ΑΙΤΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΕΠΑΝΑΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

* Αν η αίτηση αφορά την επαναπιστοποίησή σας, δεν συμπληρώνετε το πεδίο Γ.


Α. Προσωπικά Στοιχεία Υποψηφίου

Ταχυδρομική Διεύθυνση:

Β. Επαγγελματικό προσόν για το οποίο υποβάλλεται η αίτηση

Γ. Ακαδημαϊκά Προσόντα

Δ. Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση

Ε. Επαγγελματική Εμπειρία

Πληροφορίες προς υποψηφίους

Οι ακόλουθες οδηγίες πρέπει να λαμβάνονται υπόψη πριν τη συμπλήρωση της αίτησης.

 • Η αίτηση πρέπει να είναι καθαρά γραμμένη και πλήρως συμπληρωμένη σύμφωνα με τα απαιτούμενα στοιχεία, ενώ μπορεί να απαιτηθεί συμπλήρωση εκ νέου ή πρόσθετες πληροφορίες/τεκμήρια από τον υποψήφιο.
 • Οι πληροφορίες να παρατίθενται σε χρονολογική σειρά, ξεκινώντας με την τρέχουσα ή την πιο πρόσφατη εμπειρία/κατάρτιση
 • Όλα τα έγγραφα που υποβάλλονται για υποστήριξη της αίτησης (πχ αποδεικτικό ταυτότητας, αποδεικτικά ακαδημαϊκών
  προσόντων, άδειες κτλ) πρέπει να είναι στην Ελληνική ή στην Αγγλική γλώσσα ή να συνοδεύονται από μια πιστοποιημένη μετάφραση του πρωτότυπου για άλλη γλώσσα.
 • Τα έγγραφα που συνυποβάλλονται θα πρέπει να είναι καλής ποιότητας φωτοαντίγραφο του πρωτότυπου εγγράφου/πιστοποιητικού, στο οποίο φαίνεται ο φορέας έκδοσης αυτού, ο τίτλος, η ημερομηνία και το όνομα του προσώπου στο οποίο αναφέρεται.
 • Εάν δεν υπάρχει αρκετός χώρος σε κάποια ενότητα, μπορεί ο υποψήφιος να συμπληρώσει τις πλήρεις πληροφορίες σε επιπρόσθετα φύλλα. Τα φύλλα θα πρέπει να υπογράφονται από τον υποψήφιο.
 • Σε περίπτωση που από τον έλεγχο, αποδειχθεί ότι δεν ικανοποιούνται τα κριτήρια που έχουν τεθεί ή ότι έχουν παρασχεθεί ψευδείς ή παραπλανητικές πληροφορίες τότε η αίτηση απορρίπτεται και αρχειοθετείται και ενημερώνεται αρμοδίως ο ενδιαφερόμενος.
 • Τα τέλη πιστοποίησης θεωρούνται ανταποδοτικά της παροχής υπηρεσίας της ΣΥΝΝΟΥΣ! προς τον ενδιαφερόμενο, άσχετα αν υπήρξε επιτυχία/αποτυχία.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:

Επεξεργαζόμαστε και προστατεύουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο του εννόμου συμφέροντος στην βάση του Νομοθετικού και Κανονιστικού πλαισίου για Φορείς Πιστοποίησης / Εκπαίδευσης, για λόγους ενεργειών Marketing και επικοινωνίας / υποστήριξης /πληροφόρησης για παρόμοιες δραστηριότητες του Οργανισμού.

 

 • Εάν δηλώσω αναληθή στοιχεία ή αποκρύψω πληροφορίες ή παραβιάσω τους όρους-απαιτήσεις, δύναται να εξαιρεθώ της πιστοποίησης ή να διαγραφώ από τους Πιστοποιημένους Επαγγελματίες της ΣΥΝΝΟΥΣ!
 • Εφόσον πιστοποιηθώ, τα στοιχεία μου θα ενταχθούν στο Μητρώο Πιστοποιημένων Επαγγελματιών της Συννους και μπορεί η πιστοποίηση μου να γνωστοποιείται σε τρίτους.
 • Υποχρεούμαι να καταβάλω έγκαιρα στην ΣΥΝΝΟΥΣ! τα τέλη εξετάσεων

Με την αποδοχή των παραπάνω υποχρεωτικών πεδίων τα οποία ζητούν συγκεκριμένες πληροφορίες, ο αιτητής δεσμεύεται για τις αντίστοιχες δηλώσεις. 

Μη αποδοχή των υποχρεωτικών πεδίων ισοδυναμεί με αδυναμία υποβολής της αίτησης.

V. 20240610