Δήλωση Αμεροληψίας της Σύννους

ΔΗΛΩΣΗ ΑΜΕΡΟΛΗΨΙΑΣ

1.1 Ο Φορέας Πιστοποίησης Προσώπων «η Σύννους!» [ΦΠΠ Σύννους!] ασκεί την δραστηριότητα πιστοποίησης προσώπων κατά το πρότυπο ISO/IEC 17024:2012

1.2   Ο ΦΠΠ Σύννους! προσφέρει τις υπηρεσίες του σε ενδιαφερόμενα πρόσωπα για την Πιστοποίηση της Επαγγελματικής Επάρκειας και της Τεχνικής Ικανότητάς τους. Η λειτουργία αυτή εξασφαλίζεται με βάση τις αρχές του διεθνούς προτύπου ISO/IEC 17024:2012 και τα νομοθετικά και κανονιστικά έγγραφα και τα υπάρχοντα σχήματα πιστοποίησης καθώς και τις αντίστοιχες κατευθυντήριες Οδηγίες της ΕΑ (European Accreditation), της IAF (International Accreditation Forum) και του ΚΟΠΠ (Κυπριακός Οργανισμός Προώθησης Ποιότητας).

1.3   Στους Ειδικούς Κανονισμούς Πιστοποίησης Προσώπων  κάθε Σχήματος παρουσιάζονται οι γενικές πληροφορίες για την διαδικασία πιστοποίησης κατά κατηγορία και κριτήρια.

1.4 Ο ΦΠΠ Σύννους! δεν διατηρεί κανενός είδους σχέση (εμπορική ή/και οικονομική) με άλλες εταιρίες/οργανισμούς, οι οποίες θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο την αμεροληψία των αποφάσεων του, ούτε εμπλέκεται σε άλλες δραστηριότητες που θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο την δεδομένη αμεροληψία του.

1.5   Η ανεξαρτησία και αμεροληψία των υπηρεσιών πιστοποίησης που προσφέρονται αποτελεί δέσμευση της Διοίκησης του Φορέα. Η Διοίκηση δεσμεύεται για αντικειμενική διαχείριση σε περίπτωση σύγκρουσης συμφερόντων και εξασφαλίζει την πλήρη αντικειμενικότητα στην πιστοποίηση προσώπων.

1.6  Ο ΦΠΠ Σύννους! διασφαλίζει την απαιτούμενη ανεξαρτησία και αμεροληψία κατά την παροχή των υπηρεσιών της πιστοποίησης  προσώπων. Απαιτεί την έγγραφη δήλωση αμεροληψίας και εφαρμογή του Κώδικα Δεοντολογίας από όλο το προσωπικό του Φορέα, συμπεριλαμβανομένων και των εξωτερικών συνεργατών. 

1.7  Η παροχή πιστοποίησης προσώπων γίνεται, χωρίς κανένα περιορισμό, σε όλους τους υποψηφίους που ικανοποιούν τις απαιτήσεις των κριτηρίων πιστοποίησης.

 1.8   Η απόφαση για την Πιστοποίηση λαμβάνεται από τον Διευθυντή του ΦΠΠ Σύννους!, μετά την εισήγηση των υπευθύνων εξεταστών-αξιολογητών.

Για την Διοίκηση του ΦΠΠ Σύννους!

Ευσέβιος Χατζηκώστας

V20231227