ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΗΣ ΝΕΡΟΥ

από | Κανονισμοί Πιστοποίησης

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΟΣ

ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΗΣ ΝΕΡΟΥ

Κανονισμοί Εξετάσεων ΔΓΜΝ

 1. Το Επαγγελματικό Προσόν «Δειγματολήπτης νερού» (ΔΓΜΝ) παρέχει στα πρόσωπα που το αποκτούν την δυνατότητα να λαμβάνουν δείγματα νερού από συγκεκριμένα σημεία για να χρησιμοποιηθούν για σκοπούς χημικών ή μικροβιολογικών αναλύσεων σε διαπιστευμένα εργαστήρια δοκιμών.
 2. Το Επαγγελματικό Προσόν «Δειγματολήπτης νερού» παρέχεται κατόπιν αξιολόγησης της ικανότητας των υποψηφίων ως προς τις γνώσεις τους και ως προς τις δεξιότητές τους στα θέματα της δειγματοληψίας νερού.
 3. Η αξιολόγηση των γνώσεων γίνεται με γραπτό εξεταστικό δοκίμιο και η αξιολόγηση των δεξιοτήτων γίνεται με πρακτική εξέταση διενέργειας δειγματοληψίας νερού από σημεία τα οποία ορίζονται στο πεδίο της πιστοποίησής του.
 4. Το εξεταστικό δοκίμιο περιλαμβάνει ερωτήσεις τύπου ορθού – λάθους, πολλαπλής επιλογής, πολλαπλών επιλογών, ερωτήσεις κλειστού και ερωτήσεις ανοικτού τύπου. Η εξέταση μπορεί να είναι Κατά Πρόσωπο ή Σύγχρονη Ηλεκτρονική εξ αποστάσεως. Η διάρκεια της εξέτασης του Γραπτού Εξεταστικού Δοκιμίου είναι 90 λεπτά.
 5. Κατά την διάρκεια της εξέτασης δεν επιτρέπεται η χρήση βοηθημάτων. Οι επιτηρητές θα ελέγχουν για την ομαλή διεξαγωγή της εξέτασης και θα επιτηρούν την αίθουσα. Σε περίπτωση που παρατηρηθεί οποιαδήποτε απόσπαση της συγκέντρωσης του υποψηφίου από το δοκίμιο (π.χ. να ομιλεί με άλλα άτομα, να χρησιμοποιεί βοηθήματα), ο επιτηρητής έχει το δικαίωμα να προβεί σε παρατήρηση και αν ο υποψήφιος δεν συμμορφωθεί μπορεί να προβεί και σε άλλα μέτρα έως και σε μηδενισμό του γραπτού του.
 6. Η πιστοποίηση παρέχεται στα πρόσωπα που έχουν επιτύχει στην αξιολόγηση της επάρκειας γνώσεων και δεξιοτήτων και τα οποία απέδειξαν ότι διαθέτουν την δέουσα επαγγελματική φυσιογνωμία και δεσμεύονται να εφαρμόσουν τον κώδικα επαγγελματικής συμπεριφοράς τον οποίο έχουν αποδεχθεί και δεόντως προσυπογράψει.
  Εξεταστέα ύλη
 7. Η εξεταστέα ύλη περιλαμβάνεται στα ακόλουθα Νομοθετήματα, Κανονισμούς και Πρότυπα: Οι Περί Δημόσιων κολυμβητικών δεξαμενών κανονισμοί του 1996
  Οι Περί Δημόσιων κολυμβητικών δεξαμενών κανονισμοί του 2013 (προσχέδιο)
  Οι περί κολυμβητικών δεξαμενών κανονισμοί του 2022
  CYSENΙSO 5667-1:2007 Water Quality-Part 1: Guidance on the design of sampling programs and sampling techniques (ειδικά για νερά κολυμβητικών δεξαμενών)
  CYSENISO 5667-14:2016
  CYS EN ISO 19458:2006
  ISO 19011_2018
 8. Στο πλαίσιο της πρακτικής εξέτασης δεξιοτήτων δειγματοληψίας η διενέργεια δειγματοληψίας από τους αξιολογούμενους γίνεται σε νερό κολυμβητικής δεξαμενής σε πραγματική εγκατάσταση υπό την επίβλεψη αξιολογητή.
  Κατά την πρακτική άσκηση αξιολογούνται τα ακόλουθα:
 9. Απολύμανση πριν την έναρξη της διαδικασίας δειγματοληψίας.
  Χειρισμός του φιαλιδίου δειγματοληψίας πριν την χρήση του.
  Τεχνική βύθισης του φιαλιδίου δειγματοληψίας στην κολυμβητική δεξαμενή.
  Τεχνική συλλογής του δείγματος.
  Τεχνική φύλαξης και διατήρησης του δείγματος.
  Προετοιμασία δείγματος νερού για διενέργεια μετρήσεων.
  Αναγνώριση οργάνων μέτρησης χημικών παραμέτρων νερού
  Τεχνικές μέτρησης χημικών παραμέτρων ποιότητας νερού κολυμβητικής δεξαμενής (pH, Ελεύθερο χλώριο, Ολικό χλώριο, Δεσμευμένο χλώριο, αλκαλικότητα, κυανουρικά)
 10. Τα γνωστικά αντικείμενα στα οποία οι υποψήφιοι καλούνται να αποδείξουν επαρκή γνώση αναφέρονται στα ακόλουθα:
  Να αναγνωρίζουν τις απαιτήσεις της νομοθεσίας και των Κανονισμών για τις Δημόσιες Κολυμβητικές Δεξαμενές
  Να αναγνωρίζουν τις διάφορες τεχνικές δειγματοληψίας
  Να επιλέγουν τον κατάλληλο εξοπλισμό δειγματοληψίας
  Να ορίζουν τις χρονικές περιόδους δειγματοληψίας
  Να ερμηνεύουν το περιεχόμενο των διεθνών προτύπων δειγματοληψίας
  Να αναγνωρίζουν τα χαρακτηριστικά και τις συνθήκες που επηρεάζουν την δειγματοληψία
  Να απαριθμούν τις βιολογικές παραμέτρους του νερού κολυμβητικών δεξαμενών.
  Να αναγνωρίζουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες αναπτύσσονται οι μικροοργανισμοί στο νερό των κολυμβητικών δεξαμενών
  Να απαριθμούν τις χημικές παραμέτρους ποιότητας του νερού κολυμβητικών δεξαμενών.
  Να εξηγούν την έννοια των διαφόρων παραμέτρων ποιότητας του νερού (χημικών και μικροβιολογικών)
  Τα αναφέρουν τα ανώτατα όρια των βασικών παραμέτρων ποιότητας του νερού (χημικών και μικροβιολογικών).
 11. Οι ικανότητες που καλούνται να επιδείξουν οι αξιολογούμενοι σε επίπεδο δεξιοτήτων είναι οι ακόλουθες:
  Να σχεδιάζουν προγράμματα δειγματοληψίας
  Να συγκρίνουν τα αποτελέσματα των αναλύσεων με τα δεδομένα της δειγματοληψίας
  Να διενεργούν δειγματοληψίες στην βάση καθορισμένου πρωτοκόλλου
  Να φυλάσσουν και να μεταφέρουν τα δείγματα προς μικροβιολογική ανάλυση με βάση του κανόνες μεταφοράς τέτοιων δειγμάτων
  Να ερμηνεύουν την συνέργεια των χημικών παραμέτρων ως προς την ανάπτυξη και πολλαπλασιασμό των μικροβιολογικών παραμέτρων.
  Να διακρίνουν τις χημικές από τις μικροβιολογικές παραμέτρους ποιότητας του νερού.
  Να επιλέγουν το κατάλληλο δοχείο για την λήψη νερού που προορίζεται για χημικές ή για βιολογικές μικροβιολογικές παραμέτρους.
  Να εξηγούν τον λόγο της επιλογής του δοχείου για συλλογή δείγματος που προορίζεται για χημικές ή για μικροβιολογικές παραμέτρους.
  Να εκτελούν μετρήσεις των χημικών παραμέτρων επιλέγοντας με φωτόμετρο ήκαι με άλλα όργανα μέτρησης.
 12. Τα πιστοποιημένα πρόσωπα με το προσόν του δειγματολήπτη νερού πρέπει να επιδεικνύουν επαγγελματική συμπεριφορά τέτοια ώστε
  Να διασφαλίζουν την συνεχή ποιότητα και υγιεινή του νερού
  Να προβλέπουν την επιδείνωση της ποιότητας του νερού και να ενεργούν προληπτικά στην αποτροπή τέτοιας επιδείνωσης.

V.20240331