εργασίας
 1. Να συντονίζω την εφαρμογή των γενικών αρχών πρόληψης και την ενσωμάτωση των θεμάτων ασφάλειας και υγείας στη μελέτη του έργου
 2. Να συνεργάζομαι με τον Συντονιστή Εκτέλεσης για την αναπροσαρμογή του σχεδίου ασφάλειας και υγείας και διαχείριση των κινδύνων που δημιουργούνται στις εργασίες εκτέλεσης του έργου
 3. Να συλλέγω όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες για το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας και τα θέματα ασφάλειας και υγείας και μεριμνώ για τη διάθεσή τους στους μελετητές του έργου
 4. Να καταρτίζω ή να αναθέτω την κατάρτιση του Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας
 5. Να μεριμνώ για την ενσωμάτωση στη μελέτη του έργου, στα έγγραφα προκήρυξης των προσφορών και στους όρους των συμβολαίων ανάθεσης της εκτέλεσης του έργου, σχεδίων, τεχνικών προδιαγραφών, κριτηρίων επιλογής των υλικών κατασκευής, μεθόδων εργασίας, εργολάβων και υπεργολάβων και άλλων απαιτήσεων για την αντιμετώπιση των κινδύνων που είναι προβλεπτοί στο στάδιο της μελέτης και προετοιμασίας του έργου, σύμφωνα με τις αρχές πρόληψης και με βάση τα αποτελέσματα της γραπτής εκτίμησης των κινδύνων
 6. Να καταρτίζω ή/και να αναπροσαρμόζω τον Φάκελο Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) και να συνεργάζομαι με τον Συντονιστή Εκτέλεσης, όπου αυτό απαιτείται και μεριμνά για
 7. τη συνεργασία του κύριου του έργου, των μελετητών και άλλων ανάδοχων του έργου και τη διάθεση των απαιτούμενων πληροφοριών
 8. τη διαβίβαση του ΦΑΥ στον Συντονιστή Εκτέλεσης· και
 9. την προώθηση του ΦΑΥ στον κύριο του έργου μετά την ολοκλήρωση της εκτέλεσης των εργασιών σε συνεργασία με τον Συντονιστή Εκτέλεσης.

Ως Συντονιστής Εκτέλεσης δεσμεύομαι;

32. Να συντονίζω την εφαρμογή των γενικών αρχών πρόληψης και ασφάλειας σ’ ότι αφορά:

 • την οργάνωση του εργοταξίου και των εργασιών
 • τις τεχνικές επιλογές
 • τον προγραμματισμό των διαφόρων εργασιών ή δραστηριοτήτων ή φάσεων εργασίας που διεξάγονται ταυτόχρονα ή διαδοχικά· και
 • την πρόβλεψη της διάρκειας εκτέλεσης των διαφόρων αυτών εργασιών ή φάσεων εργασίας
 1. Να συνεργάζομαι με τους μελετητές, τον συντονιστή μελέτης, τους επιβλέποντες, τους εργολάβους, τους υπεργολάβους και άλλους συντελεστές του έργου και να συμμετέχω στον προγραμματισμό και την παρακολούθηση της εκτέλεσης του έργου για την ενσωμάτωση των θεμάτων ασφάλειας και υγείας και διαχείριση των κινδύνων στο εργοτάξιο
 2. Να συντονίζω την εφαρμογή των σχετικών νομοθετικών διατάξεων μεριμνώντας ώστε οι εργολάβοι και υπεργολάβοι να εφαρμόζουν με συνέπεια τις αρχές πρόληψης και να εφαρμόζουν το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ), όπου αυτό απαιτείται και τις μεθόδους εργασίας, τα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα που καθορίζονται με βάση την εκτίμηση των κινδύνων
 3. Να αναπροσαρμόζω ή να μεριμνώ ώστε να αναπροσαρμόζεται το ΣΑΥ και ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) αφού προηγηθεί διαβούλευση με τους συντελεστές του έργου που τυχόν επηρεάζονται
 4. Να ενημερώνω σχετικά τον συντονιστή μελέτης και τους άλλους συντελεστές του έργου μετά την αναπροσαρμογή του ΣΑΥ ή/και ΦΑΥ
 5. Να οργανώνω τη συνεργασία, μεταξύ των εργολάβων και υπεργολάβων, περιλαμβανομένων και εκείνων που διαδέχονται ο ένας τον άλλον στο εργοτάξιο, και το συντονισμό των δραστηριοτήτων για την προστασία των προσώπων στην εργασία και την πρόληψη των ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών, καθώς και την αμοιβαία ενημέρωσή τους όταν περισσότεροι του ενός εργολάβοι και υπεργολάβοι μοιράζονται τον ίδιο χώρο εργασίας
 6. Να μεριμνώ για την ενημέρωση των επιβλεπόντων καθώς και όλων των εργολάβων, υπεργολάβων, και άλλων συντελεστών του έργου για το περιεχόμενο του ΣΑΥ και των μέτρων που καθορίζονται με βάση την εκτίμηση των κινδύνων και μεταξύ άλλων μεριμνώ για την πραγματοποίηση
 7. ενημερωτικής συνάντησης έναρξης του έργου με τους επιβλέποντες, τους εργολάβους και υπεργολάβους που αναλαμβάνουν δραστηριότητες σε σχέση με την εκτέλεση του έργου, αμέσως μετά την λειτουργία του εργοταξίου και
 8. τακτικών συναντήσεων για την παρακολούθηση και διασφάλιση της εφαρμογής του ΣΑΥ και των καθορισμένων μέτρων αντιμετώπισης των κινδύνων.
 1. Να μεριμνώ ώστε όλα τα πρόσωπα που εκτελούν εργασίες στο εργοτάξιο να ενημερώνονται για τα θέματα ασφάλειας και υγείας και ειδικά για τους κινδύνους που σχετίζονται με τις εργασίες του εργοταξίου και, μεταξύ άλλων να οργανώνω (i) εισαγωγικό πρόγραμμα ενημέρωσης όλων των προσώπων που εκτελούν εργασίες στο εργοτάξιο και (ii) ενημερωτικές συναντήσεις και άλλες δραστηριότητες ενημέρωσης
 2. Σε συνεργασία με τον κύριο του έργου, τον μελετητή, τον συντονιστή μελέτης και τους επιβλέποντες:
 3. Να καθορίζω τις διαδικασίες που εφαρμόζονται για το συντονισμό της διαχείρισης των θεμάτων ασφάλειας και υγείας και εφαρμογής και ελέγχου των προστατευτικών και προληπτικών μέτρων, λαμβάνοντας υπόψη το ΣΑΥ και
 4. Να μεριμνώ για την πραγματοποίηση συναντήσεων με τους επιβλέποντες, εργολάβους, υπεργολάβους, αυτοεργοδοτούμενους και άλλους εργοδότες που δραστηριοποιούνται στο εργοτάξιο, για σκοπούς συντονισμού των εργασιών και των απαιτούμενων ενεργειών και μέτρων για την αντιμετώπιση των κινδύνων, ιδιαίτερα στις ακόλουθες περιπτώσεις:
  1. πριν την έναρξη λειτουργίας του εργοταξίου,
  1. πριν την έναρξη κάθε φάσης και εργασίας εκτέλεσης του έργου,
  1. όταν απαιτείται σημαντική αλλαγή στο εργοτάξιο, και
  1. σε τακτά χρονικά διαστήματα,καθόλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, ανάλογα με τις ιδιαιτερότητές του.
 1. Να συντονίζω την εποπτεία για την ορθή εφαρμογή των εργασιακών διαδικασιών, μεταξύ άλλων, να προβαίνω σε διευθετήσεις για την πραγματοποίηση συναντήσεων με τους εργολάβους και υπεργολάβους καθώς και τους αντιπροσώπους ασφάλειας, την επιτροπή ασφάλειας ή/και αντιπρόσωπους ασφάλειας, όπου αυτό εφαρμόζεται
 2. Να λαμβάνω τα αναγκαία μέτρα ώστε να επιτρέπεται η είσοδος στο εργοτάξιο μόνο στα πρόσωπα που έχουν τη σχετική άδεια, σύμφωνα με τους κανόνες του εργοταξίου ή σχετική εξουσία
 3. Να συντάσσω κανόνες ασφαλείας για το εργοτάξιο
 4. Να τηρώτα αναγκαία αρχεία και στοιχεία που αφορούν την εκπλήρωση των υποχρεώσεων και καθηκόντων του.

V. 20240331