Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας

Πιστοποιημένων Δειγματοληπτών Νερού

Ως Πιστοποιημένο Πρόσωπο που προσφέρω υπηρεσίες Δειγματολήπτη νερού δεσμεύομαι:

 1. Να ενεργώ με επαγγελματισμό και με επαγγελματικό ήθος και να συμβάλλω στην ενίσχυση του κύρους του επαγγέλματός μου.
 2. Να εκτελώ την εργασία μου με δέουσα επιμέλεια, με ειλικρίνεια και υπευθυνότητα.
 3. Να  λαμβάνω δείγματα νερού και να τα μεταφέρω στον νενομισμένο παραλήπτη ακολουθώντας τις καθορισμένες πρακτικές και επιστημονικές διαδικασίες διασφαλίζοντας την ασφάλεια, ακεραιότητα και σταθερότητα των δειγμάτων.
 4. Να εκτελώ τις επιτόπιες δοκιμές, εάν απαιτείται, με επιστημοσύνη, επιμέλεια και αξιοπιστία.
 5. Να μην αναλαμβάνω εργασίες δειγματοληψίας αν δεν έχω την απαιτούμενη επάρκεια.
 6. Οι φυσικές ικανότητές μου δεν αποτελούν εμπόδιο στη διεξαγωγή των καθηκόντων μου.
 7. Να εκτελώ την εργασία μου με αμεροληψία, δηλαδή να παραμένω δίκαιος και χωρίς προκατάληψη σε όλες τις συναλλαγές μου.
 8. Να μην επηρεάζομαι από πιέσεις που ενδέχεται να ασκηθούν στην κρίση μου κατά τη διενέργεια μιας δειγματοληψίας.
 9. Τα δείγματα που λαμβάνω να είναι αντιπροσωπευτικά του συνόλου του νερού και να  αντικατοπτρίζουν με τη μέγιστη δυνατή ακρίβεια την αλήθεια.
 10. Να αναφέρω σημαντικά προβλήματα και αστοχίες που ενδεχομένως συναντώνται κατά την διαδικασία της δειγματοληψίας και της μεταφοράς του δείγματος.
 11. Να αναγνωρίζω και να μην καταχράζομαι την εμπιστοσύνη  που μου δίνεται να λαμβάνω αντιπροσωπευτικά δείγματα και να τα μεταφέρω με τη δέουσα επιμέλεια και να τα παραδίδω στον νενομισμένο παραλήπτη.
 12. Να διαχειρίζομαι με εμπιστευτικότητα και με την δέουσα διακριτικότητα τις πληροφορίες που αποκτώνται κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των καθηκόντων μου.
 13. Να μην χρησιμοποιώ τις πληροφορίες που περιέρχονται στην αντίληψή μου για προσωπικό όφελος ή κατά τρόπο που να βλάπτει τα νόμιμα συμφέροντα του πελάτη και του εργαστηρίου
 14. Κατά τη διενέργεια δειγματοληψίας Επιχείρησης/Οργανισμού όπου  εργάζομαι θα ενεργώ με ανεξαρτησία (αμεροληψία) και με ακεραιότητα.
 15. Να είμαι αντικειμενικός και ακέραιος καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας δειγματοληψίας και να διασφαλίζω ότι τα ευρήματα και τα συμπεράσματα των επιτόπιων δοκιμών δειγματοληψίας βασίζονται μόνο σε αντικειμενικά τεκμήρια.
 16. Τα  τεκμήρια δειγματοληψίας να είναι επαληθεύσιμα.
 17.  Να επικεντρώνομαι σε θέματα που είναι σημαντικά για την επίτευξη των στόχων του προγράμματος δειγματοληψίας συνυπολογίζοντας ωστόσο τα ολιγότερο σημαντικά.
 18. Να τηρώ πλήρες και αξιόπιστο αρχείο παράπονων ή ενστάσεων, σχετικά με την παροχή υπηρεσίας μου και να. είμαι συνεργάσιμος κατά τη διάρκεια διερεύνησης παραπόνων που με αφορούν.
 19. Να χρησιμοποιώ το Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Επάρκειας  για επαγγελματικούς σκοπούς, ως τεκμηρίωση της ικανότητάς μου, για το πεδίο εφαρμογής  που αναγράφεται σε αυτό.
 20. Σε περιπτώσεις μεταβολής κύριων στοιχείων που αφορούν στις δεξιότητες για τις οποίες πιστοποιείται η ικανότητά μου και οι οποίες έχουν επίπτωση στην αξιόπιστη υλοποίηση των επαγγελματικών μου καθηκόντων θα ενημερώνω άμεσα τον ΦΠΠ Σύννους.
 21. Να ανταποκρίνομαι θετικά σε αιτήματα του ΦΠΠ Σύννους σχετικά με την δημοσιοποίηση πληροφοριών που με αφορούν εφόσον αυτό είναι αιτιολογημένο και δεν βλάπτει τα καλώς νοούμενα συμφέροντά μου.
 22. Δεν θα ενεργώ κατά τρόπο ο οποίος να εκθέτει το κύρος του πιστοποιητικού που θα λάβω από τον ΦΠΠ Σύννους.
 23. Σε περίπτωση που μου διακοπεί η πιστοποίηση δεν θα κάνω καμία αναφορά και χρήση της πιστοποίησης.
 24. Σε περίπτωση που γίνει περιορισμός του πεδίου πιστοποίησής μου δεν θα προβάλω αναφορές σχετικά με το μέρος του πεδίου που μου έχει αφαιρεθεί.
 25. Σε περίπτωση που γίνει αναστολή στο πιστοποιητικό μου και για το διάστημα που θα ισχύει αυτή, δεν θα προβάλλω την πιστοποίησή μου.
 26. Σε περίπτωση παράβασης θα φέρω ακέραιη την ευθύνη έναντι των βλαβών που δυνατόν να προκληθούν στον ΦΠΠ Σύννους.
 27. Αποδέχομαι (χωρίς έξοδα για εμένα) τη δυνατότητα διεξαγωγής, εφόσον χρειαστεί, της εξέτασης, με την παρουσία εκπροσώπων / αξιολογητών του Εθνικού Φορέα Διαπίστευσης (Κυπριακός Οργανισμός Παρώθησης Ποιότητας (ΚΟΠΠ)).
 28. Οι αξίες που  χαρακτηρίζουν την επαγγελματική μου φυσιογνωμία βασίζονται στις ακόλουθες αρχές:

α) Ηθικός:  Δίκαιος, ειλικρινής, έντιμος και διακριτικός.

β) Ανοιχτόμυαλος: Πρόθυμος να εξετάσω εναλλακτικές ιδέες ή απόψεις.

γ) Διπλωματικός: Διακριτικός στις συναλλαγές με ανθρώπους.

δ) Παρατηρητικός: Παρατηρώ ενεργά το φυσικό περιβάλλον και τις δραστηριότητες.

ε) Οξυδερκής: Να γνωρίζω και είμαι σε θέση να κατανοώ καταστάσεις.

στ) Ευέλικτος: Ικανός να προσαρμόζομαι εύκολα σε διαφορετικές καταστάσεις.

ζ) Επίμονος: Να επικεντρώνομαι και να επιμένω στην επίτευξη των στόχων.

η) Αποφασιστικός: Ικανός να καταλήγω έγκαιρα σε συμπεράσματα που βασίζονται σε λογική συλλογιστική και ανάλυση

θ) Αυτοδύναμος: Ικανός να ενεργώ και να λειτουργώ αυτόνομα και να αλληλεπιδρώ αποτελεσματικά με άλλους.

ι) Να ενεργώ με σθένος: Ικανός να ενεργώ υπεύθυνα και ηθικά, παρόλο που αυτές οι ενέργειες μπορεί να μην είναι πάντα δημοφιλείς και μερικές φορές μπορεί να οδηγήσουν σε διαφωνία ή αντιπαράθεση.

ια) Επιδεκτικός βελτίωσης: Πρόθυμος να μαθαίνω από τις εμπειρίες και καταστάσεις και να αγωνίζομαι για καλύτερα αποτελέσματα ελέγχου.

ιβ) Πολιτισμικά ευαίσθητος: Να σέβομαι την κουλτούρα του ελεγχόμενου

ιγ) Συνεργατικός: Να έχω αποτελεσματική αλληλεπίδραση με άλλους, συμπεριλαμβανομένων των μελών της ομάδας ελέγχου και του προσωπικού του ελεγχόμενου.

V. 20240331