Επιλογή Σελίδας

Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας

Πιστοποιημένων Δειγματοληπτών Νερών Κολυμβητικών Δεξαμενών

Ως Πιστοποιημένο Πρόσωπο που προσφέρω υπηρεσίες Δειγματολήπτη νερού κολυμβητικών δεξαμενών  δεσμεύομαι:

 1. Να εκτελώ την εργασία μου με δέουσα επιμέλεια, με ειλικρίνεια και υπευθυνότητα.
 2. Να  λαμβάνω δείγματα νερού από κολυμβητικές δεξαμενές και να τα μεταφέρω στον νενομισμένο παραλήπτη ακολουθώντας τος καθορισμένες πρακτικές και επιστημονικές διαδικασίες.
 3. Να μην αναλαμβάνω εργασίες δειγματοληψίας αν δεν έχω την απαιτούμενη επάρκεια.
 4. Να εκτελώ την εργασία μου με αμεροληψία, δηλαδή να παραμένω δίκαιος και χωρίς προκατάληψη σε όλες τις συναλλαγές μου.
 5. Να μην επηρεάζομαι από πιέσεις που ενδέχεται να ασκηθούν στην κρίση μου κατά τη διενέργεια μιας δειγματοληψίας.
 6. Τα δείγματα που λαμβάνω να είναι αντιπροσωπευτικά του συνόλου του νερού της κολυμβητικής δεξαμενής και να  αντικατοπτρίζουν με την μέγιστη δυνατή ακρίβεια την αλήθεια.
 7. Να αναφέρω σημαντικά εμπόδια που ενδεχομένως συναντώνται κατά την διαδικασία της δειγματοληψίας και της μεταφοράς του δείγματος.
 8. Να αναγνωρίζω και να μην καταχράζομαι την εμπιστοσύνη  που μου δίνεται να λαμβάνω αντιπροσωπευτικά δείγματα και να τα μεταφέρω με την δέουσα επιμέλεια και να τα παραδίδω στον νενομισμένο παραλήπτη.
 9. Να διαχειρίζομαι με εμπιστευτικότητα και με την δέουσα διακριτικότητα τις πληροφορίες που αποκτώνται κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των καθηκόντων μου.
 10. Να μην χρησιμοποιώ τις πληροφορίες που περιέρχονται στην αντίληψή μου για προσωπικό όφελος ή κατά τρόπο που να βλάπτει τα νόμιμα συμφέροντα του επιθεωρούμενου.
 11. Να είμαι ανεξάρτητος από τη δραστηριότητα που επιθεωρείται, όπου αυτό είναι εφικτό και σε κάθε περίπτωση να ενεργώ με τρόπο που να είμαι  απαλλαγμένος από προκατάληψη και σύγκρουση συμφερόντων.
 12. Κατά την διενέργεια δειγματοληψίας Επιχείρησης/Οργανισμού όπου  εργάζομαι θα ενεργώ με ανεξαρτησία και με ακεραιότητα.
 13. Να είμαι αντικειμενικός και ακέραιος καθ ‘όλη τη διάρκεια της διαδικασίας δειγματοληψίας και να διασφαλίζω ότι τα ευρήματα και τα συμπεράσματα της δειγματοληψίας βασίζονται μόνο σε αντικειμενικά τεκμήρια.
 14. Τα  τεκμήρια δειγματοληψίας να είναι επαληθεύσιμα.
 15.  Να επικεντρώνομαι σε θέματα που είναι σημαντικά για την επίτευξη των στόχων του προγράμματος δειγματοληψίας συνυπολογίζοντας ωστόσο τα ολιγότερο σημαντικά.

Οι αξίες που  χαρακτηρίζουν την επαγγελματική μου φυσιογνωμία. βασίζονται στις ακόλουθες αρχές:

α) Ηθικός:  Δίκαιος, ειλικρινής, έντιμος και διακριτικός.

β) Ανοιχτόμυαλος: Πρόθυμος να εξετάσω εναλλακτικές ιδέες ή απόψεις.

γ) Διπλωματικός: Διακριτικός στις συναλλαγές με ανθρώπους.

δ) Παρατηρητικός: Παρατηρώ ενεργά το φυσικό περιβάλλον και τις δραστηριότητες.

ε) Οξυδερκής: Να γνωρίζω και είμαι σε θέση να κατανοώ καταστάσεις.

στ) Ευέλικτος: Ικανός να προσαρμόζομαι εύκολα σε διαφορετικές καταστάσεις.

ζ) Επίμονος: Nα επικεντρώνομαι και να επιμένω στην επίτευξη των στόχων.

η) Αποφασιστικός: Ικανός να καταλήγω έγκαιρα σε συμπεράσματα που βασίζονται σε λογική συλλογιστική και ανάλυση

θ) Αυτοδύναμος: Ικανός να ενεργώ και να λειτουργώ αυτόνομα και να αλληλοεπιδρώ αποτελεσματικά με άλλους.

ι) Να ενεργεί με σθένος: Ικανός να ενεργεί υπεύθυνα και ηθικά, παρόλο που αυτές οι ενέργειες μπορεί να μην είναι πάντα δημοφιλείς και μερικές φορές μπορεί να οδηγήσουν σε διαφωνία ή αντιπαράθεση.

ια) Επιδεκτικός βελτίωσης: Πρόθυμος να μαθαίνει από τις εμπειρίες και καταστάσεις και να αγωνίζομαι για καλύτερα αποτελέσματα ελέγχου.

ιβ) Πολιτισμικά ευαίσθητος: Να σέβομαι την κουλτούρα του ελεγχόμενου

ιγ) Συνεργατικός: Να έχω αποτελεσματική αλληλεπίδραση με άλλους, συμπεριλαμβανομένων των μελών της ομάδας ελέγχου και του προσωπικού του ελεγχόμενου