ΣΥΝΝΟΥΣ - Φορέας Πιστοποίησης Προσώπων - ΝΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΤΕ scaled

Γιατί να πιστοποιηθείτε;

Για να έχετε ευελιξία στην απασχόλησή σας και εξασφάλιση της επαγγελματικής σας επιτυχίας ανεξάρτητα από τον επαγγελματικό χώρο και καθ’ όλο τον χρόνο της επαγγελματικής σας σταδιοδρομίας.

Αναλυτικά,

Το περιβάλλον εργασίας έχει ήδη μπει σε νέα τροχιά. Η εργασία άρχισε ήδη να προσφέρεται με συμβατικούς όρους που μέχρι πρόσφατα φαίνονταν ανέφικτοι. Εργοδότες οι οποίοι δεν μπορούν αν ελίσσονται στις ραγδαίες αλλαγές που επιφέρει η παγκοσμιότητα και η παγκόσμια τάξη πραγμάτων αφανίζονται. Οι εργαζόμενοι με την σειρά τους καλούνται να τεκμηριώνουν την ικανότητά τους να προσαρμόζονται με τις ολοένα και πιο έντονα μεταβαλλόμενες συνθήκες. Σήμερα, το ζητούμενο για τον εργαζόμενο δεν είναι να διασφαλίσεις την απασχόλησή του, αλλά την απασχολησιμότητά του, δηλαδή την ικανότητά του να δηλώνει παρών σε κάθε πρόσκληση και σε κάθε νέα πρόκληση για απασχόληση. Απασχόληση κάθε μορφής, κατά πρόσωπο, εξ αποστάσεως, εντός του κράτους του ή εκτός αυτού, οπουδήποτε επί γης.

Η δια βίου μάθηση και η επαγγελματική κατάρτιση εφοδιάζουν τον επαγγελματία με τις αναγκαίες γνώσεις και αν αναγκαίες δεξιότητας. Ωστόσο, το διαβατήριο για την διασφάλιση της απασχολησιμότητας είναι η πιστοποίησης της κατάρτισης και η πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων.

Η Ευρώπη ανέπτυξε το Πλαίσιο Επαγγελματικών Προσόντων (EQF, European Qualification Framework) η Κύπρος υιοθέτησε το Σύστημα Επαγγελματικών Προσόντων με το κυπριακό πλαίσιο προσόντων CyQF).

Η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού ως ο ανάδοχος του συστήματος EQF ανέπτυξε 72 πρότυπα ευρωπαϊκών προσόντων και σύντομα ο αριθμός αυξάνεται σε πέραν των 170 προτύπων με σκοπό την «αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού των επιχειρήσεων και κατά συνέπεια την αύξηση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητάς τους».

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας ορίζει τις απαιτήσεις για την έγκριση συμβούλων ασφάλειας και υγείας για την παροχή αφενός Εξωτερικών και αφετέρου Εσωτερικών Υπηρεσιών Προστασίας και Πρόληψης Επαγγελματικών Κινδύνων (ΕΞΥΠΠ και ΕΣΥΠΠ), Συντονιστών Ασφάλειας στα Κατασκευαστικά Έργα στο στάδιο της μελέτης και στο στάδιο της εκτέλεσης έργων (ΣυνΑΥΜ και ΣυνΑΥΕ). Περαιτέρω, ο Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, αναφέρεται στην πιστοποίησης των Υπευθύνων Προστασίας Δεδομένων, των Υπευθύνων Επεξεργασίας ή των Εκτελούντων την Επεξεργασία και για Φορείς Πιστοποίησης.

Η Σύννους είναι οργανισμός μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και λειτουργεί ως Φορέας Πιστοποίησης Προσώπων. Σκοπός της Σύννους είναι η αξιολόγηση των επαγγελματικών προσόντων και η πιστοποίηση των προσόντων που ικανοποιούν τα κριτήρια που ορίζονται στα αντίστοιχα Σχήματα Πιστοποίησης.

Η λειτουργία της Σύννους βασίζεται στις απαιτήσεις που ορίζει το διεθνές πρότυπο για την διαπίστευση φορέων πιστοποίησης προσώπων ISO17024.