Επιλογή Σελίδας

ΑΙΤΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Α. Προσωπικά Στοιχεία Υποψηφίου

Ταχυδρομική Διεύθυνση:

Β. Επαγγελματικό προσόν για το οποίο υποβάλλεται η αίτηση

Γ. Ακαδημαϊκά Προσόντα

Δ. Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση

Ε. Επαγγελματική Εμπειρία

Πληροφορίες προς υποψηφίους

Οι ακόλουθες οδηγίες πρέπει να λαμβάνονται υπόψη πριν τη συμπλήρωση της αίτησης.

 • Η αίτηση πρέπει να είναι καθαρά γραμμένη και πλήρως συμπληρωμένη σύμφωνα με τα απαιτούμενα στοιχεία, ενώ μπορεί να απαιτηθεί συμπλήρωση εκ νέου ή πρόσθετες πληροφορίες/τεκμήρια από τον υποψήφιο.
 • Οι πληροφορίες να παρατίθενται σε χρονολογική σειρά, ξεκινώντας με την τρέχουσα ή την πιο πρόσφατη εμπειρία/κατάρτιση
 • Όλα τα έγγραφα που υποβάλλονται για υποστήριξη της αίτησης (πχ αποδεικτικό ταυτότητας, αποδεικτικά ακαδημαϊκών προσόντων, άδειες κτλ) πρέπει να είναι στην Ελληνική ή στην Αγγλική γλώσσα ή να συνοδεύονται από μια πιστοποιημένη μετάφραση του πρωτότυπου για άλλη γλώσσα.
 • Τα έγγραφα που συνυποβάλλονται θα πρέπει να είναι καλής ποιότητας φωτοαντίγραφο του πρωτότυπου εγγράφου/πιστοποιητικού, στο οποίο φαίνεται ο φορέας έκδοσης αυτού, ο τίτλος, η ημερομηνία και το όνομα του προσώπου στο οποίο αναφέρεται.
 • Εάν δεν υπάρχει αρκετός χώρος σε κάποια ενότητα, μπορεί ο υποψήφιος να συμπληρώσει τις πλήρεις πληροφορίες σε επιπρόσθετα φύλλα. Τα φύλλα θα πρέπει να υπογράφονται από τον υποψήφιο.
 • Σε περίπτωση που από τον έλεγχο, αποδειχθεί ότι δεν ικανοποιούνται τα κριτήρια που έχουν τεθεί ή ότι έχουν παρασχεθεί ψευδείς ή παραπλανητικές πληροφορίες τότε η αίτηση απορρίπτεται και αρχειοθετείται και ενημερώνεται αρμοδίως ο ενδιαφερόμενος.
 • Τα τέλη πιστοποίησης θεωρούνται ανταποδοτικά της παροχής υπηρεσίας της ΣΥΝΝΟΥΣ! προς τον ενδιαφερόμενο, άσχετα αν υπήρξε επιτυχία/αποτυχία.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:

Επεξεργαζόμαστε και προστατεύουμε τα προσωπικά δεδομένα στα πλαίσια της σύννομης και σύμφωνα με το σχετικό Νομοθετικό & Κανονιστικό πλαίσιο για Φορείς Πιστοποίησης / Εκπαίδευσης, για λόγους ενεργειών Marketing και επικοινωνίας / υποστήριξης /πληροφόρησης για παρόμοιες δραστηριότητες της Εταιρίας μας.

Δέσμευση

Μέσω της παρούσας αιτούμαι την πιστοποίησή μου από την ΣΥΝΝΟΥΣ! για το επαγγελματικό προσόν που δηλώνω και επιβεβαιώνω ότι κατανοώ και συμφωνώ με τους ακόλουθους όρους:

 1. Μελέτησα και αποδέχομαι τους όρους και τις απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού Πιστοποίησης Προσώπων και του Ειδικού Κανονισμού Πιστοποίησης για την ειδικότητα που αιτούμαι την πιστοποίηση
 2. Θα παρακολουθώ και θα τηρώ τον Κώδικα Δεοντολογίας Επαγγελματιών, τους όρους χρήσης Σήματος Πιστοποίησης και Πιστοποιητικού και τις υποχρεώσεις πιστοποιημένων Προσώπων της ΣΥΝΝΟΥΣ!
 3. Τα στοιχεία που έχω δηλώσει στην παρούσα αίτηση είναι αληθή, ενώ εάν αυτά αλλάξουν ή απαιτηθούν πρόσθετα, θα τα παρέχω άμεσα στην ΣΥΝΝΟΥΣ! Αν ωστόσο δηλώσω αναληθή στοιχεία ή αποκρύψω πληροφορίες ή παραβιάσω τους όρους-απαιτήσεις, δύναται να εξαιρεθώ της πιστοποίησης ή να διαγραφώ από τους Πιστοποιημένους Επαγγελματίες της ΣΥΝΝΟΥΣ!
 4. Εφόσον πιστοποιηθώ, τα στοιχεία μου θα ενταχθούν στο Μητρώο Πιστοποιημένων Επαγγελματιών της Συννους και μπορεί η πιστοποίηση μου να γνωστοποιείται σε τρίτους.
 5. Υποχρεούμαι να καταβάλω έγκαιρα στην ΣΥΝΝΟΥΣ! τα τέλη εξετάσεων
 6. Θα δηλώσω άμεσα στην ΣΥΝΝΟΥΣ! κάθε πληροφορία που δύναται λογικά να επηρεάζει την ικανότητά μου να αποδώσω αποτελεσματικά ως πιστοποιημένος επαγγελματίας στο αντικείμενο για το οποίο θα είμαι πιστοποιημένος.

Θα επιθυμούσαμε να διαθέσουμε την εργασία σας ως παράδειγμα σε νέους υποψήφιους.

Η Σύννους δεσμεύεται να διαθέτει αντίγραφα, αν απαιτείται, σε μορφή PDF για σκοπούς προστασίας της εργασίας σας.

Η Σύννους αναλαμβάνει ότι οι διατριβές θα φέρουν μόνο τον αριθμό υποψηφίου. Ονόματα δεν θα δημοσιοποιηθούν ΠΟΤΕ χωρίς συγκεκριμένη άδεια του συγγραφέα.

Εάν δεν επιθυμείτε να χρησιμοποιηθεί η εργασία σας με αυτόν τον τρόπο, δεν έχετε καμία υποχρέωση να το κάνετε και δεν θα επηρεαστείτε με κανέναν τρόπο κάνοντας αυτή την επιλογή.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Η παρούσα σελίδα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της αίτησης υποψηφίου για πιστοποίησή του στο Σχήμα το οποίο αιτείται την πιστοποίησή του.