Επιλογή Σελίδας

ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ

από | Κανονισμοί Πιστοποίησης

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΟΣ

ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ

Κανονισμοί Εξετάσεων

Το Επαγγελματικό Προσόν «Δειγματολήπτης νερού κολυμβητικών δεξαμενών» παρέχεται κατόπιν αξιολόγησης της ικανότητας των υποψηφίων ως προς τις γνώσεις τους και ως προς τις δεξιότητές τους στα θέματα της δειγματοληψίας νερού.

Η αξιολόγηση των γνώσεων γίνεται με  γραπτό εξεταστικό δοκίμιο και η αξιολόγηση των δεξιοτήτων γίνεται με πρακτική εξέταση διενέργειας δειγματοληψίας νερού κολυμβητικής δεξαμενής

Η διάρκεια της εξέτασης του εξεταστικού δοκιμίου είναι 90 λεπτά.

Ο τύπος ερωτήσεων του εξεταστικού δοκιμίου είναι τύπου ορθού – λάθους, πολλαπλής επιλογής, πολλαπλών επιλογών, ερωτήσεις κλειστού και ερωτήσεις ανοικτού τύπου.

Θα πρέπει να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις.

Η εξέταση μπορεί να είναι κατά πρόσωπο ή ηλεκτρονικά εξ αποστάσεως.

Κατά τη διάρκεια της  εξέτασης δεν θα μπορείτε να έχετε βοηθήματα.

Οι επιτηρητές θα ελέγχουν για την ομαλή διεξαγωγή της εξέτασης και θα επιτηρούν την αίθουσα.

Σε περίπτωση που παρατηρηθεί οποιαδήποτε απόσπαση της συγκέντρωσής σας από το δοκίμιο (π.χ. να ομιλείτε με άλλα άτομα, να χρησιμοποιείτε βοηθήματα), ο επιτηρητής έχει το δικαίωμα να προβεί σε παρατήρηση και αν δεν συμμορφωθείτε μπορεί να προβεί και σε άλλα μέτρα έως και μηδενισμό του γραπτού σας.

Κατά την ηλεκτρονική εξ αποστάσεως εξέτασης, η αξιολόγηση γίνεται μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας Moodle.

Ταυτόχρονα με την σύνδεσή σας στην πλατφόρμα moodle θα είστε συνδεδεμένοι και με την πλατφόρμα ZOOM. Κατά την σύνδεσή σας στην πλατφόρμα zoom θα έχετε τις κάμερες και τα μικρόφωνά σας ανοικτά.

Δεν θα μπορείτε να έχετε βοηθήματα δίπλα σας ούτε να αποσπάται η προσοχή σας κατά την διάρκεια της εξέτασης.

Οι επιτηρητές θα έχουν πρόσβαση στην οθόνη σας.

Δεν επιτρέπεται η περιήγησή  σας σε άλλα προγράμματα  του ηλεκτρονικού σας υπολογιστή

Εξεταστέα ύλη

Η εξεταστέα ύλη περιλαμβάνεται στα ακόλουθα Νομοθετήματα, Κανονισμούς και Πρότυπα: Οι Περί Δημόσιων κολυμβητικών δεξαμενών κανονισμοί του 1996

Οι Περί Δημόσιων κολυμβητικών δεξαμενών κανονισμοί του 2013 (προσχέδιο)

Οι περί κολυμβητικών δεξαμενών κανονισμοί του 2022

CYSENΙSO 5667-1:2007 Water Quality-Part 1: Guidance on the design of sampling programs and sampling techniques (ειδικά για νερά κολυμβητικών δεξαμενών)

CYSENISO 5667-14:2016

CYS EN ISO 19458:2006

ISO 19011_2018

Στο πλαίσιο της πρακτικής εξέτασης δεξιοτήτων δειγματοληψίας η διενέργεια δειγματοληψίας από τους αξιολογούμενους γίνεται σε νερό κολυμβητικής δεξαμενής σε πραγματική εγκατάσταση υπό την επίβλεψη αξιολογητή.

Κατά την πρακτική άσκηση αξιολογούνται τα ακόλουθα:

Απολύμανση πριν την έναρξη της διαδικασίας δειγματοληψίας.

Χειρισμός του φιαλιδίου δειγματοληψίας πριν την χρήση του.

Τεχνική βύθισης του φιαλιδίου δειγματοληψίας στην κολυμβητική δεξαμενή.

Τεχνική συλλογής του δείγματος.

Τεχνική φύλαξης και διατήρησης του δείγματος.

Προετοιμασία δείγματος νερού για διενέργεια μετρήσεων.

Αναγνώριση οργάνων μέτρησης χημικών παραμέτρων νερού

Τεχνικές μέτρησης χημικών παραμέτρων ποιότητας νερού κολυμβητικής δεξαμενής (pH, Ελεύθερο χλώριο, Ολικό χλώριο, Δεσμευμένο χλώριο, αλκαλικότητα, κυανουρικά)

Τα γνωστικά αντικείμενα στα οποία οι υποψήφιοι καλούνται να αποδείξουν επαρκή γνώση αναφέρονται στα ακόλουθα:

Σε επίπεδο γνώσεων:

Να αναγνωρίζουν τις απαιτήσεις της νομοθεσίας και των Κανονισμών για τις Δημόσιες Κολυμβητικές Δεξαμενές

Να αναγνωρίζουν τις διάφορες τεχνικές δειγματοληψίας

Να επιλέγουν τον κατάλληλο εξοπλισμό δειγματοληψίας

Να ορίζουν τις χρονικές περιόδους δειγματοληψίας

Να ερμηνεύουν το περιεχόμενο των διεθνών προτύπων δειγματοληψίας

Να αναγνωρίζουν τα χαρακτηριστικά και τις συνθήκες που επηρεάζουν την δειγματοληψία

Να απαριθμούν τις βιολογικές παραμέτρους του νερού κολυμβητικών δεξαμενών.

Να αναγνωρίζουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες αναπτύσσονται οι μικροοργανισμοί στο νερό των κολυμβητικών δεξαμενών

Να απαριθμούν τις χημικές παραμέτρους ποιότητας του νερού κολυμβητικών δεξαμενών.

Να εξηγούν την έννοια των διαφόρων παραμέτρων ποιότητας του νερού (χημικών και μικροβιολογικών)

Τα αναφέρουν τα ανώτατα όρια των βασικών παραμέτρων ποιότητας του νερού (χημικών και μικροβιολογικών).

Οι ικανότητες που καλούνται να επιδείξουν οι αξιολογούμενοι σε επίπεδο δεξιοτήτων είναι οι ακόλουθες:

Να σχεδιάζουν προγράμματα δειγματοληψίας

Να συγκρίνουν τα αποτελέσματα των αναλύσεων με τα δεδομένα της δειγματοληψίας

Να διενεργούν δειγματοληψίες στην βάση καθορισμένου πρωτοκόλλου

Να φυλάσσουν και να μεταφέρουν τα δείγματα προς μικροβιολογική ανάλυση με βάση του κανόνες μεταφοράς τέτοιων δειγμάτων

Να ερμηνεύουν την συνέργεια των χημικών παραμέτρων  ως προς την ανάπτυξη και πολλαπλασιασμό των μικροβιολογικών παραμέτρων.

Να διακρίνουν τις χημικές από τις μικροβιολογικές παραμέτρους ποιότητας του νερού.

Να επιλέγουν το κατάλληλο δοχείο για την λήψη νερού που προορίζεται για χημικές ή για βιολογικές μικροβιολογικές παραμέτρους.

Να εξηγούν τον λόγο της επιλογής του δοχείου για συλλογή δείγματος που προορίζεται για χημικές ή για μικροβιολογικές παραμέτρους.

Να εκτελούν μετρήσεις των χημικών παραμέτρων επιλέγοντας με φωτόμετρο ήκαι με άλλα όργανα μέτρησης.

Σε επίπεδο στάσεων:

Να διασφαλίζουν την συνεχή ποιότητα και υγιεινή του νερού των κολυμβητικών δεξαμενών

Να προβλέπουν την επιδείνωση της ποιότητας του νερού των κολυμβητικών δεξαμενών και να ενεργούν προληπτικά στην αποτροπή τέτοιας επιδείνωσης

Η βαθμολογία του εξεταστικού δοκιμίου, είναι 50% και της πρακτικής άσκησης 50%

Επιτυχής αξιολόγηση θεωρείται το 70% της συνολικής βαθμολογίας.

Η έκθεση ελέγχου παραδίδεται από τους αξιολογητές στον Φορέα Πιστοποίησης όχι αργότερα από δύο εβδομάδες μετά την δειγματοληψία. Η έκθεση συνοδεύεται από τα τεκμήρια που συλλέγονται κατά τον έλεγχο.

Η πιστοποίηση παρέχεται στα πρόσωπα που έχουν επιτύχει στην αξιολόγηση της επάρκειας γνώσεων και δεξιοτήτων και τα οποία απέδειξαν ότι διαθέτουν την δέουσα επαγγελματική φυσιογνωμία και δεσμεύονται να εφαρμόσουν τον κώδικα επαγγελματικής συμπεριφοράς τον οποίο έχουν αποδεχθεί και δεόντως προσυπογράψει.