Τεχνικός/Αναλυτής Εργαστηρίων Δοκιμών (ΑΤΕΔ)

από | Επαγγελματική Δεοντολογία Πιστοποιημένων Προσώπων

Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας Πιστοποιημένων Τεχνικών/Αναλυτών Εργαστηρίου Δοκιμών (ΑΤΕΔ)

Ως Πιστοποιημένο Πρόσωπο«Τεχνικός / Αναλυτής Εργαστηρίου» δεσμεύομαι ότι:

 1. Θα ενεργώ με επαγγελματισμό και με επαγγελματικό ήθος και θα συμβάλλω στην ενίσχυση του κύρους και αξιοπιστίας του επαγγέλματός μου.
 2. Θα συμμορφώνομαι με τις διοικητικές, λειτουργικές και τεχνικές απαιτήσεις των προτύπων και της νομοθεσίας του τομέα ή της δραστηριότητας που εκτελώ ή του εργαστηρίου στο σύνολό του.
 3. Θα αναλαμβάνω να εκτελώ δραστηριότητες του εργαστηρίου μόνο εάν έχω επάρκεια και γραπτή εξουσιοδότηση  για αυτές και με αμεροληψία.
 4. Θα ενεργώ γενικά με αμεροληψία και διαφάνεια και θα παραμένω δίκαιος και χωρίς προκατάληψη σε όλες τις συναλλαγές μου.
 5. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων μου θα δρω με εμπιστευτικότητα και δεν θα αποκαλύπτω οποιεσδήποτε πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία του εργαστηρίου και τις σχέσεις του με τους πελάτες και τις δραστηριότητές τους.
 6. Οι φυσικές ικανότητές μου δεν αποτελούν εμπόδιο στη διεξαγωγή των καθηκόντων μου.
 7. Θα είμαι ευαίσθητος και ανθεκτικός  σε τυχόν επιρροές που ενδέχεται να ασκηθούν  στην κρίση μου κατά τη διενέργεια εκτέλεσης δοκιμών.
 8. Τα αποτελέσματα των μετρήσεων μου, τα συμπεράσματα και οι εκθέσεις εργαστηριακών αποτελεσμάτων με τις σχετικές δηλώσεις και γνώμες  θα αντικατοπτρίζουν με αλήθεια και ακρίβεια τις δραστηριότητες δοκιμών που εκτελώ.
 9. Θα αναφέρω αρμοδίως σημαντικά προβλήματα και αποκλίσεις που ενδεχομένως συναντώνται κατά τη διάρκεια των εργαστηριακών δοκιμών.
 10. Οι κρίσεις μου επί θεμάτων εργαστηριακών δοκιμών θα είναι τεκμηριωμένες και θα λαμβάνονται με τη δέουσα επαγγελματική επάρκεια και επιμέλεια.
 11. Οι πληροφορίες που αποκτώ κατά τη διάρκεια των καθηκόντων μου θα χειρίζονται με διακριτικότητα και εμπιστευτικότητα  δεν θα χρησιμοποιούνται κατά τρόπο που βλάπτει τα νόμιμα συμφέροντα των πελατών και του Εργαστηρίου.
 12. Τα «δείγματα» και «υποδείγματα» που λαμβάνω για σκοπούς ανάλυσης θα είναι κατά το δυνατόν αντιπροσωπευτικά του συνόλου του αρχικού δείγματος και θα διαχειρίζονται κατά τρόπο που θα διασφαλίζει την ασφάλεια, την ακεραιότητα και την ταυτότητά τους.
 13. Τα αποδεικτικά στοιχεία των μετρήσεων που εκτελώ θα είναι επαληθεύσιμα, ιχνηλάσιμα, θα περιέχουν ικανές πληροφορίες για την επανάληψη της εκτέλεσή τους και και θα είναι κατάλληλα για οποιαδήποτε επιθεώρηση και ανασκόπηση.
 14. Θα διαχειρίζομαι τα δοκίμια που εξετάζω με ασφαλή τρόπο και η τελική διάθεσή τους θα είναι σύμφωνα με την επιθυμία του πελάτη, την ισχύουσα νομοθεσία και τη διαδικασία του Εργαστηρίου.
 15. Θα εφαρμόζω πιστά τα μέτρα ασφάλειας και υγιεινής του Εργαστηρίου.
 16. Θα εφαρμόζω πιστά το πρόγραμμα συντήρησης του εξοπλισμού και τη χρήση του σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες.
 17. Σε περίπτωση εξεταζόμενης τυχόν αθέτησης όρου της παρούσας δήλωσης, θα συνεργάζομαι πλήρως κατά τη διερεύνηση του θέματος.
 18. Να συμμετάσχω με ειλικρίνεια και εντιμότητα στη διερεύνηση κάθε παραπόνου ή ένστασης αφορά τη δραστηριότητα μου
 19. Θα χρησιμοποιώ το Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Επάρκειας  για επαγγελματικούς σκοπούς, ως τεκμηρίωση της ικανότητάς μου, για το πεδίο εφαρμογής  που αναγράφεται σε αυτό.
 20. Σε περιπτώσεις μεταβολής κύριων στοιχείων που αφορούν στις δεξιότητες για τις οποίες πιστοποιείται η ικανότητά μου και οι οποίες έχουν επίπτωση στην αξιόπιστη υλοποίηση των επαγγελματικών μου καθηκόντων θα ενημερώνω άμεσα τον ΦΠΠ Σύννους.
 21. Θα ανταποκρίνομαι θετικά σε αιτήματα του ΦΠΠ Σύννους σχετικά με την δημοσιοποίηση πληροφοριών που με αφορούν εφόσον αυτό είναι αιτιολογημένο και δεν βλάπτει τα καλώς νοούμενα συμφέροντά μου.
 22. Δεν θα ενεργώ κατά τρόπο ο οποίος θα εκθέτει το κύρος του πιστοποιητικού που θα λάβω από τον ΦΠΠ Σύννους.
 23. Σε περίπτωση που μου διακοπεί η πιστοποίηση δεν θα κάνω καμία αναφορά και χρήση της πιστοποίησης.
 24. Σε περίπτωση που γίνει περιορισμός του πεδίου πιστοποίησής μου δεν θα προβάλλω αναφορές σχετικά με το μέρος του πεδίου που μου έχει αφαιρεθεί.
 25. Σε περίπτωση που γίνει αναστολή στο πιστοποιητικό μου και για το διάστημα που θα ισχύει αυτή, δεν θα προβάλλω την πιστοποίησή μου.
 26. Σε περίπτωση παράβασης θα φέρω ακέραιη την ευθύνη έναντι των βλαβών που δυνατόν να προκληθούν στον ΦΠΠ Σύννους.
 27. Αποδέχομαι (χωρίς έξοδα για εμένα) τη δυνατότητα διεξαγωγής, εφόσον χρειαστεί, της εξέτασης, με την παρουσία εκπροσώπων / αξιολογητών του Εθνικού Φορέα Διαπίστευσης (Κυπριακός Οργανισμός Παρώθησης Ποιότητας (ΚΟΠΠ)).

V. 20240331