Γενικός Κανονισμός Πιστοποίησης Προσώπων

από | Κανονισμοί Πιστοποίησης

1. Γενικά

 • Ο παρών Γενικός Κανονισμός Πιστοποίησης Προσώπων απευθύνεται στους υποψήφιους προς πιστοποίηση επαγγελματίες και σε κάθε ενδιαφερόμενο.
 • Ο παρών Γενικός Κανονισμός είναι δημόσια διαθέσιμος.
 • Η ΣΥΝΝΟΥΣ! είναι Φορέας Πιστοποίησης Προσώπων. Το σύστημα διαχείρισης ποιότητας της ΣΥΝΝΟΥΣ! ακολουθεί τις απαιτήσεις του προτύπου ISO/IEC 17024 και των αντίστοιχων Κατευθυντήριων Οδηγιών του Κυπριακού Οργανισμού Προώθησης Ποιότητας ΚΟΠΠ.
 • Η ΣΥΝΝΟΥΣ! στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της για Πιστοποίηση Προσώπων προσφέρει, μέσω της Διεύθυνσης Πιστοποίησης Προσώπων σε ενδιαφερόμενα πρόσωπα, τις υπηρεσίες της με σκοπό την πιστοποίηση των γνώσεών τους σε συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα και της επαγγελματικής τους επάρκειας σε συγκεκριμένες δεξιότητες.
 • Τα φυσικά πρόσωπα μπορούν μέσω της πιστοποίησής τους να επιβεβαιώσουν την γνώση και την επαγγελματική τους επάρκεια σύμφωνα με συγκεκριμένα κριτήρια, που καθορίζονται σε σχετικά νομοθετικά / κανονιστικά έγγραφα, πρότυπα ή Σχήματα Πιστοποίησης.
 • Ο παρών Γενικός Κανονισμός Πιστοποίησης Προσώπων παρέχει γενικές πληροφορίες και οριοθετεί το σύστημα πιστοποίησης για κάθε Σχήμα Πιστοποίησης Προσώπων. Το Σχήμα Πιστοποίησης Προσώπων για συγκεκριμένη κατηγορία επαγγέλματος ή ειδικότητας περιγράφεται στον αντίστοιχο Ειδικό Κανονισμό Πιστοποίησης και συμπληρώνεται από τον παρόντα Κανονισμό κατά περίπτωση.

2. Εξασφάλιση ανεξαρτησίας και αμεροληψίας

 • Η ΣΥΝΝΟΥΣ! ως ορίζεται στο καταστατικό της έγγραφο, δεν διατηρεί κανενός είδους σχέση (εμπορική ή/και οικονομική), με άλλες Εταιρείες / Οργανισμούς, η οποία είναι δυνατό να θέσει σε κίνδυνο την αμεροληψία των αποφάσεών της και δεν εμπλέκεται σε δραστηριότητες που είναι δυνατόν να θέσουν σε κίνδυνο την αμεροληψία της.
 • Η ανεξαρτησία και αμεροληψία των υπηρεσιών πιστοποίησης που προσφέρει η ΣΥΝΝΟΥΣ! αποτελεί βασική προτεραιότητα και δέσμευση της Ανώτατης Διοίκησης, η οποία δεσμεύεται για τη διαχείριση ενδεχόμενης σύγκρουσης συμφερόντων και διασφαλίζει την αντικειμενικότητα των δραστηριοτήτων που αφορούν στην πιστοποίηση προσώπων.
 • Η παροχή των υπηρεσιών πιστοποίησης προσώπων γίνεται χωρίς κανένα περιορισμό ή διάκριση, σε όλους ανεξαιρέτως τους υποψήφιους που ικανοποιούν τις απαιτήσεις των Σχημάτων Πιστοποίησης. Δεν περιορίζεται από αδικαιολόγητους οικονομικούς ή άλλους όρους, όπως δηλαδή σε πρόσωπα που είναι μέλη μιας συγκεκριμένης ένωσης ή ομάδας.
 • Η απόφαση για πιστοποίηση λαμβάνεται από τον Διευθυντή Πιστοποίησης, μετά από ικανοποίηση όλων των κριτηρίων πιστοποίησης όπως αυτά ορίζονται κατά περίπτωση. Ο Διευθυντής Πιστοποίησης Προσώπων δεν συμμετέχει σε εκπαίδευση ή/και σε εξέταση των υποψηφίων προς πιστοποίηση.

3. Διεργασία πιστοποίησης προσώπων

 • Η πιστοποίηση χορηγείται σε ανεξάρτητα φυσικά πρόσωπα. Τα κριτήρια για τη συμμετοχή του υποψηφίου στην διεργασία πιστοποίησης περιγράφονται στους αντίστοιχους Ειδικούς Κανονισμούς Πιστοποίησης και οι υποψήφιοι καλούνται να ικανοποιούν τεκμηριωμένα.
 • Σε περίπτωση που για την πιστοποίηση απαιτείται η παρακολούθηση συγκεκριμένου εκπαιδευτικού προγράμματος, αυτό θα καθορίζεται στο σχετικό Ειδικό Κανονισμό Πιστοποίησης.
 • Όλα τα προς πιστοποίηση πρόσωπα συμμετέχουν στην ίδια διαδικασία πιστοποίησης και με το ίδιο κόστος ανεξάρτητα αν έχουν παρακολουθήσει το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα.
 • Κάθε Σχήμα Πιστοποίησης προσώπων περιέχει τα εξής στοιχεία:
  • το όνομα του σχήματος και το πεδίο αυτού (scope) και ενδεχομένως τις πιθανές διαβαθμίσεις του (επίπεδα πιστοποίησης)
  • την αναλυτική περιγραφή εργασιών και εργασιακών καθηκόντων των ατόμων/ επαγγελματιών που στοχεύει το σχήμα (job & task description)
  • το αντικείμενο της ικανότητας του πιστοποιούμενου και το γνωστικό πλαίσιο (syllabus) που αντιστοιχεί (competence)
  • όταν απαιτούνται, καταγράφονται τα φυσικά χαρακτηριστικά του υποψηφίου όπως όραση, ακοή, σωματικές ικανότητες κτλ (abilities). Συνήθως απαιτείται στην πιστοποίηση επάρκειας,  όχι γνώσεων.
  • όταν απαιτούνται, καταγράφονται τα προαπαιτούμενα της διαδρομής προς πιστοποίηση (π.χ. πρότερη εκπαίδευση, εργασιακή εμπειρία,) (prerequisites)
  • όταν απαιτείται, καταγράφεται ο κώδικας δεοντολογίας (code of conduct)
  • Τα κριτήρια για αρχική πιστοποίηση, για διατήρηση της πιστοποίησης, για επαναπιστοποίηση καθώς και για αναστολή και ανάκληση του εκδοθέντος πιστοποιητικού
  • Τις μεθόδους αξιολόγησης του υποψηφίου για αρχική πιστοποίηση, για διατήρηση   της πιστοποίησης, για επαναπιστοποίηση
  • τα κριτήρια για αλλαγή του πεδίου/επιπέδου του πιστοποιηθέντος εάν ενδεχομένως προκύψει

4. Βήματα διεργασίας πιστοποίησης

 • Η διεργασία της πιστοποίησης προσώπων, περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια:
 • Ο αιτών την  πιστοποίηση  έχοντας στη  διάθεσή  του,  μέσω  της ιστοσελίδας  ή  των  κεντρικών γραφείων  της  ΣΥΝΝΟΥΣ! τον  παρόντα  κανονισμό καθώς  και  τον  αντίστοιχο  ειδικό κανονισμό  του  σχήματος  που αφορά  στην  αίτησή  του,  έχει καταρχήν κατανοήσει τις απαιτήσεις του σχήματος πιστοποίησης, καθώς και το πεδίο πιστοποίησης,  τα  στάδια  της διεργασίας  πιστοποίησης,  τα δικαιώματα  υποψηφίου,  τις εργασίες  και  τα  εργασιακά καθήκοντα σύμφωνα με το σχήμα, καθώς  και  τα  απαιτούμενα  τέλη πιστοποίησης.

Σημείωση: Ο φορέας  πιστοποίησης επεξεργάζεται και προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα των υποψηφίων στο πλαίσιο της σύννομης και σύμφωνα με το σχετικό Νομοθετικό & Κανονιστικό πλαίσιο για Φορείς Πιστοποίησης.

Σημείωση: Σε περίπτωση που o υποψήφιος επιλέξει να αξιολογηθεί με εξ αποστάσεως εξέταση μέσω της ηλεκτρονικής εκπαιδευτικής πλατφόρμας Moodle, θα πρέπει να  βεβαιωθεί  ότι  πληρούνται όλες οι απαιτήσεις (χώρου και εξοπλισμού) που αναγράφονται στο WI(QP-CERTPERS-01)-06_Proctoring Participant Manual πριν την υποβολή της αίτησης πιστοποίησης.

 • Ο αιτών πιστοποίηση υποβάλλει στην ΣΥΝΝΟΥΣ! υπογεγραμμένη Αίτηση όπως διατίθεται μέσω της ιστοσελίδας της εταιρείας ή στα κεντρικά γραφεία. Στην αίτηση περιλαμβάνονται στοιχεία ταυτοπροσωπίας, πεδίο πιστοποίησης και λοιπές πληροφορίες, αποδοχή των απαιτήσεων πιστοποίησης και δέσμευση καλής συνεργασίας με την ΣΥΝΝΟΥΣ! Ο αιτών συνυποβάλλει τα τεκμήρια που απαιτούνται και καλύπτουν τις προϋποθέσεις συμμετοχής στη διεργασία πιστοποίησης καθώς επίσης δηλώνει ενδεχομένως λόγους για ειδική μεταχείριση όταν υφίστανται ειδικές ανάγκες (πχ αδυναμία ανάγνωσης, γραφής, προβλήματα κινητικότητας κτλ.). Όλη η τεκμηρίωση πρέπει να είναι στην Ελληνική ή στην  Αγγλική γλώσσα ή να  συνοδεύεται από πιστοποιημένες μεταφράσεις των πρωτοτύπων για άλλη γλώσσα. Στο στάδιο αυτό γίνεται καταβολή του  20% των τελών πιστοποίησης.
 • Η ΣΥΝΝΟΥΣ! αξιολογεί τα στοιχεία της υποβληθείσας αίτησης σε σχέση με τις απαιτήσεις της αίτησης και το σχήμα πιστοποίησης.

Ο αιτών πιστοποίησης ενημερώνεται από το φορέα (το αργότερο εντός ενός μηνός), είτε ότι η αίτηση είναι πλήρης και ικανοποιούνται καταρχήν τα προαπαιτούμενα, οπότε και καλείται ο υποψήφιος να καταβάλει τα τέλη πιστοποίησης πριν την εξέταση, είτε ότι δεν ικανοποιούνται τα προαπαιτούμενα υποψηφίου και ζητούνται ενδεχομένως πρόσθετα στοιχεία ή ότι δεν καλύπτονται  τα  φυσικά χαρακτηριστικά για συμμετοχή. Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να ανταποκριθεί εντός διμήνου για τα προαπαιτούμενα, ειδάλλως η αίτησή του τίθεται στο αρχείο.

Σημείωση: Ο αιτών πιστοποίησης διατηρεί το δικαίωμα να υποβάλλει ένσταση επί της μη αποδοχής του στη διεργασία πιστοποίησης εντός 15 ημερών από  την ημερομηνία ενημέρωσής του. Τότε εφαρμόζεται η διαδικασία ενστάσεων της ΣΥΝΝΟΥΣ!

 • Ο υποψήφιος, εφόσον έχει γίνει δεκτή η αίτησή του, ενημερώνεται ηλεκτρονικά ή εγγράφως για τις ημερομηνίες και τον τόπο αξιολόγησης (θεωρητική, πρακτική άσκηση κτλ.) και δηλώνει τη διαθεσιμότητά του.
 • Η ΣΥΝΝΟΥΣ! υλοποιεί τη διεργασία αξιολόγησης σύμφωνα με τον προγραμματισμό της. Ο τρόπος και το είδος των εξετάσεων αναλύεται στον εκάστοτε ειδικό κανονισμό πιστοποίησης του σχήματος πιστοποίησης προσώπων.

Σημείωση: Όπου η  αξιολόγηση περιλαμβάνει Θεωρητική Εξέταση, γίνεται με βάση συγκεκριμένες ερωτήσεις από κατάλληλη τράπεζα θεμάτων που  ανήκει στην εταιρεία, προκειμένου να επιβεβαιωθούν οι γνώσεις των υποψηφίων σε θεωρητικό επίπεδο.

Σημείωση: Όπου η αξιολόγηση περιλαμβάνει Πρακτική εξέταση, γίνεται με βάση συγκεκριμένες εργασίες και παραγόμενα από κατάλληλη τράπεζα θεμάτων που ανήκει στην εταιρεία, προκειμένου να επιβεβαιωθεί η επάρκεια των υποψηφίων σε πρακτικό επίπεδο.

Σημείωση: Ο υποψήφιος υποχρεούται να έχει μαζί του  το πρωτότυπο  στοιχείο ταυτοπροσωπίας που υπέβαλε με την αίτησή του καθώς και ό,τι άλλο απαιτείται από τον Ειδικό Κανονισμό του σχήματος.

 • Κατά την αξιολόγηση-εξέταση του υποψηφίου, κατάλληλοι εξεταστές ή επιτηρητές θα τον βαθμολογήσουν ή θα επιβλέψουν την αυτοματοποιημένη εξέτασή του. Τα αποτελέσματα έπειτα θα υποβληθούν στη Διεύθυνση Πιστοποίησης Προσώπων του φορέα προς ανασκόπηση

Σημείωση: Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δεν  συμμορφωθεί με τους κανόνες  των εξετάσεων και μηδενιστεί η εξέτασή του, μπορεί να συμμετάσχει ξανά και εξ αρχής στη διαδικασία της πιστοποίησης μετά από ένα χρόνο.

Σημείωση: Στην  περίπτωση της εξ αποστάσεως αξιολόγησης μέσω του Moodle, η ΣΥΝΝΟΥΣ!   διατηρεί το δικαίωμα να καταγράφει σε μορφή βίντεο ολόκληρη την εξεταστική διαδικασία η οποία παραμένει αποθηκευμένη στο αρχείο της, για λόγους επαλήθευσης της αξιοπιστίας της εξέτασης, σύμφωνα με την διαδικασία πιστοποίησης προσώπων.

Σημείωση: Η ΣΥΝΝΟΥΣ! υλοποιεί εξετάσεις πιστοποίησης βασισμένες στη μεθοδολογία σύγκρισης της επίδοσης υποψηφίων σε σχέση με ένα προκαθορισμένο επίπεδο επάρκειας (criterion-referenced examination)

 • Η Διεύθυνση Πιστοποίησης Προσώπων της ΣΥΝΝΟΥΣ! θα λάβει απόφαση για χορήγηση ή μη πιστοποίησης με βάση  όλα  τα  στοιχεία  που συλλέχθηκαν  κατά  τη  διεργασία πιστοποίησης

Στην περίπτωση απόφασης χορήγησης πιστοποίησης, εκδίδεται πιστοποιητικό Επάρκειας ή/και Γνώσεων στο όνομα του  υποψηφίου με συγκεκριμένη διάρκεια και συνθήκες χρήσης και διατήρησής του. Το πιστοποιητικό ανήκει  στην ΣΥΝΝΟΥΣ! και εκχωρείται στον υπόψη πιστοποιημένο, έως τη λήξη του ή κατ’ εξαίρεση έως ότου του ζητηθεί η επιστροφή του για  τους λόγους, που περιγράφονται εντός του κανονισμού αυτού και των ειδικών κανονισμών, περί ανάκλησης του πιστοποιητικού. Στην περίπτωση απόφασης μη χορήγησης πιστοποιητικού ο ενδιαφερόμενος ενημερώνεται για  το λόγο αποτυχίας του  και έχει το δικαίωμα να δει το γραπτό του, όχι όμως και να το πάρει ή να το φωτογραφήσει

Σημείωση: Ο αποτυχών  διατηρεί  το δικαίωμα να υποβάλλει ένσταση επί της μη πιστοποίησής του εντός 15 ημερών από την ημερομηνία  ενημέρωσής  του.  Τότε εφαρμόζεται η διαδικασία ενστάσεων της ΣΥΝΝΟΥΣ!.  Παράλληλα  η ΣΥΝΝΟΥΣ! του δίνει το δικαίωμα να αιτηθεί εκ νέου πιστοποίηση (επανάληψη της διεργασίας πιστοποίησης) σε τόσο χρονικό διάστημα και τόσες φορές όσο προβλέπει ο  αντίστοιχος Ειδικός Κανονισμός  Πιστοποίησης, (εφόσον  έχει τελεσιδικήσει η  ένστασή του, αν έχει ασκηθεί).

 • Ο υποψήφιος  μπορεί επίσης εφόσον προβλέπεται στο σχήμα, να διατηρήσει  την επιτυχία μιας επιμέρους εξέτασης του σχήματος, που είχε συμμετάσχει (πχ θεωρητική), για  ορισμένο χρονικό διάστημα από  την εξέταση και εφόσον το σχήμα δεν έχει αλλάξει στις απαιτήσεις του, για να ξανασυμμετάσχει στην επιμέρους εξέταση που απέτυχε (πχ πρακτική).

Σημείωση: Σε περίπτωση επανάληψης της διεργασίας εξέτασης ο υποψήφιος εξετάζεται σε διαφορετικές ερωτήσεις.

Σημείωση: Σε κάθε περίπτωση η έκδοση ή μη  έκδοση  πιστοποιητικού  κοινοποιείται στον  ενδιαφερόμενο  το  συντομότερο δυνατό (το αργότερο εντός 2 μηνών από την ολοκλήρωση των εξετάσεων)

 • Συνήθως δεν απαιτείται διεργασία επιτήρησης της πιστοποίησης, προκειμένου να επιβεβαιωθεί ότι κάποιος εξακολουθεί έως την ημερομηνία λήξης του πιστοποιητικού  να  διαθέτει  τις γνώσεις ή την επάρκεια, ωστόσο αν προκύψει τέτοια ανάγκη σε κάποιο σχήμα, τότε ο πιστοποιημένος πρέπει να ακολουθήσει όσα θα προβλέπονται στον Ειδικό Κανονισμό του συγκεκριμένου Σχήματος της ΣΥΝΝΟΥΣ!

Σημείωση: Σε περίπτωση που ο πιστοποιημένος δεν τηρεί τις απαιτήσεις χρήσης και διατήρησης του πιστοποιητικού ή/και τον κώδικα δεοντολογίας ή/κα τους κανονισμούς χρήσης σημάτων της  ΣΥΝΝΟΥΣ! τότε η ΣΥΝΝΟΥΣ! μπορεί να αναστείλει ή να ανακαλέσει το συγκεκριμένο πιστοποιητικό.

 • Όταν ο πιστοποιημένος επιθυμεί να ανανεώσει την  ισχύ  του πιστοποιητικού του, που πλησιάζει στην  λήξη, για μια νέα περίοδο πιστοποίησης, τότε θα πρέπει να ακολουθήσει εγκαίρως τη διεργασία επαναπιστοποίησης όπως προβλέπεται στον αντίστοιχο Ειδικό  Κανονισμό  Πιστοποίησης Προσώπων  με βάση το τρέχον Σχήμα Πιστοποίησης.

Η επιθυμία του πιστοποιημένου πρέπει να δηλωθεί πριν από τη λήξη του πιστοποιητικού. Το δε ανανεωμένο πιστοποιητικό θα πρέπει να έχει εκδοθεί μέχρι  να τρίμηνο το αργότερο από τη λήξη του αρχικού πιστοποιητικού, προκειμένου να υπάρχει συνέχεια της πιστοποίησης, ειδάλλως εκδίδεται εντελώς νέο πιστοποιητικό (νέα αρίθμηση).

Τα Πιστοποιητικά που εκδίδει η ΣΥΝΝΟΥΣ! φέρουν τα σήματα της ΣΥΝΝΟΥΣ και υπογράφονται από τον Διευθυντή  Πιστοποίησης Προσώπων. Η διάρκεια ισχύος των πιστοποιητικών καθορίζεται στον αντίστοιχο Ειδικό Κανονισμό Πιστοποίησης και εξαρτάται από το Σχήμα Πιστοποίησης.

5. Υποχρεώσεις της ΣΥΝΝΟΥΣ!

 • Η ΣΥΝΝΟΥΣ! δεσμεύεται να τηρεί το απόρρητο για όλες τις πληροφορίες που της γνωστοποιήθηκαν ή της παρασχέθηκαν από τον αιτούντα τη πιστοποίηση ή το Πιστοποιημένο Πρόσωπο ή άλλες πηγές και δεσμεύεται να επεξεργάζεται και  να προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα και να τα αξιολογεί μόνο για το συμφωνηθέντα σκοπό της Πιστοποίησης. Παρασχεθέντα έγγραφα από  τον αιτούντα τη πιστοποίηση ή το Πιστοποιημένο Πρόσωπο δεν παραχωρούνται κατά οποιονδήποτε τρόπο σε τρίτους, πλην του φορέα Διαπίστευσης και των οργάνων που αξιολογούν αυτόν. Στη γενική των περιπτώσεων, μόνο ο υποψήφιος για πιστοποίηση ή το Πιστοποιημένο Πρόσωπο έχει το δικαίωμα να  αποδεσμεύσει  την ΣΥΝΝΟΥΣ!   από την υποχρέωσή για την τήρηση του απορρήτου.
 • Εξαίρεση αποτελεί η τυχόν επιβολή της μη τήρησης εχεμύθειας από νόμο, διοικητική πράξη, δικαστική απόφαση σε περίπτωση όπου απαιτηθεί λεπτομερής αναφορά σε  δικαστική  διαμάχη η περίπτωση όπου η αρμόδια κρατική αρχή που εποπτεύει τη διεργασία αιτηθεί γραπτώς στοιχεία, όπου σε αυτή την περίπτωση ενημερώνεται και ο εμπλεκόμενος για τα στοιχεία που κοινοποιήθηκαν. Η ΣΥΝΝΟΥΣ! ευθύνεται κατά τους όρους της παρούσας υποπαραγράφου, με μέτρο την επιμέλεια που δείχνει στις δικές της υποθέσεις.
 • Η ΣΥΝΝΟΥΣ! πραγματοποιεί αξιολόγηση / εξέταση του υποψηφίου σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος Γενικού Κανονισμού Πιστοποίησης και του Ειδικού Κανονισμού Πιστοποίησης και σε περίπτωση θετικού κατά την απόλυτη κρίση της αποτελέσματος, εκδίδει πιστοποιητικό. Δεσμεύεται στην κρίση τη να εφαρμόζει αποκλειστικά τους επιστημονικούς, τεχνικούς, εμπειρικούς και λογικούς κανόνες που εφαρμόζονται εν προκειμένω και δεν δεσμεύεται από εντολές, οδηγίες και υποδείξεις του εντολέα ή άλλου για την άσκηση των καθηκόντων της.
 • Η ΣΥΝΝΟΥΣ! οφείλει να ενημερώνει τους κατόχους πιστοποιητικών για αλλαγές στη διαδικασία πιστοποίησης, η οποία τους επηρεάζει άμεσα. Η ΣΥΝΝΟΥΣ! καθορίζει την ημερομηνία ισχύος των αλλαγών  και τους ενημερώνει για οποιαδήποτε ανάγκη συμπληρωματικής εξέτασης.
 • Η ΣΥΝΝΟΥΣ! διατηρεί ενημερωμένο κατάλογο πιστοποιημένων προσώπων, στον οποίο αναφέρεται λεπτομερώς το πεδίο πιστοποίησης (συμπεριλαμβανομένου όπου απαιτείται του επιπέδου) και  η διάρκεια ισχύος  της πιστοποίησης  καθώς και κατάλογος  πιστοποιητικών βρίσκονται σε αναστολή ή ανάκληση. Η ΣΥΝΝΟΥΣ! εφόσον της ζητηθεί εγγράφως, οφείλει να ενημερώνει κάθε ενδιαφερόμενο για το καθεστώς και πεδίο ισχύος πιστοποιητικού συγκεκριμένου πιστοποιημένου επαγγελματία, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά από τη νομοθεσία.
 • Η ΣΥΝΝΟΥΣ! διαθέτει στην ιστοσελίδα της περιγραφή των διαδικασιών ενστάσεων και παραπόνων και οφείλει να δέχεται και να καταχωρίζει τα γραπτά και ενυπόγραφα παράπονα, που σχετίζονται με τη διαδικασία  πιστοποίησης, και τις ενστάσεις πελατών και να τα διαχειρίζεται σύμφωνα με την Διαδικασία

6. Υποχρεώσεις υποψηφίων/πιστοποιημένων προσώπων

 • Όλες οι πληροφορίες που απαιτούνται για την αξιολόγηση  του  προς  πιστοποίηση  / πιστοποιημένου προσώπου θα πρέπει, στα πλαίσια της αξιολόγησης,  να  τίθενται  σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή στη διάθεση της ΣΥΝΝΟΥΣ!
 • Το Πιστοποιημένο Πρόσωπο υποχρεούται μετά  την έκδοση  του πιστοποιητικού  να ενημερώνει άμεσα (το αργότερο εντός ενός μηνός) την  ΣΥΝΝΟΥΣ! σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν δύναται να διατηρεί την επάρκεια για την οποία πιστοποιήθηκε. Πριν από την απόφαση της ΣΥΝΝΟΥΣ! για απονομή της  πιστοποίησης, το υπό πιστοποίηση πρόσωπο δεν επιτρέπεται να κάνει αναφορά σε πιστοποίηση από την ΣΥΝΝΟΥΣ!.
 • Στα πλαίσια της συμμόρφωσης της ΣΥΝΝΟΥΣ! με τις απαιτήσεις των Φορέων Διαπίστευσης, το υποψήφιο/πιστοποιημένο πρόσωπο πρέπει να αποδέχεται την παρουσία ενδεχομένως αξιολογητών των Φορέων Διαπίστευσης κατά την αξιολόγηση του από την ΣΥΝΝΟΥΣ!.  Επίσης πρέπει αντίστοιχα  να αποδέχεται και την αξιολόγηση αρχείων που τον αφορούν  από  τους αξιολογητές των Φορέων Διαπίστευσης ή ακόμα και την ακύρωση των αποτελεσμάτων εξέτασης σε  ειδικές περιπτώσεις.
 • Το υποψήφιο/πιστοποιημένο πρόσωπο υποχρεούται να δηλώσει κάθε σχέση διαπροσωπική, οικονομική ή άλλη που δύναται να έχει με τους εξεταστές και τους επιτηρητές, που έχουν οριστεί από την ΣΥΝΝΟΥΣ!.
 • Το Πιστοποιημένο πρόσωπο θα πρέπει να συμμορφώνεται με τον κώδικα δεοντολογίας του σχήματος πιστοποίησης και σε περίπτωση που γίνει καταγγελία από τρίτο για την ποιότητα των υπηρεσιών του, σχετική με την πιστοποίηση που κατέχει, θα πρέπει να ενημερώνει άμεσα την  ΣΥΝΝΟΥΣ! το αργότερο εντός ενός μηνός. Κανένα από τα θέματα, σενάρια, ερωτήσεις, ασκήσεις  στα  οποία υποβάλλεται ο υποψήφιος προς πιστοποίηση, προκειμένου να αξιολογηθεί την  επάρκεια/γνώσεις του, δεν πρέπει καθ’ οιονδήποτε τρόπο να αντιγράφεται να διακινείται ή να κοινοποιείται από τον υποψήφιο/πιστοποιημένο προς οποιονδήποτε τρίτο, καθώς αυτά αποτελούν ιδιοκτησία της ΣΥΝΝΟΥΣ! και πρέπει να  προστατεύονται για  λόγους εμπιστευτικότητας και ασφάλειας.
 • Το υποψήφιο/Πιστοποιημένο Πρόσωπο πρέπει να αποδέχεται και να τηρεί τους όρους αξιολόγησης και τους κανόνες εξετάσεων που τίθενται από την ΣΥΝΝΟΥΣ! και απαιτούνται για την αξιολόγησή του και πρέπει  να  μην εμπλέκεται σε προσπάθειες  υποκλοπής, αντιγραφής θεμάτων. Σε περίπτωση που το πιστοποιημένο πρόσωπο  επιθυμεί  την  ανανέωση  του πιστοποιητικού  του για μια νέα περίοδο πιστοποίησης, υποχρεούται να ενημερώνει την ΣΥΝΝΟΥΣ! πριν τη λήξη ισχύος, και σύμφωνα με όσα περιγράφονται στου ειδικούς κανονισμούς.

7. Όροι για τη χρήση του σήματος πιστοποίησης και του πιστοποιητικού

 • Η ισχύς του πιστοποιητικού αρχίζει με την ημερομηνία έκδοσης του πιστοποιητικού και διαρκεί για χρονικό διάστημα που ορίζεται στον  αντίστοιχο Ειδικό Κανονισμό Πιστοποίησης για κάθε Σχήμα Πιστοποίησης.
 • Το Πιστοποιημένο Πρόσωπο επιτρέπεται να επικαλείται, μέσω δημοσιεύσεων ή στις συναλλαγές του με τρίτους, μόνο την πιστοποίηση της επάρκειας/γνώσεων, οι οποίες καλύπτονται από το πεδίο του σχετικού Πιστοποιητικού.
 • Το φωτοαντίγραφο του πιστοποιητικού επιτρέπεται μόνο στο σύνολό του.
 • Το δικαίωμα  χρήσης του σήματος πιστοποίησης αφορά αποκλειστικά και μόνο τον πιστοποιημένο, ενώ η επίθεση του επιτρέπεται σε επιστολόχαρτα, φακέλους και εν γένει διαφημιστικό υλικό αυτού. Σε καμιά περίπτωση δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται επί  προϊόντος, στο οποίο έχουν γίνει εργασίες από το Πιστοποιημένο Πρόσωπο ή  για συγκεκριμένες υπηρεσίες που έχουν παρασχεθεί από το Πιστοποιημένο Πρόσωπο.  Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο με τη μορφή που ορίζεται από την ΣΥΝΝΟΥΣ! και πρέπει να είναι ευδιάκριτο και εύκολα αναγνωρίσιμο. Το σήμα πιστοποίησης μπορεί να  χρησιμοποιηθεί  μόνο κοντά ή παραπλεύρως με την ονοματεπώνυμο του πιστοποιημένου. Σε κάθε περίπτωση απαιτείται προηγούμενη  έγγραφη  έγκριση της ΣΥΝΝΟΥΣ!.
 • Δεν επιτρέπεται η χρήση του λογοτύπου «ΣΥΝΝΟΥΣ!» από τον πιστοποιημένο.
 • Η πιστοποίηση δεν πρέπει να χρησιμοποιείται με παραπλανητικό τρόπο ή με τρόπο που να εκθέτει την ΣΥΝΝΟΥΣ!
 • Σε περίπτωση που εγερθούν οποιεσδήποτε αξιώσεις κατά της ΣΥΝΝΟΥΣ! από οποιονδήποτε τρίτο, επειδή το Πιστοποιημένο Πρόσωπο ή ο Εργοδοτικός του Φορέας χρησιμοποίησε το πιστοποιητικό ή το σήμα πιστοποίησης με τρόπο αντίθετο προς τις διατάξεις  του κανονισμού, το Πιστοποιημένο Πρόσωπο είναι υποχρεωμένο να απαλλάξει την ΣΥΝΝΟΥΣ! από τις αξιώσεις αυτές, ενώ δεν αποκλείεται να εγείρει η τελευταία και αξιώσεις αποζημιώσεων για τυχόν θετικές ή αποθετικές ζημίες που υπέστη από ενέργειες του Πιστοποιημένου  Προσώπου, ιδίως σχετικά με την επωνυμία και τη φήμη της. Το Πιστοποιημένο Πρόσωπο και η ΣΥΝΝΟΥΣ! δεν θα διαπραγματεύονται, συμφωνούν συναινούν,  συμψηφίζουν,  αναγνωρίζουν, αναδέχονται, αποδέχονται, ομολογούν κλπ. οιαδήποτε  υποχρέωση, οφειλή ή ευθύνη από τους ως άνω λόγους, χωρίς προηγουμένως να διαβουλεύονται μεταξύ τους, θα συνεργάζονται δε και θα παρέχουν αμοιβαία οιαδήποτε αναγκαία και δυνατή βοήθεια, διευκόλυνση και πληροφορία σχετικά.
 • Το Πιστοποιημένο Πρόσωπο δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιεί την πιστοποίηση με τρόπο  που να υπονοείται έγκριση από αρμόδια κρατική αρχή, όργανο ή φορέα.
 • Το πιστοποιημένο πρόσωπο λαμβάνει το μη μεταβιβάσιμο δικαίωμα της χρήσης του πιστοποιητικού που του  εκδίδει  η ΣΥΝΝΟΥΣ!  υποχρεούται δε να σταματήσει κάθε δήλωση περί πιστοποίησης από το φορέα σε περίπτωση αναστολής ή/και ανάκλησης του πιστοποιητικού. Στην περίπτωση ανάκλησης του πιστοποιητικού ειδικότερα ο  πιστοποιημένος  υποχρεούται να επιστρέψει το  πιστοποιητικό του στην ΣΥΝΝΟΥΣ! εντός ενός μηνός και να αποσύρει τα όποια αντίγραφα υπάρχουν.

8. Τροποποίηση, επέκταση  ή μείωση πεδίου πιστοποίησης, αναστολή πιστοποιητικού, ανάκληση πιστοποιητικού

 • Τροποποίηση πιστοποίησης, όταν υφίσταται τροποποίηση του  σχήματος πιστοποίησης από την ΣΥΝΝΟΥΣ!, νοείται ως η επικαιροποίηση του πιστοποιητικού μέσω επανέκδοσης του με τους όρους, τους μηχανισμούς και τις προϋποθέσεις που θα ορίσει η ΣΥΝΝΟΥΣ! Να σημειωθεί ότι συνήθως  όταν υπάρχει τροποποίηση του Σχήματος, αυτή εφαρμόζεται στους πιστοποιημένους κατά την ανανέωση της πιστοποίησης. Σε κάθε περίπτωση η ΣΥΝΝΟΥΣ! δεσμεύεται να ενημερώνει τους ήδη πιστοποιημένους όταν έχει γίνει ουσιώδης αλλαγή του γνωστικού πεδίου του σχήματος πιστοποίησης.
 • Επέκταση και μείωση πιστοποίησης μπορεί να υφίσταται στην περίπτωση όπου υπάρχουν  διαβαθμίσεις/κατηγορίες εντός του σχήματος και προβλέπεται εντός του εκάστοτε ειδικού κανονισμού πιστοποίησης
 • Το πιστοποιημένο πρόσωπο έχει δικαίωμα να ζητήσει την τροποποίηση ή επέκταση ή μείωση του  πεδίου  πιστοποίησης στην περίπτωση που αυτό προβλέπεται από τον Ειδικό  Κανονισμό  Πιστοποίησης  του Σχήματος. Για το σκοπό αυτό υποβάλλει αίτηση στην  ΣΥΝΝΟΥΣ! και ακολουθείται η ίδια  διαδικασία που προβλέπεται για την αρχική πιστοποίηση προσώπου.
 • Αναστολή πιστοποιητικού είναι η προσωρινή απαγόρευση χρήσης του πιστοποιητικού ενώ ανάκληση είναι η δια παντός απόσυρσή του και διαγραφή του κατόχου από τα μητρώα πιστοποιημένων της ΣΥΝΝΟΥΣ!.  Η ΣΥΝΝΟΥΣ! έχει το δικαίωμα να προβεί σε αναστολή ή ανάκληση του πιστοποιητικού (ή και μείωση μερικού πεδίου πιστοποίησης) για τους λόγους που περιγράφονται  στους κανονισμούς. Η ανάκληση του πιστοποιητικού και η διαγραφή του πιστοποιημένου από το μητρώο πιστοποιημένων της εταιρείας γίνεται για τους παρακάτω λόγους, ενώ το υπόψη πρόσωπο δύναται να επανέλθει για νέα πιστοποίηση εντός διμήνου, όπου θα συναξιολογηθούν και οι λόγοι προηγούμενης ανάκλησης.
 • Το πιστοποιημένο πρόσωπο δεν γνωστοποίησε στην ΣΥΝΝΟΥΣ! άμεσα (το αργότερο εντός ενός μηνός) τη μη διατήρηση της ικανότητας για την οποία πιστοποιήθηκε, ή οποιαδήποτε απαγόρευση του επιβλήθηκε μέσω νόμου, διοικητικής πράξης, δικαστικής απόφασης ή γενικά πράξης ή απόφασης οποιασδήποτε αρχής, οργάνου ή φορέα, δημόσιου ή άλλου στα πλαίσια οποιασδήποτε δικαιοδοσίας, αρμοδιότητας και διαδικασίας, συμπεριλαμβανομένων και των Φορέων Διαπίστευσης.
 • Η αξιολόγηση επιτήρησης του πιστοποιημένου, όπου προβλέπεται, δεν είχε θετική έκβαση ή δεν κατέστη δυνατό να διεξαχθεί για λόγους που δεν ανάγονται στην ΣΥΝΝΟΥΣ!.
 • Έγινε κακή / παραπλανητική χρήση του πιστοποιητικού ή των σημάτων/λογότυπων.
 • Το Πιστοποιημένο Πρόσωπο δεν κατέβαλε τα τέλη στην ΣΥΝΝΟΥΣ! και μάλιστα μέσα στην προβλεπόμενη προθεσμία που  έχει ορισθεί από αυτήν. Στην περίπτωση αυτή η ΣΥΝΝΟΥΣ! επιφυλάσσεται να επιδιώξει την ικανοποίηση των αξιώσεών της με κάθε νόμιμο τρόπο και μέσο, δικαστικά και εξώδικα.
 • Το Πιστοποιημένο Πρόσωπο ζήτησε ανάκληση του πιστοποιητικού για λόγους που δεν ανάγονται στην ΣΥΝΝΟΥΣ! αλλά αφορούν το ίδιο.
 • Το Πιστοποιημένο Πρόσωπο παραβίασε όρο του Γενικού Κανονισμού Πιστοποίησης  Προσώπων  ή  του αντίστοιχου  Ειδικού  Κανονισμού Πιστοποίησης
 • Η αναστολή του πιστοποιητικού μπορεί να λειτουργήσει προειδοποιητικά ή διερευνητικά για τις παραπάνω περιπτώσεις. Η αναστολή του πιστοποιητικού και η αιτία αναστολής καθώς και οι όροι για συμμόρφωση του πιστοποιημένου γνωστοποιούνται στους πιστοποιημένους με τεθείσα ημερομηνία ανταπόκρισης. Στην περίπτωση μη ανταπόκρισης γίνεται ανάκληση πιστοποιητικού.
 • Στις περιπτώσεις αναστολής ή ανάκλησης του πιστοποιητικού το πιστοποιημένο πρόσωπο παύει αυτόματα να διατηρεί το δικαίωμα χρήσης του πιστοποιητικού και του σήματος. Πιο συγκεκριμένα όταν ανασταλεί η πιστοποίηση ενός προσώπου, το Πιστοποιημένο αυτό Πρόσωπο οφείλει:
 • να σταματήσει την περαιτέρω προώθηση της πιστοποίησής του από την ΣΥΝΝΟΥΣ!
 • να συνεργαστεί με την ΣΥΝΝΟΥΣ! αναφορικά με την επίλυση των θεμάτων/λόγων  που οδήγησαν στην αναστολή

Όταν ανακληθεί η πιστοποίηση ενός προσώπου, το  Πιστοποιημένο Πρόσωπο οφείλει

 • να σταματήσει  κάθε  δήλωση  ή προώθηση  της    πιστοποίησής  του από την ΣΥΝΝΟΥΣ!
 • να επιστρέψει το πιστοποιητικό που του είχε απονείμει η ΣΥΝΝΟΥΣ! εντός ενός μηνός και να αποσύρει τα όποια αντίγραφα.
 • να σταματήσει τη χρήση του σήματος πιστοποίησης
 • Στις  περιπτώσεις αναστολής/ανάκλησης ενός πιστοποιητικού, η ΣΥΝΝΟΥΣ! δικαιούται να ενημερώνει σχετικά κάθε τρίτο και να δημοσιοποιεί την αναστολή/ανάκληση μέσω του σχετικού καταλόγου πιστοποιημένων προσώπων.

9. Εγγύηση

 • Η ΣΥΝΝΟΥΣ! δεν αναλαμβάνει την ευθύνη ότι η διαδικασία της πιστοποίησης ενός προσώπου,  θα οδηγήσει σε θετικό αποτέλεσμα.
 • Για πραγματικά γεγονότα, ιδιότητες ή τυχόν λάθη, ελαττώματα, παραλήψεις και ελλείψεις, καμιά ευθύνη δεν υπάρχει αν η ΣΥΝΝΟΥΣ! δεν τα γνώριζε και δεν όφειλε ή δεν  μπορούσε να τα γνωρίζει ή αυτά αποκρύφτηκαν με δόλο από το προς πιστοποίηση / πιστοποιημένο πρόσωπο, ή οιοδήποτε τρίτο βρίσκεται σε σχέση εξάρτησης ή/ και εμπιστοσύνης με αυτόν.
 • Επίσης η ΣΥΝΝΟΥΣ! δεν αναλαμβάνει την εγγύηση ή ευθύνη ότι το πιστοποιητικό και το σήμα/λογότυπο δεν θα χρησιμοποιηθούν για οποιοδήποτε σκοπό, εμπορικό, οικονομικό, διαφημιστικό κ.λ.π. πέραν αυτού της πιστοποίησης, ωστόσο έχει κάνει τις κατάλληλες προβλέψεις στο σύστημά  της αναφορικά με τους πιστοποιημένους πελάτες της.

10. Τέλη πιστοποίησης

Τα τέλη πιστοποίησης γνωστοποιούνται στους ενδιαφερόμενους κατά την υποβολή της Αίτησης για Πιστοποίηση και αναφέρονται στον Κατάλογο Τελών Πιστοποίησης.

Αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη χορήγηση και τη διατήρηση της πιστοποίησης η έγκαιρη εκπλήρωση των οικονομικών υποχρεώσεων του πιστοποιημένου προσώπου προς την ΣΥΝΝΟΥΣ!  ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα της αξιολόγησης/ εξέτασης και τη χορήγηση ή μη της αιτηθείσας πιστοποίησης

V 20240126