Πιστοποιηθείτε…

και διασφαλίστε την απασχολισιμότητα σας!

Καλεστε μας

+357 22259480

Σχήματα Πιστοποίησης

Σχήματα Πιστοποίησης

  • Σύμβουλος Εσωτερικών Υπηρεσιών Προστασίας και Πρόληψης Επαγγελματικών Κινδύνων (ΕΣΥΠΠ)
  • Συντονιστής Ασφάλειας στα Κατασκευαστικά Έργα (ΣυνΑΥ)
  • Σύμβουλος Επιτήρησης Επαγγελματικής Υγείας (ΕΥ)
  • Επόπτης Εκτέλεσης Εργασίας σε Ύψος (WH)
  • Πρώτος Βοηθός στην Εργασία (FAW)
  • Τεχνικός Επιλογής και Ορθής Εφαρμογής Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ)
  • Σύμβουλος Ασφαλούς Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (DGSA)
  • Διευθυντής Επιχειρήσεων Οδικών Μεταφορών (ΠΕΕ)
  • Λειτουργός Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (GDPR)
  • Επιθεωρητής Εργαστηρίων Δοκιμών (LabAudit)
ΕΣΥΠΠ

ΕΣΥΠΠ

Πεδίο του Σχήματος Το Σχήμα ΕΣΥΠΠ αφορά εξειδικευμένους τεχνικούς ασφαλείας στην παροχή συμβουλών  προστασίας και πρόληψης των κινδύνων της επιχείρησης/ Οργανισμού που ασκούν την δραστηριότητά τους. Το προσόν βασίζεται στις απαιτήσεις των κανονισμών Κ.Δ.Π. 158/2021...

Διαβάστε Περισσότερα
LabAudit

LabAudit

ΣΧΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ  Πεδίο του Σχήματος Το Σχήμα Πιστοποίησης  Επιθεωρητής Εργαστηρίων Δοκιμών (ΕΕΔ) αφορά τεχνικούς εργαστηρίων δοκιμών με εξειδικευμένη γνώση στις απαιτήσεις διαπίστευσης εργαστηρίων του Διεθνούς Προτύπου ISO17025 και στις...

Διαβάστε Περισσότερα
WH

WH

 Πεδίο του Σχήματος Το Σχήμα WH αφορά εξειδικευμένους τεχνικούς ασφαλείας στην παροχή Εσωτερικών Υπηρεσιών Επιθεώρησης Εργασίας σε ύψος. Το προσόν βασίζεται στις κατευθυντήριες οδηγίες του Κώδικα Πρακτικής για τις Εργασίες Σε Ύψος και στις απαιτήσεις των κανονισμών:...

Διαβάστε Περισσότερα
ΣυνΑΥ

ΣυνΑΥ

Πεδίο του Σχήματος Το Σχήμα αφορά εξειδικευμένους τεχνικούς που αναλαμβάνουν ρόλο κατά τις εργασίες εκτέλεσης στον κατασκευαστικό τομέα. Το προσόν βασίζεται στις απαιτήσεις των Κανονισμών Κ.Δ.Π. 410/2015 και στην υποχρέωβση του Κυρίου του Έργου να ορίζει Συντονιστή...

Διαβάστε Περισσότερα
EY

EY

Πεδίο του Σχήματος Το Σχήμα ΕΥ αφορά πρόσωπα τα οποία αναλαμβάνουν την εποπτεία και επιτήρηση της επαγγελματικής υγείας στις επιχειρήσεις και οργανισμούς. Οι Κανονισμοί Κ.Δ.Π. 330/2017 ορίζουν ρητά την υποχρέωση κάθε εργοδότη να διασφαλίζει ότι οι εργοδοτούμενοί του...

Διαβάστε Περισσότερα

Ειδικοί Κανονισμοί Πιστοποίησης

ΣΥΝΝΟΥΣ - Φορέας Πιστοποίησης Προσώπων - check 1

Για κάθε Σχήμα Πιστοποίησης απαιτείται Ειδικός Κανονισμός ο οποίος ορίζει τα κριτήρια αξιολόγησης των υποψηφίων και την μεθοδολογία εξέτασης. 

ΣΥΝΝΟΥΣ - Φορέας Πιστοποίησης Προσώπων - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ scaled

Γενικός Κανονισμός Πιστοποίησης Προσώπων

ΣΥΝΝΟΥΣ - Φορέας Πιστοποίησης Προσώπων - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΥΠΠ scaled

Ειδικός Κανονισμός Πιστοποίησης ΕΣΥΠΠ

ΣΥΝΝΟΥΣ - Φορέας Πιστοποίησης Προσώπων - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΑΥ scaled

Ειδικός Κανονισμός Πιστοποίησης ΣυνΑΥ

ΣΥΝΝΟΥΣ - Φορέας Πιστοποίησης Προσώπων - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ WH scaled

Ειδικός Κανονισμός Πιστοποίησης WH

ΣΥΝΝΟΥΣ - Φορέας Πιστοποίησης Προσώπων - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΥ scaled

Ειδικός Κανονισμός Πιστοποίησης ΕΥ

ΣΥΝΝΟΥΣ - Φορέας Πιστοποίησης Προσώπων - triangle right bottom 1

Οι Λειτουργίες της Σύννους

Η Σύννους λειτουργεί ως Κέντρο Αξιολόγησης Επαγγελματικών Προσόντων και Φορέας Πιστοποίησης Προσώπων.

Για τις ανάγκες της πιστοποίησης προσώπων η Σύννους συμμορφώνεται με τις Γενικές Απαιτήσεις για Φορείς Πιστοποίησης Προσώπων του Διεθνούς Προτύπου ISO17024.

Για τον σκοπό αυτό, έχει αναπτύξει Σχήματα Πιστοποίησης και βάσει αυτών διενεργεί εξετάσεις στην βάση (1) Γενικού Κανονισμού Εξετάσεων, (2) Ειδικών Κανονισμών Εξετάσεων για κάθε Σχήμα Πιστοποίησης και (3) Κωδίκων Επαγγελματικές Δεοντολογίας με τους οποίους  δεσμεύονται τα πιστοποιημένα πρόσωπα.

Get in touch

Βρείτε μας

Kennedy Business Centre
12-14 Kennedy Ave., office 208 1087 – Nicosia
P.O. Box 12760 2252
Nicosia Cyprus

Τηλέφωνηστε μας

Τηλ. +357 22259480
Φαξ. +357 22560260

 

Στείλτε μας μήνυμα

Στείλτε μας μήνυμα